Korinti piiligu daana 16

1To, m ya n yeli ya ni ligiso ya n ya n lobi n ti ya taaba Yeesu nyaaŋpaariba yi Judiya paaligu puu la yela. M ni yeli ya seema ni daa n yeli chaachi dima n ba Galeetiya paaligu puu la ba niŋi. 2Aleedi zaa ya zaa ya lobi ligiri maa zaana, seema Naawunni n ti so zaa ligiri. Lala n na, ka m pa ti ta, a tee n lobi n baasi. 3M pa ti ta la, m ni ti niseesi ya n di n nyisi la gbana, ba naa ligiri maa we Jiruusilim. 4Ama ka m gba pa wara nisaaniŋi, m ni ba zaa ni gaari. 5Pimpariŋa m kpabira m dee Masidoona paaligu poin, ka ta ya saani. 6M bi kpabira m kaa ya, ka wara seela, ama ka ti duuma sagiya, m kpabira m ba ya saani daba ayi, koo, waari jemani ti gaari, ya ti moligi ma, ka beeli ma soori seela zaa m di n ya n we. 8Ama m ni ba Afesu, a ti paa Pentikosi daari, 9a kpali bo, kpe ma mari daama ga m tumina ti duuma nene, ama ti dindima zooya. 10Ka Timoti pa ti ta ya saani, ya deeg u nene, ka da ti so zaa nyaasi u jaga, a kpali bo, o tumina ti duuma seema m gba n tumina u. O pa lee n ti wara, ya beeli u soori, a ni niŋgbirimaasim, o ti pori n ta m saani. A kpali m gutira o ni o taaba maa. 12Ya lee n nyaasi ti todaana Apolosi yela. M daa n yeli u, o paa ba wa ti puusi ya, ama o na bi nye daama. O pa ti nye daama maa, o ni ta ya saani. 13Ama ya dasi ya maŋsi niŋi, ka mari Yeesu yeride nene, a ni dabilim, ka da zagsira zaa, 14ka tumina ya tuma zaa ni kpabirisim. 15M taaba, ya baŋŋi maa, a yi Giriiki paaligu, Tefana ni o yiridima daa n piili n loobi Yeesu nyaaŋpaariba, ka ba yi kpabira ba tumina Yeesu nyaaŋpaariba zaa. 16Ya paara o ni o taaba kpemba ni seesi zaa yi n tumina Yeesu saani la zu. 17M yi kpabira m ba ya saani. A zu, Tefana ni Fotuna ni Akaya n daa n ta m saani, m puu peligi. 18Ba duusi m zu, seema ba n daa n yi duusira ya zuuri la. Ya ti ba ni ba taaba kpemba jilima. 19Chaachiseesi n ba Asiya paaligu puu puusira ya. Akila ni o poga Pisila, a ni chaachi dimseesi n laŋsira ba yiri la mi puusira ya ga, a kpali ti duuma zu. 20Ti taaba nyaaŋpaariba zaa puusira ya. Ya puusira ya taaba nene ga, a ni jilima. 21Mani Pool n naa m nuu sebi kpe puusira ya. 22So zaa n bi kpabira ti duuma, cheli o niŋi maa so n ki tee n paa Naawun zu. Cheli ti duuma o ta yoom. 23Ti duuma Yeesu Kristu moligi ya. 24Ka a kpali o zu, ya kpabira taaba seema m gba n kpabira ya n ŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\