Matiyu 26

1Yeesu n daa n wusi yela ŋa zaa baasi, o yeli o nyaaŋpaariba, 2A maa ya baŋŋi, daari ba ni di Galingaari. A jemani n na, ba ni gbaa mani Naawun Nisaala, ka ku ma. 3Niŋi n na, buŋkobkuuriba kpemba ni tiŋŋa maa kpemba wa ti laŋsi buŋkobkuuriba zudaanso ba n boona Kayafa la yiri, 4a to jina ba sogi n gbaa Yeesu, a ku u, 5ka mi yeli, ni ba da niŋi n ŋa, Galingaari maa diibu jemani, zamusi maa ba da zabira. 6A n ti niŋi beela, Yeesu daa n ba Simon so n daa n niŋi korite daana la yiri, a dira, a yi Befani tiŋŋa puwa. Niŋi n na, pogso naa koliba so ba n naa kpaasigu maali la, o mari tulale n mari ligiri ga, a kpe n kpaa n wuri Yeesu zu. 8O nyaaŋpaariba n ti nye n ŋa, ba je suuri, a yeli taaba, ni o saami a putoom, 9a kpali bo, ka o di bi niŋi n ŋa, ka koosi a, o n di n nye ligiri ga tori nandaandima. 10Yeesu baŋŋi seema ba n yetira, ka yeli, Ya da damtira poga maa, o niŋi ma ni yasuŋŋu. 11Nandaandima ba niŋi taaru, ama ma wune ki ba niŋi. 12O n kpaa binaa wuri ma n ŋa, o maali ma ni, ba pi. 13Yamonsi ma yeli ya, a yi durinye ŋa puu zaa, ka ba wusira m baarusuma, ba ni yeli yaso o n niŋi n ŋa, a teesira u. 14Niŋi n na, Yeesu nyaaŋpaariba pii ni bayi la yindaana ba n boona Juudasi Ikaroti la daa n we buŋkobkuuriba zudaandima saani, 15a wa ti boosi, Ka m ti ya daama ya gbaa Yeesu, bo ya ni ti ma? Ba ti u sugasi pisita. 16A yi jemani maa, o kpabi daama ba gbaa Yeesu. 17Jemanso ba n daa n ya n ŋobi paanuso n ka yiisi la n ti paagira, Yeesu nyaaŋpaariba ti boosi u, Ya n na e kpabira ti wa ti niŋi siriya, a di Galingaari? 18Yeesu yeli ba, Ya we Jiruusilim tiŋŋa puwa, a wa ti yeli dabyindaana, ni ya karichi yeli, ni o jemani paagira, o kpabira o ni o nyaaŋpaariba di Galingaari, a yi e dii. 19Niŋi n na, nyaaŋpaariba maa wa ti niŋi siriya, seema Yeesu n yeli ba maa. 20Yiiŋu n ti vibi, Yeesu ni o nyaaŋpaariba pii ni bayi maa wa ti di nisaaniŋi. 21Ba n dira maa, Yeesu yeli, Yamonsi ma yeli ya, Ya yindaana ni koosi ma. 22Ba sufusi saami, ba boosi u liŋaliŋa, M duuma, mani n na? 23Yeesu yeli ba, So n ya n koosi ma la m ni nu naa paanu sugira katisaluŋko ŋa puwa. 24Lala n na, mani Naawun Nisaala ni kpi, a maa seema ba n daa n sebi m yela digili la. Ama so n ya n ti ba gbaa ma la ni nye nam ga. A yi o saani, ba di daa n bi dogi u n so. 25Niŋi n na, Juudasi Ikaroti so n ya n koosi u la boosi Yeesu, M duuma, mani n na? Yeesu yeli, Nyini n yeli. 26Ba n daa n dira maa, Yeesu naa paanu suusi Naawunni, ka ŋma u ti ba, ka yeli, Ya dee n ŋobi, m niŋa n na la. 27Ka naa kopu kpeesi Naawunni, ka naa n ti ba ŋu, ka yeli, Ya zaa ya ŋu, 28m zeem n na la, seesi n ya n yi, a ti nivudamta nye ba yabeeri che n paŋinisim, ni bunso Naawunni n ti noori la o niŋi. 29Ya nyaasi, m ki lee n ŋu daam zaa, ama m ti gaari m ba Naawunni naalim puwa, m ni ya ti ŋuura dapaala. 