LUCAS 3

1Abti kä kwä jätäbti kwärikera emperador Tiberio nikani gobrane ne ngwane, ni nämane gobrane kräke abko nere: Gobernador Poncio Pilato nämane gobrane käkä Judeate. Dänkien tetrarca Herodes Antipas abko nämane gobrane käkä Galileate. Herodes etba kädian nämane Felipe abko nämane gobrane käkä Itureate btä käkä Traconite yete amne dänkien tetrarca Lisanias abko nämane gobrane käkä Abilenete. 2Kä ne ngwane Anás btä Caifás nämane nitre blitaka Ngöböbe ni mda mda diäre dänkiene. Te bati Zacarías ngobo kä Juan abko ben Ngöbökwe blitabare kä kaibete. 3Abtä Juan nikaninbe Ngöbö kukwei niere krörö nitre nünanka Ñö Jordán ngrabare yeye: Kukwe kämekäme nuenta munkwe, yebtä mun moto raba ulire, bti mun jata Ngöböye amne mun jata ja mike ngökadre ñöte tie. Ye ngwane mun ngite kukwe kämekäme nuenbtä, ye Ngöbökwe diandikä jire jökrä munbtä, Juan namani niere. 4Ye abko, Juan nikani ñäke ño abko nämanena tikani Ngöbö Kukweibtä tärä Isaíabtä abko krörö: Ni iti näin ñäke jume ja dibti kä kaibete, käkwe niedi krörö: Ji ükateta kuin biare jrei känenkri, ye kwrere ja töi mike kuin biare ni Dänkien käne munkwe. Ji ükateta niken metre ta, ye kwrere ja töi ükete metre ni Dänkien käne munkwe, 5ño kä ngitio ngürebtä möta, te dobo keka kabre ükate ruäre ngitio mintrinibe amne raba kiare, ji rabadre metre jreikrä abkokäre. Ye kwrere arato, ngitio krikri btä ngitio kiakia tikakata, bti ükateta kiare jökrä, ji rabadre metre dänkien jreikrä abkokäre. Mdakäre abko, ji tolentolen tikakata niken metre tata amne ji turureturure ükateta niken kiare, ye kwrere munkwe ja töi ükate kuin biare ni Dänkien käne. 6Ne abko ni Diantarikä juandi Ngöbökwe, ye ni nünanka kä jökräbti käkwe tuadi, niarakwe niedi, abko Ngöbökwe tikamna kore Isaíaye. 7Ye erere Juan nämane blite angwane, ni namani kite kwati ja mike ngökadre ñöte Juanye abko ie Juan namani ñäke krörö: Mun abko tbi krübäte kwrere. ¿Ngöbö kebera mun mike ja ngie nuen kri krübäte, yebtä nirekwe mun mikani mokre amarebti mun kite nüke siba nete ye? 8Munkwe ja töi kwitadre era metre Ngöbö kukwäre bkänä tödekakäre bti abko erere munkwe nüna ni mda mda okwäbti. Erere arato, munkwe ñan nie au jabtä: Nun abko Abraham mräkä, aisete Ngöbökwe ñan nun mikadi ja ngie nuen, munkwe ñan nie au jabtä, ñobtä ñan angwane jä tuen temen sete, se abko ngwarbe akwa Ngöbö raba kwite Abraham mräkäre abko ti tö nibi niei metre kore munye. 9Mdakäre abko, kri mden mden ñan ngwä nebe kuin, ye abko kräke ü mikanina biare tikakakrä ngätrite ta. Abti tikakata jökrä angwane, kitata ñukwäte, ye kwrere jire Ngöbökwe mun mikadi ja ngie nuen, munkwe ñan ja töi kwitadre Ngöbö kukwäre angwane. 10Abtä ni nämane yete käkwe niebare Juanye: Ni nun kwrere abko käkwe kukwe kuin nuendre ño, köböire nunta Ngöbö mike ütiäte jae bä rabadre nunbtä, niere nunye niebare kwetre Juanye. 11Juankwe niebare mda ietre: Mun mdenkwe dänta ötabu, ye abko ni dän ñakare, ie munkwe dän jakwe bian ötati. Erere arato, mun mden mrö bkäne, mrö ye abko munkwe ni mrö nikaka buka te siba, ye ngwane munta Ngöbö mike ütiäte rükadi gare munbtä, niebare kwe ietre. 12Ne ngwane nitre israelita jändrän ütiä käräkä gobran romanobokrä, ye nükanintre siba ja ngökakäre ñöte arato, käkwe niebare Juanye: ¿Nun abko käkwe kukwe kuin nuendre ño, köböire nunta Ngöbö mike ütiäte jae bä rabadre nunbtä? niebare kwetre Juanye. 13Juankwe niebare mda ietre: Gobranta ngwian kärämna nuäi nuäi ni mda mdaye, ye erere munkwe kärä. Akwa munkwe ñan ngwian dianka bäri bti ni mda mdakän, ye ngwane munta Ngöbö mike ütiäte rükadi gare munbtä, niebare kore kwe ietre. 14Erere arato, nitre rükä nükani ruäre, käkwe niebare Juanye: ¿Nun abko käkwe kukwe kuin nuendre ño, köböire nunta Ngöbö mike ütiäte jae bä rabadre nunbtä? niebare kwetre ie. Juankwe niebare mda ietre: Ni mda mda rätäkäta munkwe amne munta ngwian btä jändrän kwekwe denkä kän, ye kwrere munkwe ñan nuen jire chi mda. Erere arato, munkwe ñan ni mda mda kita ngise ngwarbe amne sribi ütiä bianta nuäi nuäi munye, yebe ben munkwe nüna jäme. Ye ngwane munta Ngöbö mike ütiäte rükadi gare munbtä. Abko kore se, niebare kwe ietre. 