Niŋinisim 26

1Gomina maa n ti togsi n baasi, naaba Agipa daa n yeli Pool, Ti ti i ni soori, e mi togsi, a fa e maŋŋa. A zu, Pool teeg o nuwa, ka yeli, 2Naaba Agipa, m baŋiya, ni e baŋŋi Juusi dima yaayela ni ba amoresi ga. A zu, zinaa m puu peligiya, m di n tee n chisi m noori, a yi Juusi dima n ŋma jiri paara ma la saani, ka ma suusira i, e di kenyiti, a wumi m yela. 4Juusi dima zaa baŋiya seema ni daa n ba niŋi, ka niŋi bii zaa ti yini zinni. Ba baŋiya, ni a piiligu m daa n ba niŋi m niriba saani, ka ta Jiruusilim. 5Ka ba kpabira, ba ni tee n yeli i seema ni daa n dee Farisii dima yela, seesi zaaliguniŋinisim n ba toom ga la di. 6Ka pimpariŋa ya mari ma dira seriya, a kpali m niŋina Naawunni yeride, ni o ni niŋi seema kusu zaa o n daa n ti ti yaadima noori la. 7Ti Juusi baligusi pii ni bayi la gba kpabira Naawunni o niŋi seema o n daa n ti noori maa, a zu, ba tumina u wuntooŋu ni yiiŋu. Naaba Agipa, n ŋa zu n na Juusi dima yeli m niŋi yabee. 8Ama ka ba yetira, ni Naawunni ki tee n nyisigi niriba, a yi kum puwa, lala veela? 9Kusu zaa m daa n feni maa, a daga m kari Yeesu n yi Nazire la yuuri basi. 10A zu, a yi Jiruusilim, buŋkobkuuriba kpemba daa n ti ma daama ma gbaa Yeesu nyaaŋpaariba nivudamta, a yoora ba dii. Ka seesi n daa n kuura ba, m daa n yi sagini paasi ba niŋi. 11A yi Juusi dima laŋsigu diisi zaa n na, ma daa n ti ba darigi Yeesu nyaaŋpaariba tuba, a ti ba tuura Yeesu, ka m mi je suuri ga we baligusi tiŋsi, a wa ti namsira Yeesu nyaaŋpaariba ga. 12Lala zu, buŋkobkuuriba kpemba maa daa n ti ma daama ma wara Damasika. 13Naaba Agipa, ni wara maa wuntooŋu, ma nye paaligu n nyagsi ga, a gaari wuluŋu, a yi saazu, a ti poli n jili m ni seesi n wara maa, 14ti zaa li tiŋŋa, ka ma wumi goo n togsi Juusi dima yatoga, a yeli, Sool, Sool, wula zu n na e namsira ma ga ŋa? E niŋini maa nagiso n zagsira koobu, ka toora daa, o beera i. 15Ma boosi, M duuma, ŋani n niŋi i? Duuma maa yeli, Mani n niŋi Yeesu, so e n namsira ga la. 16Nyisigi n za, m naani m maŋŋa wusi i, a kpali bo, m nyisi i ni, e loobi m tumtumina, a ni m dansiya, e wa ti yeli niriba, ni e nye ma zinni, ka lee n yeli yaseesi ni ya n naa m maŋŋa wusi i. 17Ka m ni tumi i e gaa baligusi puwa, a wa ti yoo ba nufu, ba yi ligu niŋi, a ta paaligu niŋi, ba zagsi Sitaana, ka dee Naawun yela, ka niŋi ma yeride, Naawunni o naa ba yabeeri che n paŋŋi ba, ba nye ziya, a yi niseesi o n nyisi la puwa. Ka seela zaa ni ya n tumi i, m ni moligira i, a yi Juusi dima, koo baligusi puwa. 19Ka Pool lee n yeli, Naaba Agipa, Naawunni n naa ŋama wusi ma la, m bi zagsi, 20ka we Damasika ni Jiruusilim ni Judiya paaligu zaa ni baligusi paaligusi, a wa ti yeli ba, ni ba dee ba saamiya, ka loobi n pa Naawun zu, ka niŋi yela niriba ba baŋŋi, ba n dee ba saamiya la. 21Dindaso ma daa n lee n we Jiruusilim, ka kpe Naawun dii laanta, ka Juusi dima gbaa ma, a kpali yela maa zaa zu, ka ya n ku ma. 22Ya nyaasi. A ti yini zinni, Naawunni yi moligira ma ni, ma na kpari n ba niŋi, a za kpe togsira ya nivumansi ni seesi n che ŋa saani la. Ka seema ni yetira ŋa n na, kusu zaa Naawun chaamesi ni Musa daa n yetira, ni a ni niŋi. 23Yela maa ba n daa n yeli la gbinni n niŋi, ni Kristu ni nye nam, a kpi, ka loobi n niŋi niso n daŋŋi n nyisigi, a yi kum puwa, ka mi wa ti wusi Juusi dima ni baligusi yamonsi. 24Pool na n yetira n ŋa, gomina maa tasi n yeli, Pool, e kpeerini yinyaari, e baŋinisim aligaya la ya n tini e kpe yinyaari. 25Pool yeli, M ba Fesita, m bi niŋi yinyaa, seema ni yetira ŋa niŋini yamonsi gbagba. 26Naaba Agipa baŋŋi yela maa, a zu n na ma togsira o saani, ka bi zora dabeem. Yaseesi zaa n niŋi maa bi sogi, a zu, m baŋiya maa, o baŋini a zaa gbina. 27Ka Pool loobi n boosi, Naaba Agipa, e sagini yaseesi Naawun chaamesi n daa n yeli la? M baŋini e n deeg a. 28Naaba Agipa yeli Pool, E fe maa, e ni tee n ti m loobi Kristu nyaaŋpaara yoom n ŋa? 29Pool yeli, Ka a niŋi yoom, koo, a maa, m suusira Naawunni, e ni seesi zaa n wumina m saani, ya loobi seema ni be ŋa, ka che abanasi ŋa. 30Niŋi n na, naaba maa ni o poga ni gomina maa ni seesi n zi ba saani maa nyisigi n yi, ka yeli taaba, Dabaa bi niŋi yabee zaa ba n di n ku u, koo, a yo u dii. 32Naaba Agipa yeli gomina maa, Ka dabaa di bi suusi Aroom naaba, o di o seriya, ti n di n cheli u, o wara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\