Niŋinisim 9

1A jemani maa Sool daa n kpabirini o kuura Yeesu nyaaqpaariba, o we buqkobkuuriba zudaana saani, 2a wa ti yeli u, ni o qma gbana ti Juusi dima laqsigu diisi kpemba, a yi Damasika tiqqa puwa, ni ba paasi u gbaa seesi zaa n paara Yeesu zu, dabsi ni pogiba, o le ba gaa Jiruusilim. 3O qma n ti u, o naa n wara. O n wa ti paagira Damasika tiqqa, paaligu nyagsi saazu, a poli n jili u, 4o fa n li tiqqa, ka wumi goo n yeli, Sool, Sool, Wula n na e namsira ma ga qa? 5Sool boosi, M duuma, qani n niqi i? Goo maa yeli, Mani n niqi Yeesu, so e n namsira ga la. 6Nyisigi n kpe tiqqa maa puwa, ba yeli i seema e n di n niqi. 7Dabseesi n beena u maa za surim, ba wumi goo maa, ba mi bi nye nira zaa. 8Niqi n na, Sool nyisigi, a yoog o nufu, ka bi lee n nye seq zaa, ba gbaag o nuwa, a mari u kpe Damasika tiqqa puwa. 9O daba ata, o nufu zoomi, o bi dira, ka bi quura. 10A jemani maa, a yi Damasika, Yeesu nyaaqpaara ba n boona Ananaya daa n ba niqi, ka o zaasi zaasim, ni o duuma booli u, a yeli, Ananaya. Ananaya yeli, M duuma, mani n qa. 11O duuma maa yeli u, Nyisigi n gaari soso ba n boona Sotooli la, a wa ti kpe Juudasi yiri, a kpabi dabso ba n boona Sool la, o mi niqini Taasa tiqqa biya. Pimpariqa o togsira m saani, 12ka nye dabyindaana ba n boona Ananaya n kpe n ta o saani, o ti naag o nuusi pa o niqi, o nyaara. 13Ananaya yeli, M duuma, nivudamta togsi dabaa yela, a wusi ma seema o n daa n niqina e niriba yabeeri ga, a yi Jiruusilim, 14ka buqkobkuuriba kpemba mi ti u daama, ni o ta kpe, a ti le niseesi zaa n paara e zu. 15O duuma maa yeli u, We niqi, m nyisi u ni, o ti tumi n tira ma, balisi ni nadima ni Juusi dima zaa ba baqqi m yela. 16M gbagba ni wusi u namseesi o n di n nye, a kpali m yuuri zu. 17Niqi n na, Ananaya yi n we yiri maa puwa, a wa ti naag o nuusi pa Sool niqi, ka yeli u, M todaana Sool, ti duuma Yeesu, so n tuusi i soori la n tumi ma e saani, e lee n nyaara, ka deeg o siya. 18O n si n togsi n baasi binseesi n qmaani koroto pegiri yi Sool nufu li, o lee n nyaara, ka nyisigi, ka ba su u koom Yeesu zu, 19ka o di, ka nye kpeequ. O daba ayi, a yi Damasika puwa, Sool ni Yeesu nyaaqpaariba n daa n na, 20ka o yi kpe laqsigu diisi, a wusira, ni Yeesu niqini Naawun biya. 21Ka so zaa n wumi o yela qa, a ku ba noya, ba yeli, Pa dabaa n daa n ba Jiruusilim, a namsira Yeesu nyaaqpaariba ga la, ka lee n ta kpe, o ti le ba, a gaa n wa ti ti buqkobkuuriba kpemba? 22Nisaaniqi Sool wusigu daa n loobi kpeequ, o wusira Juusi dima, ni Yeesu niqini Kristu, ba kari wusigu maa je. Kristu maa gbinni n niqi so Naawunni n nyisi. 23A n ti yuu, Juusi dima toni jina ba ku Sool, 24ama o pa ti baqqi ba jina maa. Bee cheegira ni yiiqu zaa ba nyaasirini tiqqa maa begsi noya, ba ti gbaag u ku. 25A zu, dindaso Sool nyaaqpaariba mari u du tiqqa maa gondaa, ka naag u niqi pee puwa, o sigi tiqqa, a gaari Jiruusilim. 26O n paa Jiruusilim, o kpabira maa o naag o zu niqi Yeesu nyaaqpaariba maa niqi, ka ba zaa mi zora u dabeem, a kpali bo, ba bi niqi u tama maa, o loobi n niqi Yeesu nyaaqpaara. 27Niqi n na, Baanaba mari u gaari tumusi maa saani, a wa ti yeli ba, ni Sool n daa n wara Damasika, o nye ti duuma, ka duuma maa togsi o saani, ka Sool naa dabilim wusira Yeesu yela, a yi nisaaniqi. 28Tumusi maa n wumi n qa, ba sagi, ni Sool o ba ba saani, a yi Jiruusilim, ka o yi yi n togsira duuma yela dabilim tiri. 29O ni Juusi dimseesi n togsira Giriiki tiri la yi dira amore, ka ba yi kpabira seema ba n di n niqi n ku u. 30Nyaaqpaariba maa n ti baqqi n qa, ba mari u sigi n gaari Siiziriya tiqqa, o wa ti gaa Taasa. 31Lala n na, chaachi dima yi Judiya ni Galili ni Samaariya paaligusi nye niqgbirimaasim, a ni naqgbanluqko, a zora Naawunni dabeem, ka Naawun sii mi paasira ba niqi, ba zoogira. 32Niqi n na, dindaso, Piita daa n chaqina tiqsi, a wa ti paa Yeesu nyaaqpaariba, a yi Lida tiqqa, 33ka nye dabso n niqi boobi do yuma anii, ba boona u Yiiniya. 34Piita yeli u, Yiiniya, Yeesu Kristu tibi i, nyisigi n kpili e bindoori. A puli maa niqi, o nyisigi n za, 35ka so zaa n ba tiqqa maa puwa, a ni Sarona tiqqa puu nye u, ba loobi Yeesu nyaaqpaariba. A leeli nisaaniqi, a yi Jopa tiqqa puwa, Yeesu nyaaqpaariba yindaana ba niqi, o niqini poga, ba boona u Tabita, 36koo, Dooka, a gbinni n niqi waligu. O yi niqina yasuma taaru, a moligira nandaandima. 37A jemani maa toora daa n gbaag u, o kpi, ba su u koom, a naa n wa ti digili jirimbisa puwa, 38ka baqqi maa, Piita bani Lida tiqqa puwa, a leeli nisaaniqi, ba tumi dabsi bayi ba wa ti booli u, o ta yoom. 39Niqi n na, Piita nyisigi n we niqi. O n wa ti paa, ba mari u kpe jirimbisa la puwa, ka pogkooba maa zaa za n kumina, ka naa bimpinna seesi Dooka n daa n maali, a wusira Piita. 40Niqi n na, Piita kari ba zaa yi yaqqa, ka gba tiqqa, a togsi Naawun saani. O n ti baasi o loobi kpiiqu maa saani, ka yeli, Tabita, nyisigi. O yoog o nufu, a nye Piita, ka nyisigi n zi. 41Piita naag o nuwa, a paasi o niqi, o nyisigi n za. Ka o booli nyaaqpaariba maa ni pogkooba la, a ti wusi ba o n nye nyevuri. 42Niqi n na, niriba zaa n ba Jopa la wumi o yela, ba nivudamta sagi n dee duuma yela. 43Ka Piita wa ti zi Simon so n niqi gbanzaba la yiri daba ayi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\