Piita piiligu daana 5

1Ya kpemba, m niŋini ya todaana kpeema, ka niŋi Kristu nam maa dansiya, ka ni nye yuuri duubu, a yi jemanso o n di n lee n ta. M yetira ya ni, 2ya nyaasira Naawun niriba n ba ya saani la nene, pa a kpali bobirisim, koo tono nyaabu so n bi veela la zu, ama ya kiperi zu. 3Ya da namsira ba, ama ya ti ya yaniŋisa wusira ba seema n veela ba niŋina. 4Ka ya niŋi n ŋa, ka ti zaa kpeema Yeesu lee n ti ta, ya ni nye ya laada, so n niŋi yuuri duubu, ka ka baasigu zaa. 5Ya bipola gba, ya paara ya kpemba zu, ka tira taaba jilima, a kpali bo, Naawunni bi kpabira seesi n kpalimina, ama o tira jilima dima barika. 6A zu, ya ti ya yuya sigi seema Naawunni kpeeŋu daana n kpabira, ka o ni ti a du, a yi jemanso o n kpabira. 7Wune n kpabira ya yela, ya ti o nyaasira ya yaso zaa n tiri ya. 8Ama ya dasi ya maŋsi niŋi, ka nyaasira nene, a kpali bo, ya dimma, so n niŋi Sitaana, chaŋinini maa gbalaŋgbagu, a kpabira niso o n di n gbaa. 9Ama ya za nene, a yi ya yeride niŋinisim maa puwa, a kari u, ka ya baŋiya maa, ya taaba Naawun niriba nyaara nam ŋa, a yi durinye ŋa puu zaa. 10Ama ka ya nyeni nam daba ayi, Naawunni ni moligi ya, ka ti ya za nene, a ni daama. Wune Naawunni tira barika zaa, ka daa n ti Kristu nyisi ya, ya ti ba wune Naawunni saani, a nyaara o daama, a wara. 11Wune Naawunni naalim ni ba niŋi, a wara saŋa ni saŋa zaa. 12Ti todaana Silivana, so ni baŋŋi maa, o mari yeride la paasi ma sebi gbaŋbilaa ti ya, a duusira ya zuuri, ka wusira ya seema barikaso Naawunni n tira n be, ka mari yamonsi. Ya da zagsira a. 13Naawun niriba n ba Babilo puu la puusira ya. M bii Maaki gba puusira ya. 14Ya puusira taaba nene, a ni kpabirisim. Ya seesi zaa n paara Kristu zu, Naawunni ti ya niŋgbirimaasim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\