JUAN 9

1Abti bati Jesu rikaba ji ngrabare angwane, ni näma iti jite btä Jesu okwä rababa. Ni ye abko okwä kä drünente. Niara abko därebare kore, aisete kä tuen ñakare ie abko näma jite. 2Abtä nun ja töitikaka Jesube käkwe nieba ie: ¿Dirikä, ñobtä ni se därebare okwä kä drünente kore? ¿Niara meye amne rün käkwe ja mikani ngite Ngöbö rüere ya? o ¿Niara ara jire käkwe ja mikani ngite au Ngöbö rüere abtä därebare kore ya? nieba nunkwe Jesuye. 3Angwane Jesukwe nieba mda nunye: Ñan niara meye amne rün käkwe ja mikani ngite Ngöbö rüere, abtä därebare kore. Erere arato, ñan niarakwe ja mikani ngite abtä därebare kore. Akwa Ngöbö diebti sribi kri ñan tuabare rabadre bare, abkokäre niara därebare kore. 4Tita kä nebtä mun ngätäite nete angwane, ti abko ñotra ni jökrä kräke, aisete tita mun ngätäite nete angwane, ni ti juanka ye kräke nikwe sribidre kä trä ngwenbti, ñobtä ñan angwane ti järikadi munkän angwane, kä jatadi kä iko kwrere, ye näire ni ñan rabadre sribire jire chi mda, nieba Jesukwe. 6Jesukwe blitaba kore, yebti tö rababa kukwe ye bä mikai, käkwe ni ye mikaba kuinta krörö: käli kitaba temen kwe, mritaba dobrobe kwe, bti dobro ye jüanteba ni ye okwäbtä kwe, 7bti nieba kwe ie: Ñö okwä Siloé, ye te nän ja okwä bätete, nieba kwe ie. (Siloé ye abko “juani” nieta kukwe hebreore.) Ye erere ni ie kä tuen ñakare ye rikaba, käkwe ja okwä bätäninte, bti nikaninta ja gwiriete angwane, kä namaninta tuenta ie. 8Abtä nitre nünanka känimekänime niara kenta temen amne nitre kä nämane niara tuen ngwian kärere käre, ye namani niere jae kwärikwäri: ¿Ni noko nämane nebe täkänintbe jite ngwian kärere yera? rababa niere. 9Angwane ni ruäre namanintre niere: Niara ara se, namanintre niere. Akwa ni mda mda abko namani niere: Ñakare, akwa ni mda bäsi niara bä kwrere se, namanintre niere. Akwa ni ye ara jire käkwe niebare: Ti ne ara nämane ngwian kärere jite ye, niebare kwe. 10Angwane ni mda mda käkwe niebare ie: ¿Ño köböire kä nena tuen mae mtare? niebare kwetre ie. 11Niara käkwe niebare mda: Ni kädekata Jesu ye käkwe dobro mriti, bti jününte ti okwäbtä kwe amne nini krörö kwe tie: Ñö okwä Siloé, ye känti nän amne makwe ja okwä bätäte, nini kwe tie. Ye erere ti niki, käkwe ja okwä bätrite angwane, kä nibibe tuen tie, niebare kwe ietre. 12Angwane ni bariseo mda mda ye käkwe niebare mda ie: ¿Ni kädekata makwe ye abko tä mdente? niebare kwetre ie. Niara käkwe niebare mda: Niara tä mdente gare ñakare tie, niebare kwe ietre. 13Jesukwe dobro mritaba kälibe, bti ni okwä kä drüente ye okwäbtä jüanteba kwe angwane, kä rababa tuenta ie, ye abko Jesukwe nuenba köbö jadükakrä näire. Yebtä abko ni okwä kä drünente Jesukwe mikabata kuinta ye järikaba mda nitre bariseo ngwärekri. 15Angwane ño köböire namaninta kuinta niebare kwetre ie. Niara käkwe niebare ietre: Dobro mriti kwe, jününte ti okwäbtä kwe, bti tikwe ja okwä bätrite amne mtare kä nibi tuen tie, niebare kwe ietre. 