Tesalonika piiligu daana 3

1To, ti n daa n yuu, ka na bi wumi ya yela la, a tiri ti ga, ti ŋme ti sufu ti ko n ba Atani tiŋŋa puwa, 2ka tumi ti todaana Timoti, so n tumina Naawunni, a wusira Yeesu baarusuma la, o ti moligira ya, ka duusira ya zuuri, namseesi ya n nyaara maa, a da ti ya zagsi ya yeride niŋinisim. Ya baŋiya maa, nam nyaabu niŋini ti toori. 4A kpali bo, ti n daa n ba ya saani, ti daa n yeli ya, ni ti ya n nyeni nam, ka ya baŋŋi maa, a loobini yamonsi. 5Lala n na, ka ya yela daa n tiri ma ga la, m daa n tumi Timoti, o ti baŋŋi seema ya n niŋina yeride, a ti yeli ma. A kpali bo, m daa n di fe maa, a koo Sitaana di n yomsi ya, tumseesi ti n daa n tumina ya saani la, a di niŋi putoom. 6Pimpariŋa Timoti lee n pori n ta ti saani, ka yeli ya yela, a maa seema ya n niŋina yeride nene, ka kpabira taaba nene, ka teesira ti yela, a ni jilima, ka kpabira ya lee n nye ti. Ka ti gba kpabira ti nye ya. 7A zu, ti taaba, halli ka ti nyaara nam ga, ti nyeni zuuri duusigu, a kpali ya yeride niŋinisim la zu. 8A kpali bo, ka ya tumina ti duuma nene, ti mari sufu maagirisim. 9Ka ti kpeesira Naawunni, a kpali ya zu, a ni seema ya n ti ti mari pupeelim. 10Ka ti suusira u ga, wuntooŋu ni yiiŋu, ni ti ni lee n nye ya, a moligira ya, ya niŋina u yeride paasi. 11Ti ba Naawunni ni ti duuma Yeesu, cheli ba maali soori ti ti, ti ta ya saani. 12Ka ti duuma maa o ti ya kpabira taaba nene ga, a ni niriba zaa, seema ti gba n kpabira ya. 13Lala n na, ka o pa lee n pori n ta durinye puwa, a ni o nivusuma zaa, o ni ti ya za ti ba Naawunni saani, a ni yasuma, ka da li.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\