Maaki 14

1A jemani maa, a n daa n che daba ayi, ka ba daborigu so ba n boona Galingaari la, ka ba ya n ŋobini paanu so n ka yiisi la daa n ti paa, buŋkobkuuriba kpemba ni zaaliguwusiriba kpabira ba gbaa Yeesu birikonsitiri, ka ku u. 2Ka ba mi yeli, ni ba da niŋi n ŋa Galingaari maa daari, zamusi maa ba da zabira. 3A jemani maa Yeesu daa n bani Befani, a yi Simon n daa n niŋi korite daana la yiri, a dira, ka pogso naa koliba so ba n naa kpaasigu maali la kpe, ka koliba maa paali tulaleso ba n boona naadi la, ka a mari ligiri ga. Niŋi n na, poga maa ŋma koliba maa, ka kpaa tulale maa wuri Yeesu zu. 4Ka niseesi n ba niŋi maa je suuri, ka yeli taaba, ni o saami a putoom, 5a kpali bo, ka o di bi niŋi n ŋa, o n di n tee n koosi a nye botesi ata, a tori nandaandima. Lala n na ba zabi u. 6Yeesu yeli ba, Ya da damtira poga maa, o niŋi ma ni yasuŋŋu, 7a kpali bo, nandaandima ba niŋi taaru, ka jemanso zaa ya n kpabira ya ni tee n moligi ba, ama ma wune ki ba niŋi. 8Pogaa niŋi bunso o n too, a kpaa tulale ŋa wuri m niŋa, o niŋi ma siriya m piibu daari. 9Yamonsi n na, ka ba togsira m baarusuma durinye seela zaa, ba ni yeli yaso o n niŋi ŋa, a teesira u. 10Niŋi n na, Yeesu nyaaŋpaariba pii ni bayi maa yindaana, so ba n boona Juudasi Ikaroti la we buŋkobkuuriba kpemba saani, a wa ti koosi Yeesu ti ba. 11O n yeli ba maa, ba puusi peligi, ka ba ti u noori, ni ba ni ti u ligiri. A zu, o wa ti nye daama ba ti gbaa Yeesu. 12Dindaso ba n daa n kuura pebilisi, ka o yiiŋu ba n di n ya n naag a di Galingaari, a ni paanu so n ka yiisi la, o wuntooŋu, Yeesu nyaaŋpaariba boosi u, Ya n na e kpabira ti wa ti niŋi siriya, a ti di Galingaari ŋa. 13Niŋi n na, Yeesu tumi o nyaaŋpaariba bayi, ka yeli ba, Ya wa ti kpe tiŋŋa puwa, ya ni nye dabso n ziira koom, ya pa o zu, 14ka wa ti kpe jirimbisa so o n kpeera, ka boosi jirimbisa maa daana, Ti karichi yeli, ni ya n na o ni o nyaaŋpaariba ya n di Galingaari ŋa? 15O ni du n wusi ya jirimbisa maa ditintaa yindaana n mari kogusi. Nisaaniŋi ya niŋi siriya. 16Niŋi n na, ba wa ti kpe tiŋŋa maa puwa, ka nye seema o n yeli ba maa, ka niŋi siriya ba ti di Galingaari maa. 17Yiiŋu n ti vibi, Yeesu ni o nyaaŋpaariba pii ni bayi we niŋi, a wa ti di. 18Ba n dira maa, Yeesu yeli, Yamonsi ma yeli ya, niso n ya n ti ba gbaa ma ba kpe, m ni nu n dira. 19Ba sufusi saami, ba boosi u liŋaliŋa, Mani n na? 20Yeesu yeli ba, Ya pii ni bayi ŋa yindaana n na, m ni nu naa paanu sugira katisaluŋko ŋa puwa. 21Mani Naawun Nisaala ni yi durinye puu seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili Naawun buku puwa. Ka so n ya n ti ba gbaa ma ŋa ni nye nam ga. A yi o saani, ka ba di daa n bi dogi u n so. 22Ba n daa n dira maa, Yeesu naa paanu suusi Naawunni, ka ŋma u ti ba, ka yeli, Ya dee, m niŋa n na la. 23Ka naa kopu kpeesi Naawunni, ka naa n ti ba zaa ŋu, 24ka yeli ba, M zeem n na la, seesi n ya n yi n moligi nivudamta, bunso Naawunni n daa n ti noori la o niŋi. 25Yamonsi ma yeli ya, m ki lee n ŋu daam zaa, ama m bani Naawun naalim puwa, ka ŋu dapaala. 