Jon 11

1Dabyindaana daa n ba Befani tiŋŋa, o yuuri n niŋi Lazira, o ni o sunzopogiba, Mariama ni Maata. 2Mariama maa niŋi so n ŋoo tulale, a sarigi Yeesu, ka naag o zukoba bilimi o noba la. 3Dindaso Lazira beera ga, o sunzopogiba tumi Yeesu saani yetira, Duuma, so e n kpabira ga la n beera. 4Yeesu n ti wumi, o yeli, Toora maa ki taasi kum, ka, a kpali toora maa zu, niriba ni nye Naawunni kpeeŋu n tumi, ka o ti mani Naawun bii yuuri du. 5Niŋi n na, a kpali Yeesu n kpabira Lazira ni Maata ni Mariama yela ga la zu, 6ka ba ba niŋi beeri ayi paasi, 7o yeli o nyaaŋpaariba, Ya cheli ti lee n gaari Judiya paaligu. 8O nyaaŋpaariba yeli u, Ee, karichi, nyaasi, a bi yuu, ka Judiya dima daa n kpabira ba lobi i kuga ku, ka wula n na e lee n ya n gaari niŋi? 9Yeesu yeli, Ya nyaasi. Karifisi pii ni ayi n niŋini dindaluŋko, ka so zaa n chaŋina ki ŋme o nobiri, a kpali paaligu n ba niŋi la zu. 10Ama ka yiiŋu vibiya, ka so zaa chaŋina, o ni ŋme o nobiri, a kpali bo, paaligu ka niŋi. 11Ka lee n yeli, Ti zo Lazira gbisirini, m ni wa ti nyisigi u. 12O nyaaŋpaariba yeli u, Ti duuma, ka o gbisira, o ni nyisigi. 13Yeesu yelli maa gbinni niŋi maa, Lazira kpiya, ba baŋŋi maa, o doni vuusira. 14A zu, Yeesu yeli ba, Lazira kpiya. 15Ni daa n ka nisaaniŋi, ka o kpi maa n so, ya ti nye seema ni ya n niŋi, ka niŋi ma yeride. Ya cheli ti gaari o saani. 16Tomasi so ba n boona Jaa la yeli o taaba maa, Ya cheli ti gaari, ba ku ti ni nu zaa. 17Niŋi n na, ba gaa Befani, o ni Jiruusilim niŋini mayilisi ayi. Ba n wa ti paagira niŋi, ka ba sali n digili Lazira kaa puu daba anaasi, 19Juusi dima nivudamta ba niŋi, ba ti puusi Maata ni Mariama, ba sunzodaba maa kuuri la. 20Maata n ti wumi, ni Yeesu chenni, o yi n tuusi u, a puusi u, ka Mariama na ba dii. 21Maata yeli Yeesu, M duuma, ka e di daa n ba kpe, m sunzodaba di bi kpi. 22Halli pimpariŋa m baŋiya, ka e suusi Naawunni bunso zaa, o ni ti i. 23Yeesu yeli u, E sunzodaba Lazira ni lee n nyisigi. 24Maata yeli u, M baŋiya, ni durinye baasigu Naawunni n nyisigira niriba, o gba ni nyisigi. 25Yeesu yeli u, Mani n niŋi so n nyisigira ba, a tira ba nyevuri. So zaa n niŋi ma yeride, halli ka o kpiya, o ni mari nyevuri. 26Ka so zaa mini n mari nyevuri, ka niŋi ma yeride, o ki kpi zaa. E niŋi lala yeride? 27O yeli u, M duuma, oo, m baŋiya, ni nyini niŋi Kristu, Naawun biya, so n daa n ya n ta durinye puu la. 28O n yeli n ŋa, o wa ti booli o sunzo Mariama, a yeli u boin, Ti karichi n ba kpe, ka booli i. 29Mariama nyisigi yoom gaari Yeesu saani. 30Yeesu mi na bi kpe tiŋŋa maa puwa, ka ba seela Maata n tuusi u la. 31Juusi dimseesi n ba yiri maa puwa, a maagira Mariama sufu la nye Mariama n nyisigi yoom, a yi n wara la, ba fe maa, o warini kaa maa ziya, o wa ti kumi nisaaniŋi, ka pa o zu. 32Mariama n wa ti paa Yeesu, o gba o yiya, ka yeli u, M duuma, ka e di daa n ba kpe, m sunzodaba di bi kpi. 33Yeesu n nye o n kumina, ka Juusi dimseesi n pa o zu la gba kumina, o sufu saami u ga, o siimi, 34ka yeli, Ya n na o kaa be? Ba yeli u, Ti duuma, ti nyaasi. 