Niŋinisim 18

1N ŋa n ti niŋi, Pool daa n yi Atani gaa Korinti, 2a wa ti paa Juusi dabyindaana n niŋi Ponta paaligu biya, ka ba boona u Akila. A jemani maa o ni o poga Pisila yini Itali paaligu, a kpali Aroom dima naaba ba n boona Kiloodiya karini Juusi dima zaa yi Aroom tiŋŋa puwa. 3Pool ni daba maa tuma niŋini luŋko, ba seerini tanti diisi, a zu, Pool wa ti ba o saani, a tumina. 4Ka daborigu zaa, Pool yi gaarini Juusi dima laŋsigu dii puwa, o ni Juusi dima ni Giriiki dima dira amore, ka ba seesi sagi n pa o zu. 5A n ti niŋi daba ayi, Sayila ni Timoti yi Masidoona paaligu puwa, a wa ti paa Pool. Ka Pool tuma mi zooya, a wusira Juusi dima, ni Yeesu niŋini Kristu, so Naawunni n daa n ya n tumi la. 6Ama Juusi dimseesi zagsi o wusigu maa, ka tuura u, o zagili o bimpinna wusi ba, ni ba bi niŋi nene, ka yeli ba, Ka ya ti Naawunni bi naa ya yabeeri che n paŋŋi ya, a bi lee n niŋi m yela. M ni wa ti wusira baliguseesi. 7Ka Pool yi nisaaniŋi gaari dabyindaana ba boona Titiya Jasita yiri. Daba maa kpabira Naawun yela, ka o yiri mi begi laŋsigu dii maa. 8Ka laŋsigu dii maa zudaana ba n boona Kisipa ni o yiri zaa dee duuma yela di, ka Korinti dima nivudamta mi dee Pool yela maa, ba su ba koom. 9Dindaso yiiŋu Pool zaasi zaasim, Naawunni yeli u, Wusira m yela, ka da zagsira, koo, a zora dabeem. 10M bani e saani, nira zaa ki tee n gbaag i niŋi i daaŋu, a kpali bo, m niriba zooya yi tiŋaa puwa. 11A zu, Pool ba nisaaniŋi yumgunni ni binchee, a wusira ba Naawun yela. 12A n ti niŋi daba ayi, ka Galiyo niŋi Giriiki dima gomina, Juusi dima laŋsi n gbaa Pool, a gaa kisari maa puwa, 13ka yeli gomina maa, Dabaa wusira niriba ba tumina Naawunni seema n kuri ti zaaligusi niŋi. 14Pool na ya n togsini, ka gomina maa yeli Juusi dima maa, Ya Juusi dima, ka dabaa niŋini yabee, koo, a niŋi nira daaŋu, m ni wumi ya saani, 15ama ya mari u ta, a kpali yatoga ni yuya ni ya zaaligusi zu. Mani n ki sagi n di a seriya, ya gbagba ya dira a. 16O n togsi n baasi, o kari ba, 17ka niriba maa zaa gbaa Juusi dima laŋsigu dii zudaana ba n boona Sositini, a bu u, a yi kisari maa dima nufu niŋi, ka gomina maa muuri ba. 18A n daa n lee n ti yuu, Pool kali o taaba Yeesu nyaaŋpaariba, ka kpe ŋarintintaa wara Siriya paaligu, ka Akila ni o poga Pisila paag u gaari. Ba n wa ti paa Senkiriya, Pool puni o zu, a kpali bo, o tini Naawunni noori. 19Ka ba lee n kpe ŋarintintaa gaari Afesu. Ba n wa ti paa niŋi, Akila ni Pisila gaari, ka che Pool. Ka o gbagba wa ti kpe Juusi dima laŋsigu dii, o ni ba di amore. 20Ba yeli u, ni o ba niŋi yuu, o zagsi. 21O n ya n gaari, ka che ba, o yeli, Ka Naawunni sagiya, m ni lee n pori n ta. Ka yi n wa ti kpe ŋarintintaa gaari. 22O n wa ti paa Siiziriya, o yi ŋariŋu maa puwa, ka du n gaa Jiruusilim, a wa ti puusi chaachi dima maa, ka lee n sigi n gaari Antiyo, so n ba Siriya paaligu la. 23O yuu nisaaniŋi beela, ka lee n yi n gaari Galeetiya ni Firiga paaligusi, a wa ti duusi nisaaniŋi nyaaŋpaariba maa zuuri niŋina. 24A jemani maa Juusi dabyindaana ba n boona Apolosi ta Afesu. O niŋini Alisaandi tiŋŋa biya, ka mari yatoga baŋinisim, ka baŋŋi Naawun buku nene, 25ka ba mi wusi u ni duuma Yeesu yela, o moo nufu wusira a nene, ama ka baŋŋi Jon Baatisi koom suubu ko. 26O n ti paa Afesu la, o kpe Juusi dima laŋsigu dii, a wusira niriba dabilim tiri, ka Akila ni Pisila wumi, ba mari u we, a wa ti wusi u Naawun yela paasi. 27A n ti niŋi daba ayi, o kpabira o wa ti gali teeku gaari Giriiki dima paaligu, Yeesu nyaaŋpaariba n ba Afesu puu la duusi o zu niŋi, ni o wema, ka sebi gbaŋŋu ti Yeesu nyaaŋpaariba, a yi Giriiki paaligu puwa, ni ka o pa taya, ba mari u nene. O n wa ti paa niŋi, o moligira seesi Naawunni n ti barika ba dee Yeesu yela di. 28Ka o ni Juusi dima di amore so zaa nufu niŋi, o naa Naawun buku wusi ba maa, Yeesu niŋini Kristu maa, ka di ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\