Niŋinisim 12

1A jemani n na, naaba daa n ba niŋi, ba boona u Herodi, ka o namsira chaachi dima, 2ka ti soojisi naa sukara ku Jeemsi, Jon beeri. 3O n niŋi n ŋa, yela maa peri Juusi dima, naaba maa ti ba lee n gbaa Piita yo dii. O bi ku u, a kpali bo, Juusi dima ya n dini Galingaari, 4ama o naag u ti soojisi turimbunaasi zu, ba nyaasira u, ka ba ti di Galingaari baasi, o di o seriya niriba zaa nufu niŋi. 5Piita dii yoobu maa zu, chaachi dima daa n suusira Naawunni tira u ga. 6Yiiŋu, a n di n chee bee ba nyisi u la, o na bani dii maa niŋi, ba le u ni abanasi, a digili soojisi bayi sunsuu niŋi, o gbisira, ka soojisi mi za yaŋŋa, a gu dinoori. 7Niŋi n na, malaki ta dii maa, paaligu pa ba niŋi, o ti ŋme Piita lugimini, o nyisigi, ka o yeli u, Nyisigi yoom. O gbari n nyisigi, abanasi la lerigi n li, 8ka malaki maa lee n yeli u, Naag e bini pili, ka piri e sabtaasi. Piita niŋi lala, ka malaki maa lee n yeli u, Naag e waje pili, ka pa m zu. 9Malaki maa yi, ka Piita pa o zu. O bi baŋŋi maa, yaso n niŋina la niŋini yamonsi, ka naa n niŋi zaasim niŋi. 10Niŋi n na, ba begsi sooja maa n gu dinoori maa, ka lee n begsi yindaana, a wa ti paa yiri maa kutiri dinoori. O gbagba yoo, ba yi, a pa soori chaŋŋi beela, ka malaki maa gaari, ka che u. 11Niŋi n na, Piita pa baŋŋi maa, yaso n niŋi maa niŋini yamonsi, ka yeli, Pimpariŋa m baŋiya, ni m duuma tumini o malaki, o ti nyisi ma, a yi seema zaa naa maa ni Juusi dima maa di n kpabira ba niŋi. 12Piita n ti baŋŋi n ŋa, o we Mariama yiri. Mariama mi bii niŋi Jon, so yuyindaana n niŋi Maaki la. O n wa ti paa yiri maa, nivudamta ba niŋi, a togsira Naawun saani, 13o wa ti kpaasi begu kukuluŋ, ba ti yoog u. Suŋguri so n tumina nisaaniŋi, ka ba boona u Arooda la we, o wa ti yoog u, ka wumi Piita goo. 14O n wumi maa, o puu peligi ga, o tami begu maa yoogirisim, ka chee n wa ti yeli ba, ni Piita ba n za begu niŋi. 15Ba yeli u, ni o kpeerini yinyaari. O mi yeli, ni yamonsi n na. Ba yeli, ni o malaki n na. 16Ama Piita na kpaasira, ba wa ti yoo begu maa, ka nye u, a ku ba noya. 17O mi naag o nuu niŋi ba, ni ba da mari vu, ka yeli ba seema o duuma maa n nyisi u yi diyoorigu maa puwa. Ka lee n yeli ba, Ya yeli Jeemsi ni ti taaba la yela maa. Piita n togsi n baasi, o yi n gaa seela. 18A n kaa bee, Piita ka diyoorigu maa puwa, soojisi maa mi bi baŋŋi seela o n be, dabeem gbaa ba ga. 19Naaba maa ba n boona Herodi la n ti wumi n ŋa, o ti ba kpabi u, ka ba kpabi u je. A zu naaba maa di soojisi maa seriya, ka ti ba ku ba. Niŋi n na, naaba maa yi Judiya paaligu, a sigi n gaa Siiziriya, a wa ti ba niŋi. 20Dindaso naso ba n boona Herodi la daa n je suuri niŋi Taya ni Sidon niriba. A zu, niriba maa laŋsi, ba wa ti puusi u, ka suusi niŋgbirimaasim, a kpali bo, ka ba bi niŋi lala, ba ki lee n tee n da bindira yi o paaligu niŋi. Ba n wa ti paa naa maa yiri, ba nye Bilasita, so n nyaasira yiri maa, ka suusi u, o paasi ba kpabira niŋgbirimaasim. O sagi, ka naa maa zaali ba daa. 21Daa maa n ti paa, naa maa pili o naalim kpariga, ka wa ti zi o naalim kogu niŋi, ka togsi n tira ba. 22Niriba maa tasi n kpeesi u, a yeli, ni pa nisaala yatoga n na, Naawun yatoga n na. 23Naa maa dee ba naŋgbanmeesim, ka bi kpeesi Naawunni. A zu, a puli maa niŋi, Naawun malaki wa ti ti toora gbaag u, bimbaala seesi saami o niŋa, o kpi. 24A jemani maa n na, Naawun yela pa maali n nyisigi ga. 25Dindaso, Baanaba ni Sool n ti tumi ba tuma la baasi, a yi Jiruusilim, ba mari Jon Maaki paasi ba niŋi, a pori n gaa Antiyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\