30Niŋi n na, ba yiimi Naawun yiimini, ka yi n gaari zoso ba n boona Olivi la zu. 31Niŋi n na, Yeesu daa n yeli ba, Yiiŋaa, ya zaa ni zo, a maa seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili Naawun buku puwa, ni Naawunni ni ku pekpagira, ka peeri maa zaa pisimi la. 32Ama m pa lee n ti nyisigi kum puwa, m ni pa ya yii gaari Galili paaligu. 33Piita yeli u, Halli ka ba zaa zagsi i, ma wune ki zagsi i. 34Yeesu yeli u, Yamonsi ma yeli i, yiiŋaa e ni chisi ma buta, poin ka nodaasi kumi. 35Piita yeli u, Halli ka m paasi i kpi, m ki chisi i. Ka nyaaŋpaariba maa zaa yeli lala. 36Niŋi n na, Yeesu ni o nyaaŋpaariba maa daa n wa ti paa seela ba n boona Gesemani, ka Yeesu yeli ba, Ya zi kpe, ka m we yii wa ti suusi Naawunni. 37Ka mari Piita ni Zebidi biisi bayi paasi n gaari, ka o sufu saami, ka damtira u, 38o yeli ba, M sufu damtira ma ga, a maa ni kpiira, ya ba kpe, ka nyaasira. 39Niŋi n na, Yeesu we yii beela, a wa ti li tiŋŋa suusi Naawunni, a yeli, M ba Naawunni, ka e sagiya, nyisi ma yi namso ni ya n nye ŋa puwa. A ni lala zaa, da niŋi m kiperi, ka pa e toori. 40Ka Yeesu pori n ta o nyaaŋpaariba saani, ka ba gbisira, o yeli Piita, Karifiluŋko gba n na ya nyaasi n je ŋa. 41Ya nyaasira, ka suusira Naawunni, ni Sitaana o da yomsi ya. Ya sufusi kpabira yasuma, ama ya niŋasi beligiya ga. 42Ka Yeesu lee n we yii buyidaana, a wa ti suusi Naawunni yeli, M ba Naawunni, ka o tiriya m nye nam maa, e niŋi e kiperi. 43Ka Yeesu pori n we o nyaaŋpaariba saani, ka ba lee n gbisira, a kpali gbeem gbaa ba ga. 44O che ba, ka lee n we yii buta daana, a wa ti suusi Naawunni seema o n daŋŋi n suusi la, 45ka lee n pori n ta o nyaaŋpaariba saani, a ti yeli ba, Ya na do n gbisira? Jemani paaya, ba ya n ti nivubeeri gbaa mani Naawun Nisaala. 46Ya nyisigi, ti gaari. Ya nyaasi, so n ya n ti ba gbaa ma la leeliya. 47Yeesu daa n na n togsira, o nyaaŋpaariba pii ni bayi maa yindaana so ba n boona Juudasi Ikaroti la ta, ka zamutintaa, so buŋkobkuuriba kpemba ni tiŋŋa maa kpemba n tumi la pa o zu, a ni suusi ni daari. 