APOCALIPSIS 12

1Ye btäräbe Ngöbökwe jändrän kuin, ütiäte kri bä mikaba kä käinbti abko tikwe tuaba. Ye abko, Ngöbökwe dre nuendi bä mikaba abko krörö: Meri iti käta juta era metre Ngöbökwe bä mike näma kä käinbti abko btä ñänä trä näma dän kwrere amne, sö abko näma niara ngoto täni. Erere arato, korona näma niara dokwäbti abko btä muke bä näma kwä jätäbti kubu. 2Meri ye ñakare mobe bren kwe kisete, aisete jataba ja ngibiare amne rababa ngrente krikri be ja ngibiabtä. 3Yebti jändrän mdara jire rababa kä käinbti sete abko mökata kri krübäte bä tain rababa tuen tie. Mökata ye abko Satana ara bä mika näma. Mökata ye abko dokwä kwä kükü amne korona näma mikani dokwä kwatirekwatire bti amne krotu krä jätä ie, niara bäri dite bä mikakrä. 4Angwane muke kä käinbti se näma ñäkänintbe ketamä abko mökata ye käkwe muke sökakaba keteti ja kübarabti, bti kitaba timon kwe kä temen nebtä. Abti meri näma ja ngibiare amne ngäbäkre däredre kwe abko mökata ye tö rababa kwetai jötrö kän, abkokäre rababa nünaninkä meri känti yete. 5Angwane ngäbäkre däreba brare meri yekwe abko Jesu Dianinkä Ngöbökwe bä mikata. Ngäbäkre ye abko käkwe gobrandi ja di kribti juta jökräbti, käkwe juta jökrä mikadi ja ngoto täni. Akwa ngäbäkre ye däreba angwane, batibe Ngöbökwe dianinkä jenena mökata ngäniene amne järikaba nebe Ngöbö känti, kürä gobrankrä Ngöbökwe ye känti gobrane Ngöbö ben gwaire. 6Akwa meri ngäbäkre ngibiaka ye abko gitiaba kä kaibete. Ngöbökwe kä ükaninante biare kräke, känti gitiaba. Ye känti abko Ngöbökwe bukadre köbö 1,260 abkokäre gitiaba yete. 7Yebti rüba krörö mda kä käinbti: angele Miguel btä angele mda mda käkwe rüba mökata amne angele üai käme kwekwe rüere. 8Akwa niaratre abko di ñakare ganainkrä, aisete angele Miguel btä angele mda mda ye käkwe mökata ye ganainba kwäräbe, aisete kä ñan rababa mda niaratrekrä nünankrä kä käinbti. 9Abtä mökata kri kädekata tbi kira, arabe kädekata Diablu amne Satana tä näin ni ngökö kwati kä jökräbti temen, ñan rikadre ji Ngöbökwebti abkokäre. Mökata ye btä angele üai käme kwekwe ben kitaba jökrä timon nüke kä nebtä. 10Angwane ni kukwei jaraba kri ja dibti kä käinbti tie, kä rababa niere krörö: Kä ni diantarikrä nüra. Ngöbö nikwe di kri kitera gobrane amne, Ni Dianinkä Ngöbökwe abko nüra gobrane arato, ñobtä ñan angwane dibire rare ni mräkä rüe Satana kä nämane ni mräkä tödekaka Jesubti kite ngise Ngöbö nikwe ngwärekri abko kitaninkära kä käin bäre mento nüke kä temen nebtä. 11Ni Kordero kwrere därie ianinte krusobtä ni ngite diankakäre mento btätre, ye köböire ni mräkä tödekaka niarabti käkwe Satana ganainbare. Erere arato, ni mräkä käkwe kukwe kuin Jesubtä nieba angwane, ja kwata namani ruentari tare ñakare ietre, käkwe kä jürä ngwiani ñakare jabtä, aisete nämane biare ngataen kukwe kuin niebtä. Yebti Satana ganainbare kwetre arato. 12Ne aisete mun nünanka kä käinbti kä ngwen nuäre jabtä munkwe. Akwa aingwaree mun nünanka kä temenbtä amne mun nünanka kä butubti mrente. Mun ye abko bobre jakän, ñobtä ñan angwane kä kitera neme braibe diabluye rükäre Ngöbö rüere, aisete mätä kri mun nünanka kä temenbtä ye rüere, abko ni kukwei rababa ruen tie. 13Mökata kitaba timon kä temen nebtä angwane, meri käkwe ngäbäkre ngibiabare ye jiebti mökata rikaba kisere mikakäre ja tare nike. 14Akwa meri ye abko gitiadreta kä kaibete tbi ngäniene, abkokäre mü kri ngike kwrere Ngöbökwe bianba ie rikakakrä, ye erere bkänä meri ye gitiabata mobe tbi ye ngäniene. Ye känti Ngöbökwe ngibiaba kä komä bti ötare. 15Angwane tbi ye käkwe ñö yaiba kabre meri ye rüere mda, ñö ye abko rabadre kri, kä rikadre meri ye ngwena nguse, abkokäre yaiba kwe. 16Akwa dobo temen ye käkwe meri ye die mikaba amne, ñö kri yaiba mökatakwe, ye dobokwe ñakaba jökrä, aisete mökatakwe meri kämikani ñakare. 17Yebtä abko mökata ye mätä rababa kri krübäte meri yebtä angwane, rikaba rüre meri ye bkün mda mda rüere. Meri bkün mda mda abko ni Ngöbö kukwei mikaka täte era metre amne ni blitaka Jesu kräke, ye rüere mökata rikaba rüre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\