Luuka 2

1Zakariya n daa n dogi bii maa, ka Aroom naaba niŋini Agasita, ka Kiriniya niŋini gomina, a yi Siriya paaligu, ka Aroom dima daa n na bi kaali niriba zaa, ba naaba maa yeli, ni ba kaali niriba zaa n be o paaligusi puwa. 3A zu, niriba zaa daa n wara ba tiŋsi. 4Lala n na Joosefi n niŋi naaba Dawuda yaŋŋu la ya n du n gaari Betiliham, a yi Judiya paaligu, a kpali bo, nisaaniŋi kusu zaa ba daa n dogi naaba Dawuda la. O n wara maa, o mari o poga Mariama, so o na n bi naa, ka o mari puu la, a yi Nazire n ba Galili paaligu puwa, a we Betiliham, ba wa ti kaali ba. 6Ba n wa ti paa Betiliham, ba bi nye dii ba do, ba wa ti do buŋkobiri zoŋŋu puwa. Ba n ba niŋi maa n na, o dogim paa, o dogi o suŋguri biya, daba, ka naa kparicheesi pili u, a naag u digili buŋkobiri maa moŋobira ziya. 8A jemani maa, pekpagiriba daa n ba moo puu nyaasira ba peeri yiiŋu, a leeli tiŋŋa maa. 9Niŋi n na, ba nye duuma malaki, a ni duuma paaligu n ti peligi n poli n jili ba, dabeem gbaa ba. 10Ka malaki maa yeli ba, Ya da zora dabeem. Ya nyaasi, m marini yasuma ni pupeelim ta, m ti ti ya ni kpe paaligu niriba zaa. 11Zinaa ba dogini biya, a yi naaba Dawuda yiri, wune niŋi ti duuma Kristu, so Naawunni n daa n nyisi la, o ti nyisi niriba yi ba yabeeri niŋi. 12Ya ni baŋŋi, ni yaso ni yeli maa niŋi yamonsi, a kpali bo, ya ni nye ba n naa bii maa pobi kparicheesi, a digili buŋkobiri moŋobira ziya. 13A puli maa niŋi, ba nye malaki maa ni malaki damta n paasi, a kpeesira Naawunni, a yetira, 14Naawunni bani Alizaana, cheli niriba kpeesira u. Niriba bani tiŋŋa, cheli ba seesi n peri Naawunni mari niŋgbirimaasim. 15Niŋi n na, malakisi maa du n gaari saazu, ka pekpagiriba maa yeli taaba, Ya cheli ti gaari Betiliham, a wa ti nye yaso n niŋi maa, ti duuma wusi ti la. 16Niŋi n na, ba we yoom, a wa ti nye Mariama ni Joosefi, ka bii maa do buŋkobiri moŋobira ziya. 17Ba n ti nye bii maa, ba yeli o yaseesi malaki maa n yeli ba la. 18Ka seesi zaa n wumi ba yela, a ku ba noya. 19Ka Mariama naa yela maa niŋi o sufu niŋi, ka biina a. 20Niŋi n na, pekpagiriba maa yi n pori n gaari. Ba n wara, ba kpeesira Naawunni kpeeŋtiri, a kpali bo, yaseesi malaki maa n yeli ba la zaa, ba wa ti wumi, ka nye. 21Bii maa daba anii n daa n ti paa, ba ŋma o yoori, ka digili u Yeesu, seema malaki la n daa n digili u, ka o ma na bi mari o puu la. 22A n ti niŋi daba ayi, Mariama pogidogsa dagiri baasigu paa, ba naa bii maa we Jiruusilim, ba wa ti niŋi seema Musa n daa n zaali kusu zaa la, ni ba naag u ti Naawunni, 23a kpali bo, ba daa n sebi duuma zaaligusi puwa, ni ka ba ti dogi suŋguri bii daba, o niŋini Naawun toori, 24ka ba ku kilisi ayi, koo ŋmena ayi ti Naawunni. Lala n na, Joosefi ni Mariama mi wa ti niŋi. 25Niŋi n na, dabso mi ba Jiruusilim, ba boona u Simiyo, o niŋini nivusuŋŋu, ka zora Naawunni, ka gutira Kristu so Naawunni n daa n yeli o ya n tumi n moligi Juusi dima la, ka Naawun sii mi ba daba maa niŋi. 26Poin ka Mariama ta Jiruusilim la, Naawun sii daa n yeli daba maa, ni o ni nye Kristu maa poin, ka kpi. 27Jemanso Mariama ni Joosefi n ya n mari bii maa kpe Naawun dii laanta, a wa ti niŋi seema Naawun zaaligu n yeli ba niŋi la, Naawun sii ti daba maa gba kpe niŋi, 28a nye bii maa, ka naag u pa kpuŋkpama niŋi, ka kpeesi Naawunni, a yeli, 29M duuma, seema e n daa n yeli ma la, cheli m kpi, a ni niŋgbirimaasim. 