16Abtä nitre bariseo ruäre namani niere: Ni sribi ye nuenkä abko ñan jatani Ngöbökri, ñobtä ñan angwane tä köbö jadükakrä mike ütiäte ñakare jae, namani niere. Akwa bariseo ruäre abko namani niere: ¡Ni ngite Ngöbö rüere ñan rabadre sribi kri ñan tuabare nuene ni noko kwrere! namanintre niere. Yebtä abko namanintre ja kwete kwärikwäri Jesubtä. 17Bti ni okwä kä ikote ie kä namani tuen, ye ie niebareta mda kwetre: ¿Ni käkwe kä mikani tuenta mae, ni ye abko ni ño nieta makwe? niebare kwetre ie. Niara käkwe niebare mda: Niara abko ni Ngöbö kukwei niekä tita niere, niebare kwe ietre. 18Akwa ni ye abko därebare amne okwä kä drünente, aisete kä tuen ñakare ie, akwa okwä namaninta kuinta, aisete kä namani tuen ie, ye abko nitre israelita ji dokwäte ñan tö namani mikai era, abtä ni okwä kä drünente ye meye btä rün käräbare kwetre. 19Ni ye meye btä rün nükani angwane, niebare kwetre ietre: ¿Ni ne abko, mun ngobo munkwe bkänä ya? ¿Erere arato, därebare angwane, kä tuen ñakare ie bkänä, munta niere ya? Ño köböire kä tuen ie mtare, ye niere nunye, niebare kwetre ietre. 20Angwane ni ye meye amne rün käkwe niebare mda: Niara abko nun ngobo nunkwe bkänä. Erere arato, därebare angwane, kä tuen ñakare ie bkänä, 21akwa ño köböire kä tuen ie mtare, ye abko gare ñakare nunye. Erere arato, nirekwe kä mikani tuenta ie, ye gare ñakare nunye, aisete munkwe ngwiantari niaraye. Niara abko nena ünän, aisete dre dre nakaninkä btä, ye niarakwe niedre au jakrä munye, niebare kwetre nitre israelita ji dokwäteye. 22Ni ie kä tuen ñakare ye meye amne rün, btä nitre israelita ji dokwäte jürä namani, aisete nieba kore kwetre, ñobtä ñan angwane Jesu abko Ni Dianinkä Ngöbökwe, ye nirekwe niedre, ni ye abko kitadrekä sinagoga bäre mento abko nitre israelita ji dokwäte käkwe ükaninte kore, ye abko jürä namani ni ye meyebtä amne rünbtä. 23Ne aisete niara meye amne rün käkwe niebare: Niara nena ünän, aisete kukwe nakaninkä ño ño btä, ye munkwe ngwiantari ie amne niarakwe niedi au munye, niebare kwetre. 24Angwane ni okwä nämane kä ikote käne, ye nitre israelita ji dokwäte käkwe käräbareta bobuta, bti niebare kwetre ie: Ngöbö okwäbti kukwe era erere niere nunye, ñobtä ñan angwane Jesu ye abko ni ngututu kukwe kämekäme nuenkä Ngöbö rüere, ye gare kuin nunye, niebare kwetre ie. 25Ni ye käkwe niebare mda: Niara abko ni kukwe kämekäme nuenkä ya abko gare ñakare tie, akwa ti okwä nämane kä ikote amne niara köböire kä tuen kuin tie mtare. Ye aibe gare tie, niebare kwe ietre. 26Abtä nitre israelita ji dokwäte käkwe niebare mda ie: ¿Dre nuenbare kwe mabtä? ¿Ño köböire kä mikani tuen kwe mae? niebare kwetre ie. 27Abtä niarakwe niebare: Kukwe gare tie, erere tikwe ninina jökrä munye, akwa munkwe ñan ti kukwei miri era. ¿Se drekäre tikwe kukwe arabe niedreta bobuta munye, ie mun tö nibi ye? ¿Mun tö nibi ja getai arato Jesube ya amarebti mun nibi kukwe ngwentari janknu kore tie ye? niebare kwe ietre. 