48Ka daba maa yeli ba poin, ka ba ta la, ni dabso o ni puusi, ka mugsi, ba gbaag u. 49A zu, o daŋŋi n we Yeesu saani, ka puusi u yeli, Karichi, anuula. Ka mugsi u. 50Yeesu yeli u, Wula? Ka ba wa ti gbaag u. 51Niŋi n na, Yeesu nyaaŋpaariba yindaana voog o suwa, a ŋma buŋkobkuuriba zudaana tumtumina tubiri basi. 52Yeesu yeli u, Naa suu maa firi. Seesi zaa n naa suusi zabira, ba ni naa suusi ku ba. 53Ya nyaasi, ka m di kpabira, m ni tee n suusi m ba Naawunni, o tumi malakisi tusa pisiyapoin ba ti moligi ma. 54Ama ka m niŋi lala, yaseesi ba n daa n sebi Naawun buku puu la ki loobi yamonsi. 55Niŋi n na, Yeesu yeli zamu maa, Taaru zaa m yi ba Naawun dii laanta wusira niriba, ka ya bi gbaa ma. Ama pimpariŋa ya marini suusi ni daari ta, ya ti gbaa ma maa tayugu. 56O niŋini n ŋa yaseesi Naawun chaamesi n daa n sebi n digili Naawun buku puu kusu zaa la loobi yamonsi. Niŋi n na, o nyaaŋpaariba zaa zo, ka che u. 57Niŋi n na, seesi n gbaa Yeesu la daa n mari u gaari buŋkobkuuriba zudaana Kayafa yiri, seela zaaliguwusiriba ni kpemba n sari. 58Ka Piita larimi n pa ba zu, a wa ti kpe laanta maa, o ni seesi n gbaa Yeesu maa zi, o nye a baasigu. 59Niŋi n na, buŋkobkuuriba zudaandima ni seesi n sari maa zaa kpabi dansiyasi n niŋi jiri ŋmaariba, ba nye daama ku Yeesu, 60ka kpabi n je, halli ka nivudamta ŋma jiri pa Yeesu. A baasigu dabsi bayi yi, 61a yeli, Dabaa daa n yeli, ni o ni tee n ŋma Naawun dii, ka naa daba ata, a me u. 62Buŋkobkuuriba zudaana maa nyisigi n boosi Yeesu, Nyaasi seema dabsaa n yetira e yela, e ki yeli yela zaa? 63Yeesu muuri. Zudaana maa lee n yeli, Ka e niŋini Kristu, Naawun bii la, e pe Naawunni yeli ti. 64Yeesu yeli u, o niŋini seema e n yeli. Ka ya ni nye mani Naawun Nisaala n zi Naawun nudiya, ka lee n chena, a yi sagbana puwa. 65Niŋi n na, zudaana maa je suuri cheeg o wajaasi, ka yeli, Ya wumi o n tu Naawunni, ti bi lee n kpabira dansiyasi, 66wula ya di o seriya? Ba yeli, O liya, ba ku u. 67Niŋi n na, ba tusi nuntoori wuri o nufusee, ka ŋme u, ka seesi sali u yeli, 68Nyini Kristu, yeli ti so n sali i ŋa. 69Niŋi n na, Piita daa n zi laanta maa, ka pogso n tumina nisaaniŋi ti yeli, E gba daa n ba Yeesu n yi Galili paaligu la saani. 70A yi ba zaa nufu niŋi Piita chisi n yeli, M bi baŋŋi yaso e n yetira n ŋa. 71Niŋi n na, Piita yi n we begu maa, ka poga yindaana nye u, ka yeli seesi n ba nisaaniŋi, ni o daa n ba Yeesu n yi Nazire la saani. 72Piita pe n chisi, a yeli, M bi baŋŋi daba maa. 73A n lee n ti niŋi beela, seesi n ba nisaaniŋi maa ti yeli Piita, Yamonsi n na, e niŋini ba yindaana, a kpali e togsirini maa Galili daba. 74Piita pe kpeeŋtiri, a yeli, M bi baŋŋi daba maa. A puli maa niŋi, nodaa kumi, 75Piita teesi seema Yeesu n yeli u la, ni poin ka nodaa kumi, o ni chisi u buta. O yi, a wa ti kumi ga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\