Galeetiya 5

1Ya nyaasi. Kristu daa n ti ti da niŋi maa girunsi, ka kpabira ti ba lala. A zu, ya niŋi aniya, ka da lee n loobi maa girunsi. 2Ya lee n nyaasi. Mani Pool yetira ya, ni ka ya so zaa sagi ba ŋma o yoori, o lee n ka tono Kristu saani. 3Ka m lee n yetira ya so zaa n sagi n ŋma o yoori, ni ka o bi paara Naawun zaaligusi zaa zu nene ga, 4o ki tee n loobi nivusuŋŋu Naawun saani. Ama, a kpali o n kpabira o paara zaaligusi maa, a nye n ŋa, o ki lee n tee n nye barikaso Kristu n tira la. 5Ama ti wune niŋina Naawunni yeride, ka mari o siya, a gutira jemanso ti n di n nye laada, a kpali ti n niŋi nivusuma Naawun saani. 6Lala n na, ka niriba paara Yeesu Kristu zu, yoya ŋmaabu bi lee n tiri, halli a ŋmaya, koo, a bi ŋma, ama yeride niŋinisim maa, a ni taaba kpabirisim n tiri. 7Ya lee n nyaasi. Ya daa n paara Yeesu Kristu zu nene, ka pimpariŋa ya bi lee n kpabira yamonsi. ?ani n taasi? 8Pa Naawunni so n daa n nyisi ya la n na. 9Ama yiisi beela ni ti paanu maa zaa fuŋsi. 10Halli lala, ti duuma ti ma mari tama maa, ya ni pa m wusigu ŋa ko zu, ka o darigi niso n yomsira ya la tubiri. 11M taaba, ka m di wusira yoya ŋmaabu yela, ba di bi namsira ma, a kpali bo, Yeesu Kristu kum maa yela di bi lee n ti ba jeera suuri. 12Ama seesi n yomsira ya, ya ŋmaara ya yoya la, ya cheli ba gba ba feli ba lana. 13M taaba, Kristu daa nyisi ya, ya da lee n niŋi maa girunsi, ama ya da ti yela ŋa ti ya niŋina yabeeri, ama ya kpabira taaba, a tumina taaba. 14A kpali bo, Naawun zaaligusi maa zaa gbinni n ŋa, ya kpabira taaba, a maa seema ya n kpabira ya maŋsi. 15Ama ka ya zabira taaba, koo, a niŋina taaba yabeera, ya dasi, a da saami ya yela zaa. 16Ya nyaasi. Ya ti Naawun sii wusira ya seema n veela ya niŋina, ka da niŋina yabeseesi ya niŋasi n kpabira. 17A kpali bo, kiperi maa nyaŋina sii maa, ka sii maa gba mi nyaŋina kiperi maa, ayi maa zaa niŋini maa dindima, ya da niŋina ya kiperi. 18Ama ka Naawun sii wusira ya seema n veela ya niŋina, zaaligusi maa lee n ka daama ya saani. 19Yabeseesi niriba niŋasi n kpabira n ŋa, taaba pogiba kpabirisim, koo dii saaminisim, 20koo wuna maaligu, koo soolim, koo, a loobira dindima, koo zabirisim, koo pubeerim, koo, a jeera suuri, koo zamba, koo gamsigu, 21koo daam kuunisim, koo yabeseesi n che. A maa seema ni daa n yeli ya la, m lee n yetira ya, ni ya da niŋina a, a kpali bo, seesi n niŋina a ki tee n kpe Naawun naalim puwa. 22Ama yaseesi Naawun sii n tira n ŋa, taaba kpabirisim, a ni sufupeeli, a ni niŋgbirimaasim, a ni kenyiti, a ni jilima, a ni yasuma, a ni yeride niŋinisim, 23a ni boin, ka ka sujeebu jaga. Zaaliguso zaa bi katira yela ŋa, 24ka seesi n niŋi Yeesu Kristu toori bi lee n paara ba niŋasi kiperi, a ni a yabeeri zu. 25Ya lee n nyaasi. Naawun sii ti ti ni nyevuri, a zu, ya cheli ti yi niŋina yaseesi o n wusira maa, a veela, 26ka da kpalimina, koo, a zabira taaba, koo, a mari pubeerim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\