Korinti piiligu daana 5

1M wumini maa ya niŋina yabeeri, seema seesi n bi paara Naawun zu gba n bi niŋina, halli dabso naag o ba poga. 2A zu, o daga ya n di n mari sufusaaŋu, ama ya na kpalimina. Ya kari dabso n niŋi yabee maa yi ya saani. 3Pimpariŋa, m ka ya saani, ama m daama ba niŋi, o niŋini maa m gbagba n ba niŋi la, ka m naa ti duuma Yeesu daama di dabso n niŋi yabee maa seriya. A zu, ka ya laŋsini, m gba daama ni ti duuma Yeesu daama ni ba niŋi, 5ya naa daba maa ti Sitaana o nye tubiri darigirisim, ama ti duuma Yeesu lee n ti ta, daba maa sii ni nye moligirisim. 6Ya nyaasi, ya kpaliminisim maa bi veela, a zu, ya dee kiŋaasa ŋa. Yiisibila ni tee n saami paanu zaa. 7A zu, ya nyisi yiisikurigu maa zaa basi, ka loobi n niŋi maa paanupaali so n ka yiisi. A kpali bo, Yeesu Kristu niŋini maa pebiliso ba n daa n ku n ti Naawunni, ti ti di Galingaari. 8A zu, ka ti dira Galingaari la, ti da dira paanu n mari yiisi, ka dira paanu n ka yiisi. Lala n na, ti da niŋina halibee ni yabeeri, ama yeride ni yamonsi. 9Ni daa n sebi n tolimi ya, m yeli ya, ni ya da di yabeniŋiniba zoolim, 10o gbinni bi niŋi maa, ya da togsira yabeniŋiniba n ba durinye puu la saani, halli seesi n kpabira ba taaba pogiba, koo seesi n mari pubeerim, koo tayugsi, koo wunmaaniba, a kpali m bi kpabira ya giligira durinye dima. 11Ya chaachi dima yabeniŋiniba yela ma daa n togsira maa, halli seesi n kpabira ba taaba pogiba, koo seesi n mari pubeerim, koo wunmaaniba, koo seesi n tuura ba taaba, koo dakuuniba, koo tayugsi, ya da dira ba zoolim, ka da sagi n dira ba saani. 12M bi dira yaŋŋadima seriya, a kpali Naawunni ni di ba seriya. Ama seesi n niŋi chaachi dima, ya dira ba seriya, ka kari dabso n niŋi yabee maa yi ya saani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\