Maatewos 2

1Bara mooticha Herodis keeysa, Yesuus magaalaa Beetliheem kutaa Yihudaatti hogguu dhalate, kunoo warra ogummaa urjii lakkaawuu qaban tokko baha-biiftuu irraa Yerusaaleem dhufan. 2Isaaniis, “Inni mootii Yihudootaa tahee dhalate eeysa jira? Nuti urjii isaa baha-biiftutti agarree ti, isaaf sagaduuf dhufnee ti jirra” jechaa ti iyyaafatan. 3Herodis mootichi tana hogguu dhagaye ni cinqame, Yerusaaleem guutuuniis isaa wajjiin cinqamte. 4Hogguus inni luboota warra angafootaa fi barsiisota seeraa ummata Yihudootaa keeysaa walitti qabee ti, Masiihiin eeysatti dhalachuuf akka deemu isaan gaafate. 5Isaan ammoo, “Magaalaa Beetliheem kutaa Yihudaa keeysatti dhalata. Nabiyyichi tana barreeyse, 6‘Ati yaa Beetliheem tan Yihudaa keeysaa! Ati mandaroota gurguddaa Yihudaa hundumaa irra hin xiqqaattu; si keeysaa kan moohu tokko ummata kiyya Israa'el kan tiysu ni baha’ jedha” jedhan. 7Eegasii Herodis warra urjii lakkaawu san dhooysatti ifitti yaamee ti, yoom akka urjichi mullate isaan irraa hubatee ti bare. 8Jaraan ammoo, “Deemaa tii, waa'ee mucichaa sirritti adda baafadhaa! Aniis deemee akkaan sagaduuf, akkuma agartaniin anatti himaa!” jedhee ti Beetliheemitti isaan erge. 9Kanaaf jarri waan mootichi jedhe eega dhagayan booddee karaa dha bu'an; kunoo, urjichi isaan baha-biiftutti arkanii turan suniis hanga bakka mucichi ture san irra gahee dhaabbatutti isaan dura deeme. 10Jarri urjicha hogguu arkan, gammachuu hizaaba hin qabne gammadan. 11Mana seenanii, mucicha haadha isaa Maariyaam wajjiin arkanii ti, lafa gayanii ti Isaaf sagadan; qandii isaanii tiis bananii, ziqeeya, libaanataa fi qumbii harka fuudhaa kannaniif. 12Gara Herodis akka hin deebineef manaamaan waan ajajamaniif, karaa biraa tiin biyya isaanitti deebi'an. 13Eega jarri biyya isaanitti deeman, kunoo maleeykaan Gooytaa tokko manaamatti Yoseefitti mullatee ti, “Ka'ii, mucichaa fi haadha isaa tiis fuudhii tii Misratti baqadhu! Herodis mucicha ajjeesuuf waan barbaaduuf, hangaan ani sitti himutti achuma turi!” isaan jedhe. 14Yoseef ka'ee, mucichaa fi haadha isaa tiis fuudhee ti, halkaniin biyya Misratti qaceele. 15Hanga Herodis du'etti achuma ture; kun waan Rabbi Gooytaan afaan nabiyyichaa tiin, “Ani Misra irraahiin ilma kiyya yaame” jedhee wanni dubbate sun haa raawwatamuuf tahe. 16Warri urjii lakkaawu sun akka isa gowwoomsan hogguu hubate, Herodis hedduu dha aare; akka wayticha jara urjii lakkaawan san irraa gaafatee baretti, Beetliheemii fi naannoo isii hundumaa keeysaa, joollee dhiiraa kanneen bara lama guutan yookiin achii gadi kan tahan hundumaa, akka ajjeesaniif ajaja kanne. 17Kanaaniis dubbiin nabi Ermiyaasiin dubbatamte ni raawwatamte. 18Isiiniis, “Sagaleen Raamaatti dhagayamte, sagalee booyichaa tii fi waywaataa ti turte; Raahel joollee isii tiif booche, isaan waan dhumaniif sabbaruu didde” tan jettuu dha. 19Eega Herodis du'e booda, maleeykaan Gooytaa tokko Misratti manaamatti Yoseefitti mullatee ti, 20“Warri lubbuu mucaa dhaa balleeysuuf barbaadan waan dhumaniif, ka'ii, mucaa fi haadha isaa tiis fuudhii Israa'el dhaqi!” isaan jedhe. 21As irratti inni ka'ee, mucaa fi haadha isaa tiis fuudhee gara Israa'el deeme. 22Arkelaawos bakka abbaa isaa Herodis Yihudaa irratti mootomuu isaa dhageenyaan, Yoseef achi dhaquu ni sodaate; manaamaaniis waan itti himameef gara kutaa Galiilaa ti deeme. 23Achiis dhaqee, magaalaa Naazireet jedhamtu keeysa taa'e; kuniis nabiyyoonni waa'ee Yesuusiif, “Inni, Naaziricha ni jedhama” jedhanii kan dubbatan akka raawwatamuufi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\