Korinti ayidaana 5

1Ya nyaasi, so zaa niŋa niŋini maa o durinye dii, ama o ti kpi, Naawunni ni ti u yindaana, so n bi niŋi durinye toori, ka ka baasigu zaa. 2Ti n ba durinye puu ŋa, ti nyaara nam, a kpabira ti wa ti nye ti Alizaana niŋasi maa, 3ti da lee n mari durinye niŋasi ko. 4Lala n nn ka ŋmeŋsigu zaa. 5Naawunni niŋi ti ni siriya, ti ti nye n ŋa, ka ti ti o siya, ti ti mari tama maa ti n di n nye a. 6A la zu, ti yi marini dabilim, ka baŋŋi maa, ka ti na mari ti durinye niŋasi, ti na ka ti duuma saani. 7A kpali bo, ti bi nyaara binseesi ti n di n nye, ama ti niŋi u yeride tumina. 8Lala n na, ti mari dabilim, ka kpabira ti lee n ka durinye ŋa puwa, ka ba ti duuma saani. 9Ama halli ka ti ba durinye puwa, koo ti duuma saani, ti yi kpabira ti petira u. 10A kpali bo, Yeesu Kristu ni di ti zaa seriya, so zaa o nye laada, koo tubiri darigirisim, a kpali seema o durinye yaniŋisa n be. 11A la zu, ti baŋŋi maa, o daga niriba ba zora Naawunni dabeem, ka ti mi yetira ba ba paara o zu. Naawunni baŋŋi seema ti n be, ka m fe maa ya gbagba baŋiya. 12Ama ti bi lee n kpeesira ti maŋŋa, a yi ya saani, ka kpabira ya mari dabilim togsira ti yela, a ti seesi n kpabira durinye ŋa yela, ka mi bi kpabira yasuma. 13Ama ka ti kpeera yinyaari, Naawun yela n na. Ama ka ti mari alaanfiya, ya yela n na. 14Ya nyaasi, Yeesu Kristu mari daama ti saani, a kpali seema o n kpabira ti, ka ti mari tama maa, o kum di n tee n moligi so zaa. O niŋini maa ba zaa n kpi. 15Lala n na o daa n kpi n ti so zaa, ka ba seesi nye nyevuri, ba da lee n kpabira ba gbagba kiperi, ama wune so n daa n kpi, ka Naawunni nyisigi u la kiperi. 16A zu, halli ka ti daa n naa Yeesu Kristu yaniŋisa ŋmeŋsira nisaaldima yaniŋisa, ti bi lee n niŋina n ŋa, ka mi bi lee n ŋmeŋsira so zaa yaniŋisa n ŋa. 17A kpali bo, ka niso paara Yeesu Kristu zu, o niŋini maa Naawunni n lee n maali u. Lala n na, yakura baasi, ka yapaala ba niŋi. 18Naawunni taasi a zaa, a ti Yeesu Kristu loobi wune Naawunni ni tirima naŋgbanluŋko, ka ti ti wusira niriba seema ba ni Naawunni di n loobi naŋgbanluŋko. 19O gbinni niŋi maa, Yeesu Kristu n daa n ba durinye ŋa puwa, Naawunni ba o saani, a tira wune Naawunni ni nisaaldima loobira naŋgbanluŋko. O n niŋina n ŋa, o che ba yabeeri paŋina ba, ka ti ti wusira ba seema o ni ba di n loobi naŋgbanluŋko. 20Lala n na, Naawunni ti ti tumina Yeesu Kristu, a wusira nisaaldima seema n so. A zu, a kpali Yeesu Kristu zu, ti suusira ya ni, ya ni Naawunni ya mari naŋgbanluŋko. 21A kpali bo, wune Naawunni daa n ti Yeesu so n bi niŋi yabee zaa la o nye ti yabeeri tubiri darigirisim, a moligi ti, ti loobi n niŋi seesi Naawunni n boona nivusuma la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\