Matiyu 4

1A jemani maa Naawun sii daa n ti Yeesu gaari dalimpii paaligu puwa, Sitaana o ti niŋi u nyaasi, 2ka o le noori o dapisinaasi, wuntooŋu ni yiiŋu. A n ti baasi, kom gbaag u, 3Sitaana ti yeli u, Ka e niŋini Naawun biya, e ti kuga ŋa loobi bindira. 4Yeesu zagsi, ka yeli, Ba daa n sebini, a yi Naawun buku puwa, ni ka bindira ko zu n na, nisaaldima mari nyevuri, ama a kpali yaso zaa Naawunni n niŋina. 5Niŋi n na, Sitaana lee n mari Yeesu we Jiruusilim tiŋŋa puwa, a wa ti ziili Naawun dii zu, 6ka yeli u, Ka e niŋini Naawun biya, naag e maŋŋa basi, a kpali bo, ba daa n sebini, a yi Naawun buku puwa, ni Naawunni ni taasi o malakisi ba nyaasira i, ni ka e pa li n chena, ba togili i, e nobiri, o da ŋme kugiri. 7Yeesu zagsi, ka yeli, Ba daa n sebini o gba, a yi Naawun buku puwa, ni nira o da niŋi o duuma Naawunni nyaasira. 8Niŋi n na, Sitaana naa Yeesu du zotintaa, ka wusi u durinye naalima zaa, a ni a daama, 9ka yeli u, Ka e li m yiya, a kpeesi ma, m ni ti e di a zaa. 10Yeesu zagsi, ka yeli u, Sitaana, wara, a kpali bo, ba daa n sebini, a yi Naawun buku puwa, ni nira o tumina o duuma Naawunni, ka tumina o ko. 11Niŋi n na, Sitaana zo, ka che u, ka malakisi ti tumina u. 12A n daa n ti niŋi daba ayi, Yeesu wumi, ni ba yo Jon Baatisi dii, o pori n gaari Galili paaligu, 13ka dee Nazire tiŋŋa, a wa ti zi Kapaanim n ba beeŋkarigu noori, a yi paaliguso ba n boona Zebula ni Nafitali. 14N ŋa niŋi, a ti seema Naawun chaame Azaya n daa n yeli la loobi yamonsi, ni 15Zebula ni Nafitali paaligusi n leeli beeŋkarigu, a ni paaliguso n ba mogiso ba n boona Jooda la duuri, a ni Galili paaligu, seela baligusi n be la, 16nisaaniŋi dima daa n bani ligu niŋi, ka pa nye paaligu ga, ba mi daa n mari kum ga, ka paaligu maa pa taya. 17A jemani maa Yeesu piili n wusira, ni niriba ba dee ba saamiya, a kpali Naawun naalim ya n tani. 18Niŋi n na, Yeesu daa n chaŋina Galili paaligu beeŋkarigu noori, ka nye mabiisi bayi, Simon, so ba n boona Piita, a ni o sunzo Andiru, koroto gbaagiriba, ka ba lobira kisiwusi, a yi beeŋkarigu maa niŋi. 19Yeesu yeli ba, Ya pa m zu, ka m ti ya nyaara niriba, ba paara Naawun zu, a maa ya n nyaara korotosi seema la. 20A puli maa niŋi, ba cheli ba kisiwusi maa, ka pa o zu. 21Niŋi n na, Yeesu lee n wara yiya, ka nye dabso ba n boona Zebidi ni o biisi, Jeemsi ni Jon, n ba ba ŋariŋu puwa, a maana ba awulesi, ka o booli biisi maa. 22A puli maa niŋi, ba cheli ba ba, a ni ŋariŋu maa, ka pa o zu. 23Niŋi n na, Yeesu daa n gaa n chaŋina Galili paaligu zaa, a wusira ba, a yi ba laŋsigu diisi puusi, ka lee n ti Naawun naalim yela mooli, ka tibira ba toora zaa. 24Niŋi n na, o yuuri du, a yi Siriya paaligu zaa, ba mari ba baaradima zaa chena, halli seesi n mari toorasi, a ni kikpaarigusi dima, a ni kpimkpimsi dima, a ni boobisi, ka o tibi ba. 25Niŋi n na, nivudamta n yi Galili paaligu, a ni paaliguso tiŋsi pii n be la, a ni Jiruusilim, a ni Judiya paaligu, a ni paaliguso n ba mogiso ba n boona Jooda la duuri pa o zu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\