26Niŋi n na, ba yiimi Naawun yiimini, ka yi n gaari zoso ba n boona Olivi la zu. 27Niŋi n na, Yeesu daa n yeli ba, Ya zaa ni zo, ka che ma, a maa seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili Naawun buku puwa, ni Naawunni ni ku pekpagira, ka peeri maa zaa pisimi. 28Ama ka m lee n ti nyisigi kum puwa, m ni pa ya yii gaa Galili paaligu. 29Piita yeli u, Halli ka ba zaa zo n gaari, ma wune ki zo n gaari. 30Yeesu yeli u, Yamonsi ma yeli i, yiiŋaa e ni chisi ma buta poin, ka nodaasi kumi buyidaana. 31Piita yeli u kpeeŋtiri, Halli ka m paasi i kpi, m ki chisi i. Ka nyaaŋpaariba maa zaa yeli lala. 32Niŋi n na, ba daa n paa seela ba n boona Gesemani, ka Yeesu yeli o nyaaŋpaariba, Ya zi kpe, ka m wa ti suusi Naawunni. 33Ka o mari Piita ni Jeemsi ni Jon gaari, ka o sufu saami, ka damtira u ga, 34o yeli ba, M sufu damtira ma ga, a maa ni kpiira. Ya ba kpe, ka nyaasira. 35Niŋi n na, Yeesu we yii beela, a wa ti li tiŋŋa suusi Naawunni, ni ka o sagiya, o nyisi u yi yaso n ya n niŋi u ŋa puwa. 36Ka o yeli, M ba Naawunni, ka e kpabira, e ni tee n niŋi bunso zaa, a zu, nyisi ma yi namso ni ya n nye ŋa puwa. A ni lala zaa, da niŋi seema ni kpabira, ka pa e toori. 37Niŋi n na, Yeesu pori n we o nyaaŋpaariba maa saani, ka ba gbisira, o yeli Piita, Simon, e gbisirini? Halli karifiluŋko e nyaasi n je. 38Ya nyaasira, ka suusira Naawunni, ni Sitaana o da yomsira ya. Ya sufusi kpabira yasuma, ama ya niŋasi beligiya. 39Ka Yeesu lee n we yiya, ka suusira Naawunni seema o n daŋŋi n suusira la. 40Ka o lee n pori n we o nyaaŋpaariba maa saani, ka ba lee n gbisira, a kpali gbeem gbaa ba ga, ka ba bi baŋŋi seema ba n di n yeli u. 41Yeesu n ti ta ba saani butadaana, o yeli ba, Ya na doni, ka gbisira? Yela zaa maaliya. Jemanso nivu n ti nivubeeri gbaa mani Naawun Nisaala la paaya. 42Ya nyisigi, ti gaari. Ya nyaasi, so n ya n ti ba gbaa ma la leeliya. 43Niŋi n na, Yeesu na n togsira maa, Juudasi Ikaroti so n niŋi Yeesu nyaaŋpaariba pii ni bayi maa yindaana ta, ka mari zamu ta, a ni suusi ni daari. Buŋkobkuuriba kpemba ni zaaliguwusiriba ni kpemba n tumi ba. 44Ka Juudasi yeli zamu maa poin, ka ba ta la, ni dabso o ni puusi, ka mugsi u, wune ba gbaa, ka mari u gaari. 