Korinti ayidaana 8

1Ti taaba, ya wumi seema Naawunni n daa n naa barika ti chaachidima n ba Masidoona paaligu puwa. 2Halli ka ba daa n nyaara nam ga, ba daa n mari sufupeeli ga, a ni bunye, a lobira ligiri. 3Yamonsi ba daa n suusi ti ga, ba ti mari daama moligira Naawun niseesi n nyaara nam. A zu, ba lobi ligiri ga, a yi ba kitiri niŋi, 5ka mi niŋi n gaari seema ti n feera, a kpali bo, ba daŋŋi n tumina ti duuma Naawunni, ka lee n tumina ti, seema o n kpabira. 6Lala zu ti yeli Tito, ni seema o n piili n ti ya niŋina yasuŋŋu ŋa, o na ti ya niŋina, a ti baasi. 7Ka seema ya yi n niŋina nene, a yi ya yeride, a ni ya yetigu, a ni ya baŋinisim, a ni ya kenyiti, a ni seema ya n kpabira ti, ya lee n naa yasuŋŋu ŋa niŋina nene paasi. 8Ni yeli ya ŋa, o bi niŋi maa zaaligu, ama m kpabira m wusi ya seema seesi n niŋina, m ti baŋŋi maa, ya kpabira ya taaba Yeesu nyaaŋpaariba nene. 9A kpali bo, ya gba baŋŋi seema ti duuma Yeesu Kristu n naa barika ti ti. O daa n niŋini bindaana, ama a kpali ya zu o loobi nandaana, ya ti naag o nandaalim maa loobi bindaandima. 10M ya n niŋi ya ni feri, ni yaso ya n daa n kpabira, ka piili n niŋina yumini la, ka ya baasi a, a so. 11Lala n na, ya ni tee n nyisi ya bini, a baasi bunso ya n kpabira la. 12A kpali bo, ka nira niŋi siriya o naa bunso n ba o saani piira piini, o sagsiya. O bi tiri o wa ti kpabi bunso o n bi mari la paasi. 13Ama m bi kpabira m ti seesi vuusira, ka ya wune nyaara nam. Pimpariŋa ya mari n gaari ba, a zu, o veela ya piira ba piini, a moligira ba, a yi ba nam maa niŋi, ya zaa ya niŋi luŋko. Ama dindaso ba gba di n mari n gaari ya, ka moligi ya, a yi ya nam niŋi, ya zaa ya niŋi luŋko, 15seema ba n daa n sebi n digili, a yi Naawun buku puwa, ni so n piisi a zoo bi mari a ga, ka so n piisi a beela, a sagsi u ni. 16Ti kpeesirini Naawunni, a kpali bo, o ti Tito kpabira ya yela, a maa seema ti gba n kpabira a. 17Ti n suusi u o gaari ya saani, o sagi, a kpali bo, o gba kpabira o gaari. 18Ti mi ya n tumini yindaana paasi, so yuuri n du, a yi chaachisi zaa, a kpali seema o n wusira baarusuma maa. 19Wune n na chaachidima daa n nyisi o ti paasi ti chaŋŋi n tumina tumsuma maa, seesi ti n tumi n tira ti duuma, ka mi niŋi ti kiperi. 20Ya nyaasi, ti niŋina aniya so zaa o da nye daama zabira ti, a kpali seema ti n nyaasira ligidamta maa ya n lobira la. 21Ti kpabira ti niŋina nene, a yi ti duuma ni niriba nufu niŋi. 22A zu, ti ya n paasi n tumi ti todaana maa ya saani. Ti daa n yi peesira o da, ka baŋŋi maa o mari aniya nene, ka o gba niŋina ya tama. 23Ama Tito wune niŋini m todaana, ka paasi ma tumina ya saani. Ka seesi di n paasi u gaari ya saani, chaachidima tumi ba, ka ba kpabira Yeesu Kristu yuuri o du. 24Ya dee ba nene, chaachisi zaa ba baŋŋi maa ya niŋina nene, ka ti bi kpeesira ya putoom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\