Piita piiligu daana 1

1Ya Yeesu nyaaŋpaariba n niŋi maa saamba, a barigi n ba Ponta ni Galeetiya ni Kapadoosa ni Asiya ni Bitiniya paaligusi, mani Piita, Yeesu Kristu tumu, puusira ya. 2Ti ba Naawunni daa n nyisi ya, ka ti ya o siya, ya ti niŋi seema o n kpabira, a wumina Yeesu Kristu noori, a nyaara ya yabeeri che n paŋinisim, a kpali o kum maa zu. Naawunni ti ya barika ni niŋgbirimaasim ga. 3Ya cheli ti kpeesira Naawunni, so n niŋi ti duuma Yeesu Kristu ba. A kpali bo, o daa n zo ti nimbaa ga, a nyisigi Yeesu Kristu, a yi kum puwa, a ti ti mari nyevuripaali ni tama maa ti n di n nye laadaso n veela ga, ka ka baasigu zaa, ka Naawunni zaali u ti ti, a yi Alizaana. 5Ya ni nye n ŋa, a kpali Naawun daama ni ya yeride niŋinisim ni ti ya nye moligirisim, a yi jemanso baasigu. 6Halli ka pimpariŋa ya nyaara nam daba ayi, ya sufusi na n peligi, a kpali yela ŋa zu. 7Ka seema ba yi n naa sugasi n mari saaminisim, a niŋi bugum niŋi, a ti baŋŋi maa, a veela, lala n na ya gba nyaara nam, a ti wusi maa ya yeride niŋinisim maa, so n mari tono gaari sugasi la niŋini yamonsi, ya ti nye kpeesigu ni jilima ni yuuri duubu, a yi jemanso Yeesu Kristu di n lee n ta. 8Halli ka ya na bi nye u zaa, ya kpabira u, ka niŋina u yeride, ka ya sufusi peligiya ga, a gaari bunso zaa. 9Ka, a kpali ya n niŋina u yeride la zu, ya siisi ni nye moligirisim. 10Ya nyaasi. Saŋa la Naawun chaamesi daa n kpabira ba baŋŋi moligirisim ŋa yela, ka daa n yeli seema niriba di n nye barika la, ka ya wune tee n nye u. 11Chaamesi maa n daa n niŋina n ŋa, Yeesu Kristu sii daa n ba ba puwa, a wusira maa seema wune Kristu n daa n ya n nye nam ga, a ti nye yuuri duubu. Ka ba daa n kpabira ba baŋŋi seema Kristu n ya n be, a ni jemanso yela maa di n ya n niŋi. 12Ama ba daa n pa baŋŋi maa, pa ba gbagba n na ba daa n tumi n tira la, ama yarima. Ka seema ba n daa n baŋŋi la, Naawunni daa n tumi o siya, a yi Alizaana, ka sii maa daa n tumi niseesi, ba ti wusi ya Yeesu Kristu baarusuma. Ka malakisi gba mi kpabira ba baŋŋi a yela. 13A zu, ya niŋi aniya ti ya sufusi niŋi siriya, ya niŋina yasuma ko, ka mari tama maa, barikaso ya n di n nye, a yi jemanso Yeesu Kristu di n lee n ta la, o ko ni tee n moligi ya. 14Ka, a maa biseesi n paara ba badima zu, ya da lee n niŋina yabeseesi ya n daa n niŋina, a yi jemanso ya n daa n bi baŋŋi baarusuma maa la. 15Ka, a maa seema Yeesu, so n daa n nyisi ya la yi n niŋina Naawun kiperi, ya gba ya yi niŋina n ŋa. 16Lala yela ba daa n sebi n digili, a yeli, A maa seema mani Naawunni yi n niŋina yasuma, ya gba ya niŋina. 17Ya nyaasi. Naawunni bi gamsira zaa, ama o ya n dini niriba zaa seriya, a kpali ba yaniŋisa la zu, ka ya mi boona u ya ba. A zu, a yi durinye ŋa puwa, ya yi tira u jilima. 18Ya baŋiya maa, ya nyeni moligirisim, a yi ya yaadima yaseesi n ka tono. Pa binseesi n mari saaminisim maa sugasi n na ba daa n naa n moligi ya, 19ama Kristu kum maa, so n mari tono ga la. Wune Kristu daa n niŋi maa pebilisuŋŋu, so yela zaa n daa n veela, ka ba ku n ti Naawunni la. 20A yi durinye ŋa piiligu, Naawunni daa n baŋŋi seema o n di n ti Yeesu Kristu moligi niriba, ka a daa n niŋi yuma seem poin, ka Kristu daa n ta, a ti moligi ya la. 21Ka Naawunni daa n nyisigi u, a yi kum puu la, ka ti o yuuri du. A zu, ti niŋina Naawunni yeride, ka mari tama maa o ni moligi ti. 22Pimpariŋa n na ya pa paara yamonsi maa zu, ya sufusi kpabira yasuma ko, a ti ya pa kpabira taaba nene. Ya niŋi aniya kpabira taaba ga, a ni ya sufusi zaa. 23Ya nyaasi ti nyevuripaali yela. Pa binseesi n mari saaminisim n ti, ama Naawunni daa n ti ti baŋŋi o yela, seesi n ka saaminisim zaa, ka yela maa ti ti nye nyevuri maa. 24A maa seema ba n daa n yeli, Nisaaldima zaa niŋini maa moori, ka seema moori yi n zagira, ka a puuma liira, lala n na nisaaldima daama yi baasira. 25Ama ti duuma yela ka baasigu zaa, a wara saŋa ni saŋa zaa. Yela maa niŋini Kristu baarusuma, seesi ba n daa n ti wusi ya la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\