Galeetiya 1

1Ya chaachi dima n ba Galeetiya paaligu puwa, mani Pool ni ti taaba zaa n ba m saani puusira ya. M niŋini Naawun tumu. O bi niŋi maa niriba n daa n tumi ma, ama Yeesu Kristu ni o ba Naawunni, so n daa n nyisigi u, a yi kum puu la. 3Ti ba Naawunni ni ti duuma Yeesu Kristu ti ya barika, a ni niŋgbirimaasim. 4Ya nyaasi. Wune Yeesu daa n kpi n ti kpisi ti yabeeri, ka moligi ti, a yi durinye ŋa yabeeri niŋi, seema ti ba Naawunni gba n kpabira. 5Ya cheli o nye kpeesigu, a wara saŋa ni saŋa zaa. 6Ya lee n nyaasi. M bi fe ya n ŋa, a maa seema ya n zagsira Naawunni so n daa n ti Kristu ti ya barika, a nyisi ya la, ka deegira soyindaana. 7A bi niŋi maa baarusumseesi n ba niŋi, ama niseesi damtira ya sufusi, a kpabira ba cherigi Kristu baarusuma maa. 8Ama halli ka tirima, koo malakiso n yi Alizaana cherigi wusiguso ti n daa n wusi ya la, cheli Naawunni o si u noori. 9M ni lee n maali n yeli n ŋa. Ka so zaa wusira ya yaseesi n kuri, cheli Naawunni o si u noori. 10Ya nyaasi. Pa nisaaldima n na ma kpabira m petira, ama Naawunni. Ka m di kpabira m petira niriba, m di bi tumina Kristu. 11M taaba, ya cheli m yeli ya maa, wusiguso ni wusira la bi yi nisaala saani. 12A kpali bo, pa nisaala n daa n naa n ti ma, koo, a wusi ma, ama m daa n nye Yeesu Kristu, ka o ti ma baŋŋi a. 13Ya baŋŋi seema ni daa n paara Juusi dima zaaligusi zu, ka namsira Naawun chaachi dima ga, a kpabira m kari ba, a yi wusigu maa niŋi. 14Ka, a kpali seema ni daa n kpabira Juusi dima yaayela la zu, m yuuri daa n du, a yi Juusi dima bipola puwa. 15Ama Naawunni, so n daa n ti ma barika, a nyisi ma poin, ka ba daa n dogi ma la daa n ti ma baŋŋi o bii Yeesu, m ti wusira baligusi o bii maa yela. A jemani maa m daa n bi to jina nira zaa saani, 17koo, a gaari Jiruusilim, a wa ti boosi Naawun tumusi, seesi n pa ma yii la, ama m daa n we Areebiya paaligu, ka pori n gaari Damasika tiŋŋa puwa. 18A n daa n ti niŋi yuma ata, ma daa n we Jiruusilim, a wa ti puusi Piita, ka ba o saani dapii ni anu. 19Ama tumuseesi n che la, m daa n bi nye ba, ama ti duuma sunzo Jeemsi ko. 20Yamonsi n na. Yaseesi zaa ni yetira n ŋa, Naawun zu, m bi ŋmaara jiri. 21Niŋi n na ma daa n we Siriya ni Silisiya paaligusi. 22A jemani maa Kristu niriba n ba Judiya paaligu puu la daa n bi baŋŋi ma, 23ka wumi ba n yetira m yela, ni so n daa n namsira ba ga pa loobi n wusira wusiguso o n daa n katira la. 24A zu, ba daa n kpeesi Naawunni tira ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\