Korinti ayidaana 1

1Ya chaachi dima n ba Korinti tiŋŋa puu tumina Naawunni, a ni Naawun niriba zaa n ba Giriiki paaligu puwa, mani Pool ni ti todaana Timoti puusira ya. Naawunni n ti m niŋi ti duuma Yeesu Kristu tumu. O ni ti ba Naawunni ti ya barika ni niŋgbirimaasim. 3Ti kpeesira Naawunni, so n niŋi ti duuma Yeesu Kristu ba, a kpali bo, o zora ti nimbaa, ka o ko n duusira ti zuuri, a yi ti nam zaa niŋi, ti gba ti naa zuuri duusigu maa, a duusira ti taaba seesi n nyaara nam. 5Lala n na, ti nyaara nam ga, a kpali Yeesu Kristu zu paabu, ka mi lee n nyaara zuuri duusigu ga, a kpali o zu. 6Namseesi ti n nyaara maa, ti nyaara a ni, ti ti duusira ya zuuri, ya nye moligirisim. Ka zuuri duusigu ti n nyaara maa, ti nyaara a ni, ya gba ya ti nye a, a yi jemanso ya gba n nyaara namseesi ti n nyaara ŋa, a ni kenyiti. 7Lala n na, ka ya nyaara namseesi ti n nyaara la, ya ni lee n nyaara zuuri duusigu so ti n nyaara maa gba. A zu, ti niŋi tama maa ya ni nye moligirisim. 8Ti taaba, ti kpabira ti teesi ya namseesi ti n daa n nyaara, a yi Asiya paaligu puwa. Nam maa daa n zooya ga, a ya n ku ti. N ŋa daa n niŋini, ti da lee n feera maa, ti gbagba ni tee n moligi ti zuuri, ama Naawunni ko, so n nyisigira kpiinsi, a yi kum puwa. 10Wune Naawunni daa n moligi ti, a yi nam maa niŋi, ka ni lee n moligi ti. Yamonsi n na, ti niŋina u yeride maa, o ni lee n moligi ti n ŋa. 11Ya gba ya suusi Naawunni tira ti. Lala n na, nivudamta ni suusira u, ka, a yi jemanso ti n ti nye bunso ba n suusira u maa, ba gba ni kpeesira u. 12Ya nyaasi, ti sufusi ni ti ti kpalimina, a kpali bo, ti n daa n ba ya saani, ti daa n niŋina ya ni durinye dima zaa yasuma, ka mari yeride, seema Naawunni n tira. Ti bi naa durinye yam niŋina n ŋa, ama Naawunni ti ti barika ti niŋina a. 13Yaseesi zaa ti n sebi n tira ya, ya ni tee n karimina a, a baŋŋi a gbina. Ka seema ya n baŋŋi beela, m kpabira ya baŋŋi nene, ni a yi ti duuma Yeesu taabu daari, ya ni tee n kpeesi ti, a maa seema ti gba ni kpeesi ya. 15Ya nyaasi, a kpali m mari tama maa ya n kpeesira ti la zu, m daa n kpabira m ta ya saani poin, ya ti nye barika buyidaana. 16O gbinni niŋi maa, m daa n kpabira m dee ya saani wara Masidoona paaligu, ka lee n pori n dee ya saani, ya beeli ma soori, m wa ti kpe ŋariŋu gaari Judiya paaligu. 17Ni daa n ŋme m sufu n ŋa, m daa n bi deemina. M bi ŋmeera m sufu maa dabso n kpabira durinye puu yela, a niŋi siriya za ziluŋko sagi, ka lee n zagsi. 18Naawunni mari yamonsi, ka wune n baŋŋi maa, ti daa n bi sagi, ka lee n zagsi. 19Ya nyaasi Naawun bii Yeesu Kristu, so yela m ni Sayila ni Timoti n daa n wusira ya, wune n bi za ziluŋko sagi, ka lee n zagsi, ama o yi sagini. 20A kpali bo, noseesi zaa Naawunni n daa n ti la loobi yamonsi, a yi wune Yeesu saani. Lala zu, ka ti togsi Naawun saani baasi, ti boona o yuuri, Naawunni o nye kpeesigu. 21Wune Naawunni ti ti ni ya mari tama maa, Yeesu moligi ti ni, ka o tumi ti, 22ka duligi ti o duligirisim, ka ti ti o gbagba siya, a paasi ti gbagba siisi, ti pa mari tama maa, o ni lee n ti ti barika. 23Ya nyaasi. Naawun zu, m daa n bi kpabira vi o gbaa ya, a zu ma daa n bi ta ya Korinti dima saani. 24Ti wune ki tee n ti ya niŋi yeride, ama ti ni ya tumina, ya ti nye pupeelim, ka niŋina Yeesu yeride nene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\