Kolosi 1

1Ti taaba Naawun niriba n niŋina Kristu yeride, ka ba Kolosi tiŋŋa puwa, mani Pool ni ti todaana Timoti puusira ya. Ti ba Naawunni ti ma niŋi Yeesu Kristu tumu. O ti ya barika ni niŋgbirimaasim. 3Ka ti yi naa ya yela togsira Naawunni so n niŋi ti duuma Yeesu Kristu ba la saani, ti yi kpeesi u tira ya, 4a kpali bo, ti wumini seema ya n niŋina Yeesu Kristu yeride, a ni seema ya n kpabira ya taaba Naawun niriba, 5a kpali ya n mari tama ya n di n nye tono, a yi Alizaana puwa. Ya baŋini n ŋa, a kpali niseesi n daa n ta ya saani, a ti wusi ya Yeesu baarusuma yamonsi la. A yi durinye ŋa puu zaa, niriba zoo n deegira yela ŋa, a maa ya gbagba n daa n pa ti baŋŋi, a yi daso Apafira n daa n piili n wusira ya seema Naawunni n tira barika, a ni yamonsi la. 7Wune Apafira niŋini ti todaana tumtumina, a tumina Kristu nene tira ti, ka ti kpabira u, 8ka o mi yeli ti seema Naawun sii n ti ya kpabira taaba. 9Ti n daa n wumi n ŋa, a ti yini zinni, ti yi suusi Naawunni tira ya, ni o sii ni ti ya mari yam ni baŋinisim zaa, a baŋŋi o kiperi nene, 10ka yi niŋina yasuma zaa, seema n veela, ka petira ti duuma nene. Naawunni, o ti ya baŋŋi o yela paasira, 11ka ti ya daama zaa, a maa seema o gbagba daama n be la, ya ti tumina u nene, a ni kenyiti, a ni pupeelim, 12ka kpeesira u. Wune ti ba Naawunni ti ti ni daama ti niŋi o niriba, a nye laada, a yi paaligu niŋi. 13Poin ka n ŋa niŋi, ti daa n bani ligu niŋi, ka o moligi ti, a yi o niŋi, a ti ti ba o bikpabirigu naalim puwa. 14Wune n niŋi Yeesu, ka daa n ti ti loobi o toori, a nye ti yabeeri che n paŋinisim. 15Nivu zaa ki tee n nye Naawunni, ama wune Yeesu ŋmaani u ni, ka niŋi bunso zaa zudaana, 16ka kusu zaa la Naawunni daa n ti o maali bunso zaa, a yi saazu ni tiŋŋa, binseesi niriba n nyaara, a ni binseesi ba n ki tee n nye, halli naalim ni kpebilim ni daama zaa. Wune Yeesu n daa n maali a zaa, ka a loobi o toori. 17Lala n na, o daa n piili n ba niŋi, ka ti bunso zaa ba niŋi. 18Ka chaachi dima niŋini maa o niŋa, ka o mi niŋi maa niŋa maa zu, a kpali bo, wune n piili n nyisigi, a yi kum puwa, a piili yela ŋa, o ti niŋi bunso zaa zudaana. 19O n daa n ba durinye ŋa puu la, Naawunni gbagba daa n sagi n ba o niŋi, 20a ti o kpi, a yi daa maa niŋi, a tira niŋgbirimaasim, ka loobira bunso zaa seema wune Naawunni n kpabira, halli saazu bini ni durinye bini. 21Ama ya wune, a kpali ya n daa n feera feribeeri, ka niŋina yabeeri, ya ni Naawunni daa n bi mari naŋgbanluŋko. 22Ama pimpariŋa, a kpali Kristu kum maa zu, ya ni nu loobi naŋgbanluŋko, ya ti niŋi nivusuma o saani, a da mari yabee zaa. 23Ka o tiriya ya na niŋina u yeride, a ni kenyiti, a ni sufuluŋko, ka da zagsira tamaso baarusuma maa n tira la. Mani Pool wusira baarusuma maa, ka pimpariŋa ya ni baligusi zaa n ba durinye ŋa puwa wumini a yela. 24Halli ka m nyaara nam ya zu, m puu peligiya, a kpali bo, Kristu daa n nye nam, o ti moligi o nyaaŋpaariba, seesi n niŋi maa o niŋa la, ka m nam maa paasi o gba nam maa niŋi. 25Ka m tumina nyaaŋpaariba maa, a maa seema Naawunni n daa n ti ma daama, m ti ya baŋŋi o yela nene la. 26Kusu zaa la so zaa daa n bi baŋŋi yela maa, ka pimpariŋa Naawun niriba pa baŋŋi a. 27A kpali bo, Naawunni ti ba nye seema a n mari tono ga, a yi baligusi puwa. Yela maa gbinni n niŋi, Kristu ba ya puwa, a tira ya tama maa, ya n di n nye Naawun daama. 28Wune Kristu yela n na ti wusira, a ni yam zaa, ni so zaa o niŋi aniya ba seema Kristu n kpabira o be. 29Ka wune Kristu tira ma daama ga, ma moo nufu tumina tuma maa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\