Jon piiligu daana 1

1Ti ya n yeli ya ni niso n niŋi nyevuri daana la yela. A yi bunso zaa piiligu o daa n ba niŋi, ka ti wumi u, ka nye u, ka naa ti nuusi siisi u. 2Lala n na o daa n ta, ka ti nye u la, ka pa baŋŋi o yamonsi, ka pimpariŋa ti wusira ya, ni wune n niŋi nyevuriso n ka baasigu la daana, ka daa n ba ti ba Naawunni saani poin, ka ta ti saani la. 3Ti wusira ya yela ŋa, ti ni ya ti mari naŋgbanluŋko, seema ti ni ti ba Naawunni, a ni o bii Yeesu Kristu n mari naŋgbanluŋko la, 4ka mi sebira a, ti puusi a peligi ga. 5Seema wune n Yeesu n daa n wusi ti n ŋa, Naawunni n niŋi paaligu, ka ligu beela zaa ka o niŋi. 6A zu, ka ti yetira, ni ti ni nu mari naŋgbanluŋko, ka mi chaŋina ligu niŋi, ti ŋmaarini jiri, ka bi niŋina yamonsi. 7Ama, ka ti chaŋina paaligu maa niŋi, seema o n ba niŋi la, ti mari naŋgbanluŋko taaba saani, ka o bii Yeesu zeem pegi ti yabeeri zaa basira. 8Ya nyaasi, ka ti yeli maa ti ka yabeeri, ti yomsirini ti maŋsi, ka bi paara yamonsi. 9Ama, ka ti sagi maa ti niŋina yabeeri, wune Naawunni ni che ti yabeeri maa paŋŋi ti, a pegi a zaa basi, a kpali o n mari yamonsi, ka yi niŋina nene. 10Ama ka ti yeli maa, ti ka yabeeri la, ti bi paara Naawun yamonsi zu, ka naag u loobi maa jiriŋmaara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\