Timoti piiligu daana 3

1Yamonsi n na, ka dabso kpabira o niŋi chaachi yipaara, lala veela. 2Ama o daga yipaara zaa o da niŋina yabeeri, ka mari pogiluŋko ko, ka dasi o maŋŋa niŋi, ka nyaara jilima, ka deegira saamba, ka wusira nene, 3ka da kuuna, ka da buura niriba, ama o ba boin, ka da mari naŋgbanchee, ka da kpabira ligiri ga, 4ka nyaasira o yiridima nene, o biisi ba wumina o noori, ka tira u jilima ga. 5Nyaasi, ka niso ki tee n nyaasi o yiridima nene, wula n na o ya n niŋi n nyaasira Naawun chaachi dima nene? 6Da ti niso n paara Yeesu zu, ka na bi yuu o loobi chaachi yipaara, Sitaana o da nye daama ti o kpalimi n li. 7Ama o daga yipaara zaa o nyaara jilima, a yi seesi n bi paara Yeesu zu, ba da nye daama zuura o nyaaŋa, seema Sitaana n kpabira. 8Chaachi suŋiniba, o daga ba nyaara jilima, ka da yomsira, ka da ti daam miina ba, ka da mari birikonsitiri kpabira ligiri, 9ka niŋina Yeesu yeride, a ni sufupeeli. 10Ama poin, ka ba loobi suŋiniba maa, niriba ba nyaasira seema ba n niŋina, ni ba bi niŋina yabee zaa. 11Ba pogiba gba ba nyaara jilima, ka da zuura niriba nyaana, ka dasira ba maŋsi niŋi, ka mari yeride ga. 12Chaachi suŋiniba gba ba mari pogiluŋko ko, ka nyaasira ba biisi ni ba yiridima zaa nene. 13Yela ŋa zaa tiriya, a kpali bo, so zaa n niŋi chaachi suŋina, ka tumina nene, o yuuri ni du, ka o ni mari dabilim, a yi seema o n niŋina Yeesu Kristu yeride. 14Halli ka ma kpabira maa daba ayi m ta e saani, m sebira yelaa ti i, 15a koo, ka m pa bi nye daama ta pimpariŋa, e ni baŋŋi seema e n di n niŋi, a yi seesi n paara Naawun zu saani. Naawunni, so ko n niŋi yamonsi la barima n niŋi o chaachi dima, ka tira durinye dima ba baŋŋi yamonsi. 16Nyaasi, yamonsi n na, Naawun yela maa mari daama ga, ni Yeesu daa n loobi n niŋi nisaala, ka Naawun sii daa n wusi niriba maa, o niŋi nivusuŋŋu, ka malakisi daa n nye u, ka niriba daa n wusira baligusi o yela, ba deeg a di durinye ŋa puwa, ka o daa n du n gaari Alizaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\