35Yeesu gba kumi. 36Juusi dima maa yeli, Ya nyaasi seema o n kpabira u ga. 37Ba seesi mi yeli, O daa n yoo zooma nufu, ka wula n na o bi ti Lazira o da kpi? 38Niŋi n na, Yeesu daa n lee n siimina, ka we kaa maa see. Kaa maa mi niŋini zovoori, ba naa kugkarigu nyeri. Yeesu yeli, Ya gbaa kugiri maa yoo. 39Maata, kpiiŋu maa sunzopoga la yeli Yeesu, Ee, m duuma, o daba anaasi n na la, o ŋusira. 40Yeesu yeli u, M bi yeli i, ka e niŋi ma yeride, e ni nye Naawun kpeeŋu? 41Niŋi n na, ba gbaa kugiri maa yoo, ka Yeesu nyaasi saazu, ka yeli, M ba Naawunni, m puusira i, a kpali e n wumi m suusigu zu. 42M baŋiya, e yi wumini m yela, ka a kpali niriba n za kpe la zu ma yeli lala, ba pa baŋŋi e n tumi ma la. 43O n yeli n ŋa, o tasi n yeli, Lazira, ti yi. 44Niŋi n na, kpiiŋu maa yi, ka kparichepeela na leni o noba, a ni o nuusi, a ni o nufu. Ka Yeesu yeli ba, ni ba lerigi u, ka ti o gaari. 45Niŋi n na, Juusi dimseesi n daa n ti puusi Mariama la, ka nye yaso Yeesu n niŋi maa, ba nivudamta niŋi u yeride. 46Ka ba seesi we Farisii dima saani, a wa ti yeli ba yaso Yeesu n niŋi maa. 47Niŋi n na, buŋkobkuuriba kpemba ni Farisii dima maa sari, ka yeli taaba, Daba maa niŋini mamaachi yela ga, wula ti ya n niŋi? 48Ka ti cheli o gaa n niŋina lala, so zaa ni deeg o yela di, Aroom soojisi ba ti saami ti Naawun dii, a ni ti baligu. 49Niŋi n na, dabyindaana ba n boona Kayafa, ka niŋi buŋkobkuuriba zudaana la yeli ba, Ya nyaasi, ya bi baŋŋi seŋ zaa. 50Ya bi baŋŋi yaso n so. Ka ba ku nivuluŋko, ka bi saami ti baligu, a kpali o kum maa zu, lala n so. 51Pa o gbagba sufu niŋi n na o yeli lala, ama a kpali o n niŋi buŋkobkuuriba zudaana a yumini maa, Naawunni taasi o yeli, ni Yeesu ni kpi, ka a kpali o kum maa zu, o baligu ni nye nyevuri. 52Pa o gbagba baligu ko zu n na, o daa n ya n kpi, o daa n ya n laŋsini Naawun biisi zaa n yaari la, ba loobi liŋini. 53A yi dindaari maa, Juusi dima maa to jinasi seema ba n di n niŋi n ku Yeesu. 54A zu, Yeesu bi lee n chaŋina Juusi dima nufu niŋi, ka lee n gaari paaligu yindaana n leeli dalimpii paaligu, o ni o nyaaŋpaariba ba wa ti ba tiŋyindaana ba n boona Yiifeem. 55Dindaso Juusi dima daa n lee n ya n di Galingaari, ba nivudamta yi tiŋsi daŋŋi n du n gaari Jiruusilim, ba wa ti niŋi siriya. 56Ba n ti paa niŋi, ba nyaasi n kpabira Yeesu, ka ba seesi ba Naawun dii laanta boosira taaba, Wula ya fe? O ki ti di? 57Ba yeli lala, a kpali bo, buŋkobkuuriba kpemba ni Farisii dima daa n zaali niriba zaa zaaligu, ni ka so zaa baŋŋi seela Yeesu n be, o yeli ba, ba wa ti gbaag u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\