15Kä ye ngwane abko, ni jökrä nämane Ni Dianinkä Ngöbökwe ngibiare ngäbti kisere, aisete nane Juan abko Ni Dianinkä Ngöbökwe ara nükani, nitre israelita jökrä namani nütüre, btä nämane töbike kri. 16Ye mden kisete Juankwe niebare ietre: Tita mun ngökö ñö aibe te bkänä, akwa ni jatadi iti ti jiebti abko bäri di kri ti ngwä. Niara abko Ni Dianinkä Ngöbökwe, aisete sandalia ngotobtä yebtä nin ja nüke töre jire chi tie kö tikarete ie. Ni ye abko käkwe Ngöbö Üai Deme mikadi nüne munbtä amne Ngöbö Üai Deme rabai ñukwä jutra kwrere munbtä, mun mikakäre deme Ngöbökrä. 17Ne abko, niarakwe dre nuendi abko ti bike niere munye abko krörö: Niara tä jändrän ngwena kisete trigo juankakrä. Trigo juandikä kwe angwane, trigo kuinkuin erere ükadikrö jenena kwe amne trigo kwata abko ükadikrö jenena kwe. Yebti ñukwä nötöte ñakare abko te trigo kwata ye kukwadi kwe. Tita mun bä mike trigo kwrere amne trigo kwata kwrere. Abko kore se, niebare Juankwe nitre israelitaye. 18Ye kwrere Juan namani blite ni kwati ben töi diankäre, kä namani kukwe kuin Ngöbökwe mike gare ietre kore. 19Akwa kä ye ngwane abko, jrei Herodes käkwe etba kwe kädian nämane Felipe abko merie kädian nämane Herodías diani etba kän. Erere arato, nämane kukwe kämekäme nuene bätäkä ngwarbe Ngöbö rüere. Abtä Juankwe ñäkäbare Herodeye 20abko dokwäre Juan kitani ngite kä teri kwe ne ngwane, ja mikani ngite bäri kri mda kwe Ngöbö rüere. 21Akwa Juan kita ngämi ngite kä teri, känenkri nämane ni ngökö ñöte angwane, Jesu ngökani ñöte kwe arato. Jesu jämi nikenta jate angwane, nämane blite Ngöböbe, btäräbe jukwe tika kwrere kä ngitiani kä käinbti, 22amne Ngöbö Üai Deme, jatani tuen ütü bä kwrere timonkwäre, nikani mate Jesubti. Ne btäräbe ni kukwe jarabare krörö kä käinbti: Ma abko ti Ngobo tikwe. Ma tare kri tikwe. Ma käi nuäre kri tibtä, niebare kore kä käinbti timonkwäre Jesuye. 23Kä kwä gre bti kwä jätära Jesuye kwrere angwane, jatani sribi Ngöbö Kukweibtä kömiketbe kena. Jesu abko José ngobo nütü nämane ni jökräkwe amne José abko Elí ngobo. 24Elí abko Matat ngobo, Matat abko Leví ngobo, Leví abko Melqui ngobo, Melqui abko Jana ngobo, Jana abko José mdara jire ngobo, 25José abko Matatías ngobo, Matatías abko Amós ngobo, Amós abko Nahum ngobo, Nahum abko Esli ngobo, Esli abko Nagai ngobo, 26Nagai abko Maat ngobo, Maat abko Matatías mdara jire ngobo, Matatías abko Semei ngobo, Semei abko José mdara jire ngobo, José abko Judá ngobo, 27Judá abko Joana ngobo, Joana abko Resa ngobo, Resa abko Zorobabel ngobo, Zorobabel abko Salatiel ngobo, Salatiel abko Neri ngobo, 28Neri abko Melqui mdara jire ngobo, Melqui abko Adi ngobo, Adi abko Cosam ngobo, Cosam abko Elmodam ngobo, Elmodam abko Er ngobo, 29Er abko Josué ngobo, Josué abko Eliezer ngobo, Eliezer abko Jorim ngobo, Jorim abko Matat mdara jire ngobo, 30Matat abko Leví mdara jire ngobo, Leví abko Simeón ngobo, Simeón abko Judá mdara jire ngobo, Judá abko José mdara jire ngobo, José abko Jonán ngobo, Jonán abko Eliaquim ngobo, 31Eliaquim abko Melea ngobo, Melea abko Mainán ngobo, Mainán abko Matata ngobo, Matata abko Natán ngobo, 32Natán abko David ngobo, David abko Isaí ngobo, Isaí abko Obed ngobo, Obed abko Booz ngobo, Booz abko Salmón ngobo, Salmón abko Naasón ngobo, 33Naasón abko Aminadab ngobo, Aminadab abko Aram ngobo, Aram abko Esrom ngobo, Esrom abko Fares ngobo, Fares abko Judá mdara jire ngobo, 34Judá abko Jacob ngobo, Jacob abko Isaac ngobo, Isaac abko Abraham ngobo, Abraham abko Taré ngobo, Taré abko Nacor ngobo, 35Nacor abko Serug ngobo, Serug abko Ragau ngobo, Ragau abko Peleg ngobo, Peleg abko Heber ngobo, Heber abko Sala ngobo, 36Sala abko Cainán ngobo, Cainán abko Arfaxad ngobo, Arfaxad abko Sem ngobo, Sem abko Noé ngobo, Noé abko Lamec ngobo, 37Lamec abko Matusalén ngobo, Matusalén abko Enoc ngobo, Enoc abko Jared ngobo, Jared abko Mahalaleel ngobo, Mahalaleel abko Cainán mdara jire ngobo, 38Cainán abko Enós ngobo, Enós abko Set ngobo, Set abko Adán ngobo, Adán abko Ngöbökwe dätebare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\