Matiyu 17

1A n daa n ti niŋi daba ayoobu, Yeesu mari o nyaaŋpaariba bata, Piita ni Jeemsi ni o sunzo Jon, a wa ti du zotintaa. 2Niŋi n na, o niŋa zaa cherigi, o nufusee nyagsira maa wuluŋu, ka o bimpinna mi peligi ga, 3ka dabsi bayi paasi o niŋi, barima n niŋi Alayija ni Musa, ka ba togsira Yeesu saani. 4Niŋi n na, Piita yeli Yeesu, M duuma, yasuŋŋu n na ti ba kpe, ka e kpabira m ni ti suga ata ti ya, nyini n su yindaana, Musa n su yindaana, Alayija n su yindaana. 5O na n togsira la, sagbanpeeli ti pili ba, ka goo yi sagbaŋŋu maa niŋi, a yeli, M bikpabirigu n na la, o peri ma ga, ya wumi n ti u. 6Nyaaŋpaariba maa n wumi n ŋa, ba li n pili tiŋŋa, a ni dabeem ga. 7Ka Yeesu ti siisi ba, ka yeli ba, Ya nyisigi, ka da zora dabeem. 8Niŋi n na, ba nyaasi, ka nye Yeesu ko. 9Ba n ti sigira zoo maa zu, Yeesu kpaasi ba tuba, a yeli, Ya da pa yeli so zaa n ŋa, ama mani Naawun Nisaala n ti nyisigi kum puwa. 10O nyaaŋpaariba boosi u, Wula n na, zaaliguwusiriba yi yeli, ni Alayija ni ta poin? 11Yeesu yeli ba, Yamonsi n na ba yetira, ni Alayija ni ta, a ti maali bunso zaa poin, 12ama m mi yeli ya, o tee n ta, ba mi bi baŋŋi u, ka niŋi u seema ba n kpabira. Lala n na, mani Naawun Nisaala gba ni nye nam, a yi ba saani. 13Niŋi n na, o nyaaŋpaariba maa pa baŋŋi maa, Jon Baatisi yela n na o yetira. 14Ba n daa n ti paa zamu, dabso ti gba Yeesu yiya, a yeli, 15M duuma, zo ma nimbaa, kpimkpimsi mari m biya, o yi liira bugum niŋi, a ni koom niŋi. 16A zu, m mari u ta e nyaaŋpaariba saani, ba tibi u je. 17Yeesu yeli, Ya pimpariŋa dima ka yeride. M tee n yuu ya saani, a ni kenyiti, ka ya na bi niŋi ma yeride nene. Lala veela? Ya mari bii maa ta. 18Niŋi n na, Yeesu kari kikpaarigu maa n taasi toora maa, a puli maa niŋi bii maa nye alaanfiya. 19A n ti niŋi beela, o nyaaŋpaariba ti sogi n boosi Yeesu, bunso zu ba n tibi bii maa je. 20Yeesu yeli ba, A kpali ya n ka yeride la zu. Yamonsi ma yeli ya, ka ya niŋina Naawunni yeride beela zaa, ya ni tee n yeli zotintaagaa, o vuu n gaari, o vuu, ka yaso zaa ki ba toom, a yi ya saani. 22Dindaso Yeesu ni o nyaaŋpaariba daa n laŋsira, a yi Galili paaligu, o yeli ba, Dindaso ba ni ti ba gbaa mani Naawun Nisaala, 23ka ku ma, m daba ata daari Naawunni o nyisigi ma. Ba n wumi n ŋa, a tiri ba ga. 24Dindaso Yeesu ni o nyaaŋpaariba daa n ta Kapaanim, ka Naawun dii lampoo deegiriba ti boosi Piita, E karichi ki yo lampoo maa? 25Piita yeli, O ni yo. O n ti kuli, Yeesu daŋŋi n boosi u, Bambo saani durinye nadima deegira lampoo, ba gbagba biisi saani, koo nivuyoosi? 26Piita yeli, Nivuyoosi. Yeesu yeli u, To, ba biisi bi yoora. 27Ama a kpali ti n bi kpabira ti fenna ba, naa kuŋkuntiibi wa ti gbaa koroto, a yi beeŋkarigu maa, ka korotoso e n daŋŋi n gbaa, yoog o noori, e ni nye lagfu, a naa wa ti yo m ni ni lampoo maa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\