30A kpali bo, m nyeni niso e n nyisi, o ti moligi niriba, 31baligusi zaa nufu niŋi. 32Baligusi maa n ba ligu niŋi, wune n niŋi ba paaligu, ba nye moligirisim, ka o mi ti e Juusi dima yuuri du. 33Yeesu ba ni o ma n wumi seema Simiyo n togsira Yeesu yela maa, a ku ba noya, 34ka Simiyo dibi ba, ka lee n yeli Mariama, Nyaasi, biyaa ni ti Juusi dima nivudamta ba nyisigi, ka nivudamta ba li. Halli ka o niŋi Naawun chaame, ba ni zagsi u, 35ka a kpali ba zagsigu maa zu, ba wusi ba sufusi niŋi feri feera. Ka sufusaaŋu ni gbaag i, a maa suu n kusi i. 36Niŋi n na, pogkurigu yindaana mi ba niŋi, ba boona u Ana, ka o niŋi Fanyuwe biya, a yi Juusi dima baligu ba n boona Asa, ka mi niŋi Naawun chaame. Kusu zaa o daa n kulisini o yuma ayapoin, ka o sira kpi, 37o niŋi pogkoori, o yuma ti niŋi yuma pisinii ni anaasi. O yi ba Naawun dii taaru, a tumina Naawunni, ka leera noori, ka togsira Naawun saani yiiŋu ni wuntooŋu. 38A jemani maa, o yi, ka du ba saani, ka nye bii maa, ka puusi Naawunni, ka togsi bii maa yela, a wusi niseesi zaa n gutira Naawunni o moligi Jiruusilim la. 39Niŋi n na, Mariama ni Joosefi niŋi seema zaa ba duuma zaaligu n yeli ba niŋi la, ka pori n gaari ba gbagba tiŋŋa, Nazire, n ba Galili paaligu puwa. 40Niŋi n na, bii maa karigi, a mari kpeeŋu, ka mari yam ga, ka Naawunni ti u barika. 41Niŋi n na, yuma zaa, o ba ni o ma yi we Jiruusilim, a wa ti dira Galingaari. 42Yeesu n ti niŋi yuma pii ni ayi, ba yaa n we, ka mari Yeesu gaari, ba wa ti di. 43Ba n wa ti di n baasi, ka o ba ni o ma pori n kunna, niriba zoo soori maa puu ga, o ba ni o ma fe maa, Yeesu bani ba puwa. Jaa o ka niŋi. Ka ba naa dindaari zaa, a chaŋŋi n kpabira u yi ba zodima ni ba dogiriba puwa, ka o na ba Jiruusilim puwa. 45Ba n kpabi u je, ba pori n gaa Jiruusilim, ba wa ti kpabi u. 46O daba atadaana ba nye u, a yi Naawun dii laanta puwa, ka o ba n zi wusiriba puwa, a wumina, ka boosira, 47ka seesi zaa n wumi seema o n baŋŋi, ka yetira, a ku ba noya. 48O ma ni o ba n wa ti paag u, a ku ba noya, o ma yeli u, Biya, bo n na e niŋi ti lala? M ni e ba gaani kpabira i, a ni sufusaaŋu. 49Yeesu yeli ba, Ka wula n na, ya bi baŋŋi seela ni be? Ya bi baŋŋi maa, o daga m ba m ba dii? 50Ba mi bi baŋŋi o yatogiri maa gbinni. 51Niŋi n na, o ni ba yi nisaaniŋi sigi n gaari Nazire, ka o yi niŋini seema ba n yetira. Ka o ma naa yela maa zaa niŋi o sufu niŋi. 52Niŋi n na, Yeesu karigira, ka o yam maali n paasira, ka o yaniŋisa peri Naawunni ni niriba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\