Jon 9

1Dindaso Yeesu daa n wara, ka nye dabyindaana n zoomi o dogim daari zaa. 2Yeesu nyaaŋpaariba n nye daba maa, ba boosi u, Karichi, ŋani n daa n niŋi yabee ba dogi dabaa, o bi nyaara, o niriba bee, o gbagba? 3Yeesu yeli, Pa dabaa yabeeri niŋinisim, koo, o niriba yabeeri niŋinisim zu, ba dogi u lala. O niŋini lala, niriba ba nye Naawun kpeeŋu yi o niŋi. 4Ya cheli ti tumina so n tumi ma la tuma, ka paaligu na ba niŋi. Yiiŋu ti vibi, nira zaa ki lee n tee n tumi. 5Jemanso zaa ni ba durinye ŋa puwa, m tira durinye paaligu. 6O n yeli n ŋa, o tusi nuntoori digili tiŋŋa, ka jebi a ni tanni, ka va n sarigi zooma maa nufu, ka yeli u, Wa ti pegi e nufu yi kuliso ba n boona Siloom la puwa. Kuliga maa yuuri gbinni n niŋi Niso ba n tumi. 7Niŋi n na, daba maa wa ti pegi, ka pori n ta, ka nyaara. 8Seesi n zi n leeli nisaaniŋi, a ni seesi n daa n nye u, ka o dibira la boosi, Ka dabaa n yi zi n dibira la? 9Seesi yeli, ni wune n na. Seesi mi yeli, Akayi, o ŋmaani u ni. Ka o gbagba yeli, Mani n na. 10Ba boosi u, Wula n na e nufu niŋi n yoo? 11O yeli, Daba la ba n boona Yeesu la n niŋi veri, a sarigi m nufu, ka yeli ma, We Siloom puu wa ti pegi a. Ma we, a wa ti pegi a, ka nyaara. 12Ba boosi u, O ba ya? O yeli, M bi baŋŋi. 13Niŋi n na, ba mari daba maa gaari Farisii dima saani. 14Daborigu daari mini n na Yeesu yoog o nufu maa. 15Niŋi n na, Farisii dima maa lee n boosi u seema o nufu n niŋi n yoo. O yeli ba, Dabso n naa veri sarigi m nufu, ma pegi a, ka nyaara. 16Farisii dima maa seesi yeli u, Daba maa bi niŋi Naawun nira, a kpali bo, o saamini ti daborigu zaaligu. Seesi mi yeli, Niso n niŋina yabeeri ki tee n niŋi mamaachi yela n ŋa. Lala n na ba loobi naŋgbana ayi, 17ka lee n boosi dabso nufu n yoo maa, E nufu n na o yoo, wula n na e mi yeli o yela? O yeli, O niŋini Naawun chaame. 18Juusi dima kpemba maa bi sagi, daba maa di zoomini, ka lee n nyaara, halli ka ba wa ti booli o niriba. 19Ba n ta, ba boosi ba, Ya biso ya n daa n dogi, ka o bi nyaara la n ŋa? Ka wula n na o lee n nyaara? 20Daba maa niriba yeli, Ti baŋŋi ti bii n na, ti dogi u zooma. 21Ti mi bi baŋŋi yaso n niŋi, o nyaara n ŋa, koo, so n yoog o nufu. Ya boosi u, o bi niŋi biya, o gba ni yeli. 22Ba yelini n ŋa, a kpali bo, ba zorini Juusi dima kpemba maa dabeem, a kpali Juusi dima kpemba maa n daa n yeli, ni nira zaa yeli, ni Yeesu n niŋi Kristu so n ya n ta la, ba ni kari u yi laŋsigu diisi puusi. 23A zu, ba yeli, ni o bi niŋi biya, ba boosi u la. 24Juusi dima kpemba maa lee n booli dabso di n bi nyaara maa buyidaana, ka yeli u, Kpeesira Naawunni, ti baŋiya dabso n tibi i maa niŋini yabeniŋina. 25Daba maa yeli, Halli ka o niŋi yabeniŋina ma wune bi baŋŋi. Yaluŋko ma baŋŋi, m daa n bi nyaara, ka pa ti nyaara. 26Ba lee n boosi, Bo n na o niŋi i? Wula n na o niŋi n yoog e nufu? 27Daba maa yeli, Ee, m sali n yeli ya, ya zagsi ya wumi. Bo n na ya kpabira ya lee n wumi? Ya gba kpabirini ya loobi o nyaaŋpaariba? 28O n yeli lala maa zu, ba tuura u yetira, Ee, nyini n niŋi o nyaaŋpaara, ti wune niŋini Musa nyaaŋpaariba, 29ka baŋŋi ni Naawunni daa n wusi u. Dabso n tibi i ŋa, ti bi baŋŋi seela o n yi. 30Daba maa yeli, Ee, ya nyaasi, naŋgbana kuubu yela n ŋa. O yoo m nufu, ka ya bi baŋŋi seela o n yi. 31Ti baŋiya, ni Naawunni bi wumina yabeniŋiniba yela, ka so zaa n kpeesira u, ka niŋina o kiperi, o wuminini o yela. 32Ka a yi durinye piiligu, ti na bi wumi ba n yoo niso ba n dogi zooma nufu. 33Ka daba maa di bi yi Naawun saani ta, o di ki tee n niŋi yelli zaa. 34Juusi dima kpemba maa yeli u, Ee, nyaasi, ba daa n dogi i ni yabeniŋina, ka e kpabira e wusi ti. Lala mari soori? Ba n yeli n ŋa, ba kari u basi. 35Niŋi n na, Yeesu wumi ba n kari u la. O wa ti kpabi u, ka boosi u, E niŋina Naawun Nisaala yeride? 36Daba maa yeli, M ba, ŋani n niŋi u, ma niŋi u yeride? 37Yeesu yeli u, E nye u ni. Mani so n togsira e saani maa n na. 38Daba maa yeli, M duuma, m niŋi i yeride. Ka kpeesira u. 39Yeesu yeli, M tani durinye ŋa puwa, m ti di seriya, seesi n zoomi ba nyaara, ka seesi n nyaara ba zoomi. 40Farisii dimseesi mi ba niŋi, ka wumi seema o n yeli la. A zu, ba boosi u, Ti gba zoomini? 41Yeesu yeli ba, Ka ya zoomini, ka niŋina bunso seesi n nyaara n bi niŋina, o bi niŋi ya yabee. Ama ya yetira, ni ya nyaarini. A zu, ya yabeeri doni ti ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\