Filipai 2

1Ya nyaasi, a kpali ya n paara Kristu zu, ya nyeni zuuri duusigu, ka kpabira taaba, ka zora nimbaa, ka Naawun sii ba ya puwa. 2A zu, ya moo nufu mari sufuluŋko, a ni naŋgbanluŋko, ka kpabira taaba nene, a ti m puu peligi ga. 3Ka ya da ti ya yuya duubu, koo poomini taasi ya niŋina yela, ama ya ba boin, ka fe maa, ya taaba so ya, 4ka da nyaasira ya ko kiperi, ama ya nyaasira ya taaba kiperi, 5ka feera seema Yeesu Kristu n daa n feera. 6A ni naa zaa o daa n niŋini maa Naawunni, o daa n bi ŋmeŋsira o maŋŋa ni Naawunni, 7ka ti o yuuri sigi, a loobi maa tumtumina, ba dogi u maa nisaala. 8O n ti loobi nisaala la, o ti o yuuri lee n sigi, halli o bi zagsi kum, ba naag u kpa n tabi daa, o kpi. 9A zu, Naawunni ti u daama, ka ti o yuuri du n gaari yuya zaa, 10so zaa, a yi saazu ni tiŋŋa, a ni tiŋŋa gbinniŋi, ba gba tiŋŋa ti wune Yeesu, 11ka yeli ni wune Yeesu Kristu niŋi duuma, ti ba Naawunni yuuri o du. 12A zu, m taaba, seema ni daa n ba ya saani, ya yi wumi m noori, pimpariŋa halli ni ka ya saani, ya na wumina, ka tumina, a ni jilima, a ni dabeem, ya ti nye moligirisim baasi. 13A kpali bo, Naawunni ti ya kpabira o kiperi, ka tira ya daama, ya niŋina a. 14Bunso zaa ya n niŋina, ya da fomina, koo a zabira, 15so zaa ba da yetira ya liya, ama ya niŋi nivusuma, a ni Naawun biisi, ka ka yabeeri, a yi nivubeeri ni birikonsidima saani. Lala n na, ya ni niŋi maa ŋmeribiisi n peligi durinye ligu niŋi, 16a wusira ba seema ba n di niŋi n nye nyevuri. Ka ya niŋina n ŋa, ka Yeesu pa lee n ta, m puu ni peligi, a maa m bi ba niŋi putoom, ka bi tumi putoom. 17Ya nyaasi, seema ya n niŋina Naawunni yeride niŋini maa seema ba n kuura buŋkobiri tira Naawunni. A zu, halli ka ba ku ma paasi ya yeride niŋinisim maa, m puu ni peligi n ti ya. 18Lala n na, ya gba puusi peligi n tia ka yabeeri, a yi nivubeeri ni birikonsidima saani. Lala n na, ma. 19Ti duuma Yeesu sagiya, ka a ti niŋi daba ayi, m ni tumi Timoti o ta ya saani, m wumi ya yela, a ni pupeelim. 20M lee n ka nira zaa maa wune Timoti so bagsi n ba ya niŋi, 21a kpali bo, ba zaa kpabirini ba kiperi, ka bi kpabira Yeesu Kristu kiperi. 22Ya baŋŋi o da, seema o n paasi ma wusira Yeesu baarusuma, a maa seema bii n tumina o ba. 23A zu, m kpabira, ka m ti baŋŋi yaso n ya n niŋi ma, m tumi u ya saani, 24ka m niŋina ti duuma yeride maa, a che daba ayi m gba ni nye daama ta. 25Pimpariŋa o veela m ni tumi Apafirodita ti ya. Wune n na ya daa n tumi, o ti moligi ma, ka o loobi m todaana, ka moo nufu paasi ma tumina, 26ka o kpabira o nye ya ga, a kpali bo, o tiri u, ni ya daa n wumi o n beera. 27Yamonsi n na, o daa n beera ga, halli o daa n ya n kpini, ka Naawunni zo u nimbaa, a ni m gba, o nye alaanfiya, m da mari sufusaaŋu ga. 28A zu n na, ma kpabira m tumi u ya saani, ya nye u, a ni pupeelim, o yela o da lee n tiri ma. 29A zu, o ti paa ya, ya deeg u, a ni pupeelim, a kpali ti duuma zu, ka ti u jilima, o ni seesi zaa n tumina n ŋa, 30a kpali bo, o n daa n tumina Kristu, a ni tumseesi ya n daa n ti u o tumi n tira ma la, o daa n ya n kpini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\