45A zu, Juudasi n si n ti paa niŋi, o we Yeesu saani, ka yeli, Karichi, ka mugsi u, 46ka zamu maa gbaag u. 47Niŋi n na, niseesi n za Yeesu saani la yindaana voog o suwa, a ŋma buŋkobkuuriba zudaana tumtumina tubiri basi. 48Ka Yeesu yeli ba, Taaru zaa m yi ba Naawun dii wusira niriba, ka ya bi gbaagira ma. Ama pimpariŋa ya taya, ya ti gbaa ma maa tayugu, a ni suusi ni daari. O niŋini n ŋa, yaseesi ba n daa n sebi n digili Naawun buku puu kusu zaa la loobi yamonsi. 50Niŋi n na, Yeesu nyaaŋpaariba maa zaa zo n gaari, ka che u, ka ba mari u gaari. 51Ka bipoliso n pili wajepeeli ko pa o zu, ba gbaag u, 52o fa n gaari, ka che o waje maa. 53Niŋi n na, ba daa n mari Yeesu gaari buŋkobkuuriba zudaana saani, ka buŋkobkuuriba kpemba ni zaaliguwusiriba ni kpemba zaa laŋsi n zi. 54Ka Piita larimi n pa Yeesu zu, a wa ti kpe buŋkobkuuriba zudaana maa laanta, ka o ni seesi n gbaa Yeesu la zi n wunna bugum. 55Niŋi n na, buŋkobkuuriba zudaana maa ni zamu maa zaa kpabira ba nye dansiyasi, a nye daama ku Yeesu, ka bi nye daama zaa. 56Halli dansiyasi maa nivudamta ŋma jiri pa Yeesu, ba yatoga daa n bi niŋi luŋko. 57Ka dansiyasi maa seesi ŋma jiri yeli, 58Ti wumi o n yeli, ni o ni ŋma ti Naawun dii, niriba n daa n maali la, ka o daba ata daari o n di n lee n me so niriba n ki tee n me. 59Halli ba n yeli lala, ba bi sagi n pa. 60Buŋkobkuuriba zudaana maa nyisigi n za ba sunsuu niŋi, ka boosi Yeesu, Nyaasi seema niribaa n yeli e yela, nyini wune ki yeli seŋ? 61Yeesu muuri, ka za surim. Ka buŋkobkuuriba zudaana maa lee n boosi Yeesu, E niŋini Kristu, so n niŋi Naawun biya, ka ya n ta la? 62Yeesu yeli, Mani n niŋi u, ka ya ni nye mani Naawun Nisaala n zi Naawun nudiya, ka lee n chena sagbana puwa. 63Buŋkobkuuriba zudaana n wumi n ŋa, o cheeg o waje, ka yeli, Ti bi lee n kpabira dansiyasi, 64a kpali ya n wumi seema o n togsi yabeegaa. Wula n na ya nye? Ba zaa yeli, ni o liya, ni o daga ba n ku u. 65Ka ba seesi tusi nuntoori wutira u, ka seesi pobi o nufu, ka ŋmeera u, ka boosi u, ?ani n ŋme i? Ka seesi n gbaag u la buura u. 66Niŋi n na, Piita daa n na ba laanta puwa, ka pogso n tumina buŋkobkuuriba zudaana maa saani la kpe, 67ka nye Piita n wunna bugum, ka nyaasi u, ka yeli, E gba daa n ba Yeesu so n yi Nazire la saani. 68Piita chisi, ka yeli, M bi baŋŋi yaso e n yetira n ŋa. Niŋi n na, Piita yi n we begu maa, 69ka poga maa lee n nye u, ka yetira seesi n ba nisaaniŋi, ni o niŋini Yeesu nyaaŋpaariba yindaana. 70Piita lee n chisi. A n ti niŋi beela, seesi n za nisaaniŋi yeli Piita, Yamonsi n na, e niŋini ba yindaana, a kpali bo, e yini Galili paaligu. 71Piita pe kpeeŋtiri, ka yeli, M bi baŋŋi dabso yela ya n yetira n ŋa. 72A puli maa niŋi, nodaa kumi buyidaana, ka Piita teesi seema Yeesu n yeli u, ni poin ka nodaa kumi buyidaana e ni chisi buta, ni e bi baŋŋi ma. O n fe n ŋa feri, o kumina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\