Jon piiligu daana 2

1M bikpabiriba, bunso zu m sebi n tira ya n ŋa, ya da niŋina yabeeri. Ama, ka ti so zaa niŋi yabeeri, Naawun nivusuŋŋu Yeesu Kristu ni za o nyaaŋa, a yi Naawun saani. 2Wune Yeesu Kristu n daa n kpi, o ti ti ti yabeeri che n paŋŋi ti, a ni durinye puu niriba zaa yabeeri. 3Ya nyaasi, ka ti paara o zaaligusi zu, ti mari tama maa ti baŋŋi u. 4Ama, niso n yeli maa o baŋŋi u, ka bi paara o zaaligusi maa zu, o ŋmaarini jiri, ka ka yamonsi. 5Ama so n paara o zaaligusi maa zu la kpabira Naawunni nene ga. N ŋa n na ti baŋŋi maa, ti niŋini o toori. 6A zu, so zaa n yetira maa, o niŋini o toori la, o moo nufu niŋina seema Yeesu n daa n niŋina maa. 7M bikpabiriba, zaaliguso ni sebi n zaali ya ŋa bi niŋi bimpaali, ama bunso ya n daa n baŋŋi piiligu, ka wumi o yela la. 8Ama m ya n sebi ya ni zaaligu paali, so zu Yeesu n daa n paara, ka ya mi paara. O gbinni niŋi maa ligu baasirini, ka paaligu maa gba chena. 9Nyaasi, so n yetira, ni o bani paaligu maa niŋi, ka chisira o todaana, o na bani ligu niŋi. 10Ama so n kpabira o todaana nene, o bani paaligu maa niŋi, ka bunso zaa ki ti o li. 11So n chisira o todaana, ka ba ligu niŋi la o bi baŋŋi seela o n chaŋŋi n wara, a kpali bo, ligu maa tini o zoomi. 12Biisi, m sebi n tira ya, a kpali bo, ya yabeeri tee n che n paŋŋi ya, a kpali Yeesu zu. 13Badima, m sebi n tira ya, a kpali bo, ya baŋŋi niso n daa n ba niŋi bunso zaa piiligu. Bipola, m sebi n tira ya, a kpali bo, ya nyaŋini Sitaana. 14Biisi, m sebi n tira ya, a kpali bo, ya baŋŋi ti ba Naawunni. Badima, m sebi n tira ya, a kpali bo, ya baŋŋi niso n daa n ba niŋi bunso zaa piiligu. Bipola, m sebi n tira ya, a kpali bo, ya mari kpeeŋu, ka kpabira Naawun yela, ka nyaŋini Sitaana. 15Ya da kpabira durinye yela, koo o bini. A kpali bo, so n kpabira durinye yela bi kpabira ti ba Naawunni. 16A kpali bo, bunso zaa n ba durinye ŋa puwa, halli yabeeri kpabirisim, koo bini kpabirisim, koo kpaliminisim, a bi yi ti ba Naawunni saani, ama durinye ŋa puwa. 17Ka durinye ŋa ni yaseesi niriba n kpabira maa zaa ni baasi, ama so n niŋina Naawun kiperi ka baasigu. 18M biisi, baasigu maa leena. Ama ba daa n yeli ya ni, ni so n niŋi Kristu dimma ni ta poin, ka pimpariŋa Yeesu Kristu dindima zoo n ba niŋi, a zu, ti baŋiya maa, baasigu maa leena. 19N ŋa dima, halli ka ba yini ti puwa, ba daa n bi niŋi ti taaba, a kpali bo, ka ba di niŋi ti taaba, ba di bi zagsi ti, ama ba yi n gaari, niriba ba baŋŋi maa ba bi niŋi ti taaba. 20Ama ya wune, Kristu ti ya mari Naawun siya, ka ya zaa baŋŋi yamonsi. 21Ya da feera maa, m sebi n ti ya, a kpali ya n bi baŋŋi yamonsi maa zu. Ama m sebi n ti ya a kpali ya n baŋŋi a, ka mi baŋŋi maa jiri bi niŋi yamonsi. 22Ya nyaasi. ?ani ni niŋi jiriŋmaara? Niso n yetira maa Yeesu bi niŋi so Naawunni n nyisi la, wune n niŋi jiriŋmaara, a ni Yeesu Kristu dimma, ka mi zagsira Yeesu ni o ba Naawunni gba. 23A kpali bo, so zaa n zagsira bii maa zagsirini o ba Naawunni. Ama so n paara bii maa zu paarini o ba Naawunni zu. 24Yaseesi zaa ya n daa n wumi piiligu la, ya paara a zu. A kpali bo, seesi zaa n paara n ŋa paarini bii maa ni o ba Naawunni zaa zu. 25Ka ba ni nye nyevuriso n ka baasigu la, seema o n daa n ti ti noori la. 26Ya nyaasi. M sebi n ŋa yeli ya niseesi n yomsira ya la yela, 27ama seema Yeesu n daa n ti ya mari Naawun sii la, sii maa na ba ya saani, ka wusira ya bunso zaa yela, ka wusigu maa bi niŋi jiri yela, o niŋini yamonsi. A zu, ka niriba bi lee n wusira ya, o bi tiri, ama ya paara Yeesu zu. 28M biisi, ya paara o zu, ti ti mari dabilim, a yi dindaso o n di n lee n ta maa, ka da mari vi zo n gaari. 29Ya baŋiya maa, Naawunni niŋina yasuma ga, a zu, ya mari tama maa so zaa n niŋina yasuma niŋini o biya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\