28Angwane nitre israelita ji dokwäte rikaba ngren ngren ni yebti, käkwe niebare ie: Ma abra ja getaka Jesu yebe, akwa nun abko tä nekete Moisékri. 29Ngöbökwe blitabare Moisébe, ye gare kuin nunye, aisete nunta nekete niarakri. Akwa Jesu ye abko jatani mdenkri abko gare ñakare jire chi nunye, niebare kwetre ni yeye. 30Abtä ni ye käkwe niebare mda ietre: ¡Rä jire niara jatani mdenkri gare ñakare munye, yebtä ti töi ñan nebe krütare mda! Akwa ti abko okwä mirita kuinta kwe amne kä nibi tuen tie, 31aisete ni kukwe kämekäme nuenkä Ngöbö rüere käta ja di kärere Ngöböye sribi kri ñan tuabare nuenkäre abko ie Ngöböta ja di bien ñakare, ye gare kuin nie. Akwa nire nire tä Ngöbö mike ütiäte amne tä Ngöbö Kukwei mike täte aibe die mikata Ngöbökwe sribi kri ñan tuabare nuenkäre, ye abko garera nie arato. 32Erere arato, ni därebare okwä kä drünente ti kwrere abko ni mdara jire käta kä mike tuen ie, ye abko ni ngämi kukwe nuen jire chi. 33Ne aisete, Jesu ñan jatadre Ngöbökri, akräke sribi ütiäte kri ñan tuabare ye kwrere ñan rabadre bare jire chi ie Ngöbö diebti, niebare kwe. 34Abtä nitre israelita ji dokwäte käkwe niebare mda ie: Kukwe kämekäme kri krübäte Ngöbö rüere mabtä, aisete ma därebare abti kä nüke mtare ma ngite kri Ngöbö rüere. ¿Ma ye abko tö kite dirire nunye mtare ñan ñan? niebare kwetre ie. Bti ni ye juantariba künken kwetre. 35Yebti ni ie kä mikani tuenta Jesukwe, ye kitani künken sinagoga bäre mento gaba Jesukwe. Yebti Jesu rababa ngätäi ben angwane, Jesukwe nieba ie: ¿Ni Kä Nebtä Ngobo bti mata tödeke ya? nieba kwe ie. 36Angwane niarakwe nieba mda: Ti Dänkien, nire abko Ni Kä Nebtä Ngobo makwe niedre tie angwane, tikwe tödekadi bti, nieba kwe Jesuye. 37Jesukwe nieba mda ie: Ti ara tuata makwe, ti ne mden ben mata blite, nieba kwe ie. 38Ye btäräbe ni ye rababa ngukudokwäbti Jesu ngwärekri, Jesu mikakäre ütiäte, käkwe nieba: Tita tödeke mabti ti Dänkien, nieba kwe Jesuye. 39Yebti Jesukwe nieba mda: Ti jatani kä nebtä kukwe rabadre ükaninte ni jökrä kräke amne, ni ie kukwe metre Ngöbökwe gare ñakare amne ni ie kä tuen ñakare ye kwrere abko ie kä rabadre tuen angwane, kukwe metre Ngöbökwe rabadre gare ie, abkokäre ti jatani. Erere arato, nire nire ie kä tuen kuin tä nütüre, aisete kukwe metre Ngöbökwe garera ie tä nütüre, ni ye abko tä ja ngökö au abko ie kä ñan rabadre tuen, abkokäre ti jatani, nieba Jesukwe ie. 40Yebtä abko nitre bariseo näma ruäre Jesube yete käkwe nieba ie: ¿Kukwe metre Ngöböbtä gare ñakare nunye arato, aisete nun okwä kä drünente amne kä tuen ñakare nunye abko mata niere nunye ya? nieba kwetre mda Jesuye. 41Angwane Jesukwe nieba mda ietre: Mun okwä tädre kä drünente angwane, kä ñan rabadre tuen munye, akräke kukwe käme Ngöbö rüere, ye munkwe nuendre ñakare amne mun ñan rabadre ngite Ngöböye; akwa kukwe metre Ngöbökwe garera kuin munye, aisete kä tuen kuin munye munta niere au jabtä, aisete mun ngite janknu Ngöbö rüere. Abko kore se, nieba Jesukwe nitre bariseoye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\