Timoti ayidaana 1

1M bii Timoti, mani Pool puusira i, ka kpabira i. Naawunni daa n ti ma loobi Yeesu Kristu tumu, m ti wusira niriba seema Naawunni n daa n ti noori, ni o ni naa nyevuri ti seesi n paara Yeesu Kristu zu. Ti ba Naawunni, a ni ti duuma Yeesu Kristu ti i barika, a ni niŋgbirimaasim, ka zora i nimbaa. 3Jemanso zaa ni togsira Naawun saani wuntooŋu ni yiiŋu, m yi teesira e yela, ka kpeesira u. Wune Naawunni n na m yaadima daa n tumina la, ka m gba tumina u, a ni sufupeeli. 4Ni teesira seema e n daa n kumina la, m kpabira m nye i, m sufu o maa ma. 5M mi teesira seema e n niŋina Naawunni yeride ga, a maa seema e yaapoga Loowi, a ni e ma Yuuni n daa n piili n niŋina, ka m baŋŋi maa, e gba niŋina n ŋa pimpariŋa. 6A zu, m teesira i, e lee n nyisigi daamaso Naawunni n daa n ti i, jemanso o n daa n ti ma naa m nuusi pa e niŋi la. 7Naawunni daa n naag o sii ti ti, ti da mari dabeem, ama daama, a ni niriba kpabirisim, a ni sufu diisigu. 8A zu, da mari vi togsira ti duuma yela, koo mani so ba n yo dii la yela, ka naa Naawun daama niŋi siriya nye nam, a wusira Yeesu baarusuma. 9Wune Naawunni moligi ti ni, ka booli ti, ti ti paara o zu. O bi niŋi n ŋa a kpali ti yasuma zu, ama o kiperi ni bunye la zu. Bunso zaa piiligu o daa n ŋme o sufu, ni o n di n ti Yeesu Kristu niŋi n ŋa ti ti, 10ka pimpariŋa Yeesu Kristu, so n niŋi ti moligira daa n tee n ta durinye puwa, ka wusira o baarusuma, ka naa nyevuri ti ti, ti da lee n kpiira, a ti ba niŋi saŋa ni saŋa zaa. 11Ka Naawunni nyisi ma ni, m loobi o tumu, a wusira Yeesu baarusuma ŋa, 12ka wusigu maa ti ma nye nam ŋa. Ama m ka vi, a kpali bo, m baŋŋi so ni niŋina yeride la, ka mari tama maa, o ni nyaasira m yela, a ti paa dindaso o n di n di niriba seriya la. 13Yi niŋina yasuma, seema ni daa n wusi i la, ka niŋina yeride, ka kpabira Naawunni ni niriba, a yi Yeesu Kristu niŋi, 14ka Naawun siya, so n ba ti niŋi la, e naag o daama, a da pa cherigi yasumseesi e n baŋŋi. 15E baŋiya maa, Fijela ni Hamojeni, a ni Asiya paaligu niriba zaa zagsi m yela. 16Ama Anisifora yiridima zaa, cheli Naawunni zora ba nimbaa, a kpali seema Anisifora n daa n yi duusira m zu la. Halli ka ba daa n yo ma dii, m yela daa n bi ti vi gbaag u, 17ama a jemani maa o daa n ta Aroom tiŋŋa, ka kpabi m zii ga, ka nye ma. 18Ka e mi baŋiya maa, seema o n daa n tumina ma nene, a yi Afesu tiŋŋa puwa. Cheli ti duuma zo u nimbaa, a yi dindaso o n di n di niriba zaa seriya la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\