Tesalonika piiligu daana 2

1Ti taaba, ya gbagba baŋiya maa, jemanso ti n daa n ba ya saani la, ti bi wusi ya je. 2Ya lee n baŋŋi maa, tiŋso ba n boona Filipai la dima daa n namsi ti ga, poin ka ti daa n ta ya saani la. Ka ya taaba daa n kpabira ba katira ti, ama Naawunni ti ti mari dabilim wusira ya o baarusuma maa. 3Ya nyaasi, ti wusigu maa bi niŋini maa jiri, koo bimbee, koo yomsigu, 4ama Naawunni, so n baŋŋi ti feri feera la daa n nyisi ti, ti ti wusira o baarusuma la. A zu, ti yi wusira a seema o n kpabira, ka da paara niriba kiperi zu. 5Ka ya baŋŋi maa, ti daa n bi marini naŋgbanmeesim. Ka Naawunni mi baŋŋi maa, ti daa n bi wusira n ŋa, a ti yomsi ya nye bini. 6Halli ti niŋini Kristu tumusi, ti daa n bi kpabira kpee katira ti, ama Naawunni ti ti mari dabilim wusira ya o baarusuma maa. 7Ama ti daa n bani boin, a maa seema poga n naagira o biya. 8Lala n na, ti daa n kpabira ya ga, ka niŋini siriya ti ti wusira ya baarusuma maa, ka ti kpi n ti ya. 9Ti taaba, ya teesi maa seema ti n daa n moo nufu tumina, yiiŋu ni wuntooŋu zaa, ti da pa ti ti ya so zaa nye nam tira ti bindira, a ni seema ti n daa n wusira ya Naawun baarusuma la. 10Ka yarima, Yeesu yeride niŋiniba, ya ni Naawunni baŋŋi seema ti n daa n yi niŋina yasuma ya saani, ka bi niŋi yabee zaa, ama Naawun kiperi ko. 11Ka ya lee n baŋŋi maa, seema ti n daa n duusira ya zaa zuuri, a maa daba ni o biisi, ka daa n yetira ya maa, 12ya niŋina yasuma, seema n petira Naawunni, so n nyisi ya, ya ti nye o naalim puu daama la. 13Ti taaba, jemanso zaa ti yi lee n kpeesira Naawunni, a kpali seema ya n daa n deeg o yaseesi ti n daa n wusira ya la. Ya daa n bi deeg a maa a yini nisaaldima saani, ama Naawun saani, ka a mi niŋi yamonsi, ka moligira seesi zaa n deeg a, 14ka ya daa n loobi maa seesi n paara Naawunni, a ni Yeesu Kristu zu, a yi Judiya paaligu puu la. A kpali bo, ya taaba baligusi daa n namsira ya ga, a maa seema Juusi dima gba n daa n niŋini Judiya paaligu puu la. 15Ya nyaasi. Juusi dima daa n ku Naawun chaamesi, a ni ti duuma Yeesu gba, ka daa n kari ti. Lala n na ba daa n bi petira Naawunni, ka loobi niriba zaa dindima, 16a kpali seema ba n daa n katira ti, ti da wusira baligusi seema ba n di n nye moligirisim. Lala n na ba yabeeri zooya ga, ka Naawunni ni darigi ba tuba ga. 17M taaba, jemanso ti ni ya n daa n barigi daba ayi la, ti daa n yi feera ya yela, ka kpabira ti ti lee n nye ya ga. Lala n na, mani Pool ni m taaba daa n yi ya n ta ya saani, ama Sitaana daa n kaŋina ti soori. 19Ama ti duuma Yeesu pa lee n ti ta, ya yela ni ti ti mari tama, a ni pupeelim, a ni yuuri duubu, ti naag a wusira so zaa o nufu niŋi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\