Matiyu 19

1Yeesu n daa n ti togsi n baasi, o yi Galili paaligu we Judiya paaligu n ba mogiso ba n boona Jooda la duuri, 2ka zamutintaa pa o zu, o tibi ba nisaaniŋi. 3Niŋi n na, Farisii dima ti niŋi u nyaasi, a boosi, Soori ba niŋi daba di n tee n kari o poga, bee? 4Yeesu yeli, Ya baŋini maa, ba n daa n sebi, ni kusu zaa Naawunni daa n maali nisaaldima, daba ni poga, 5ka yeli, ni daba o yi cheli o ba ni o ma, ka naa poga, o ni nu ba loobi luŋko. 6Ba bi lee n niŋi nivusi bayi, ama luŋko. A zu, da ti niriba barigi bunso Naawunni n naa n loobi luŋko. 7Ba boosi u, Ka n ŋa niŋi yamonsi, wula zu n na Musa daa n yeli, ni ka daba kari o poga o ti u gbaŋŋu, ni o kari u. 8Yeesu yeli ba, Musa daa n sagini pogiba katirisim, a kpali niriba maa zagsigu la zu, ama a yi bunso zaa piiligu, o bi niŋi n ŋa. 9A zu ma yeli ya, dabso zaa n kari o poga so n bi saami o dii, ka lee n naa yindaana, niŋi yabee. 10O nyaaŋpaariba yeli u, Ka n ŋa niŋi yamonsi, o daga ba da naagira pogiba. 11Yeesu yeli ba, N ŋa wusigu bi niŋi so zaa yela, ama Naawunni n ti seesi ba da naagira pogiba. 12Dabseesi n bi naagira pogiba bani buta zu, seesi a yini ba dogim niŋi, seesi niriba n taasira a, seesi kpabira Naawun naalim yela. So di n tee n dee wusigu ŋa, ya ti o dee. 13Niŋi n na, ba daa n mari biisi ta Yeesu saani, o ti naag o nuusi pa ba niŋi, a suusi Naawunni, ka o nyaaŋpaariba katira ba. 14Yeesu yeli, Ya cheli biisaa ba ta m saani, ka da kari ba. A kpali bo, Naawun naalim niŋini ba toori. 15Ka o naag o nuusi pa ba niŋi, ka maali n yi. 16Dindaso bipolli daa n ti boosi Yeesu, Karichi, wula yasuŋŋu n na ma ni tee n niŋi, ka nye nyevuriso n ka baasigu? 17Yeesu boosi u, Bo n na e boosira ma yaso n veela? Naawunni ko n niŋina yasuma. Ka e kpabira e nye nyevuri maa, paara Naawun zaaligusi la zu. 18Daba maa boosi u, Zaaligusi maa ŋambo? Yeesu yeli u, Da kuura, da kpabi e todaana poga, da zuura, da dira dansiya ni jiri, 19niŋina e ba ni e ma jilima, ka kpabira e todaana, a maa seema e n kpabira e gbagba. 20Daba maa yeli u, m niŋi ŋama zaa, bo n na ma lee n ya n niŋi? 21Yeesu yeli u, Ka e kpabira e niŋi yasuma zaa baasi, wa ti koosi e bini, a naa n tori nandaandima, a nye bindaalim, a yi Alizaana, ka ti pa m zu. 22Daba maa n wumi n ŋa, o sufu saami, a kpali o mari bini ga, o loobi n kuli. 23Niŋi n na, Yeesu yeli o nyaaŋpaariba, Yamonsi ma yeli ya, o ba toom ga, ka bindaana o kpe Naawun naalim puwa. 24Bindaana ya n kpe Naawun naalim puu ba toom ga, a gaari nyogima di n dee seerigu voori puu yi. 25O nyaaŋpaariba maa n wumi ŋa, a ku ba noya ga, ba yeli, Ee, lala wune, so zaa ki nye moligirisim. 26Yeesu nyaasi ba, ka yeli, Nisaaldima ki tee n ti n ŋa niŋi, ama Naawunni ni tee n niŋi yela zaa. 27Piita yeli u, Nyaasi, ti cheli bunso zaa, ka pa e zu, bo n na ti mi ni nye? 28Yeesu yeli o nyaaŋpaariba, Yamonsi ma yeli ya, a yi durinyepaali puwa, mani Naawun Nisaala ni di naam, a ni daama ga, ka ya gba pii ni bayi ya loobi seriyadiriba, a zi n dira Juusi dima baligusi pii ni bayi maa seriya. 29Ya nyaasi, so zaa n che o diisi, koo o beya, koo o sunzoba, koo o sunzopogiba, koo o ba, koo o ma, koo o biisi, koo o puuri, a kpali m zu, wune ni nye tono ga, a ni nyevuriso n ka baasigu. 30Ama nivudamta n pa yii pimpariŋa, ba ni loobi n pa nyaaŋa, ka seesi n pa nyaaŋa ni loobi n pa yiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\