Faliimon 1

1Ti todaana tumtumina Faliimon, mani Pool ni ti todaana Timoti puusira i, ka kpabira i. Pimpariŋa ba yo ma dii, a kpali Yeesu Kristu zu. 2Ti mi puusira poga Afiya, a ni ti todaana tumtumina Arikipu, a ni chaachi dima n laŋsira e yiri la. 3Ti ba Naawunni ni ti duuma Yeesu Kristu ti ya barika, a ni niŋgbirimaasim. 4Ni togsira Naawun saani, ka teesi e yela, m yi kpeesini Naawunni, 5a kpali bo, m wumini seema e n kpabira Naawun niriba zaa, a ni seema e n niŋina ti duuma Yeesu yeride. 6M mi suusira Naawunni, ni ka e ni ba togsira e yeride niŋinisim yela, ba pa baŋŋi barikasi zaa ti n mari la, a kpali Kristu zu. 7M todaana, a kpali e n kpabira Naawun niriba zaa la, ka duusira ba zuuri, m gba zu n na e duusira, ka m puu peligi. 8A zu, m ya n suusi i ni bunso. Halli ka Kristu ti ma daama m yeli i e niŋi yaso, mani Pool ki yeli i, ama m ni suusi i, a kpali m kpabira i ga. Halli ka m niŋini dabkurigu, ka ba yo ma dii, a kpali Yeesu Kristu yela zu, 10m suusira i e giruŋŋu Anesima yela. A kpali bo, halli ka ba yo ma dii, o loobini m biya, ma mi loobi o ba. 11Kusu zaa, o daa n ka tono, a yi e saani, ka pimpariŋa o pa mari tono, a yi m ni ni saani. 12Halli ka m kpabira u ga, m ni ti o pori n gaari e saani. 13Ba n yo ma dii, a kpali Yeesu baarusuma maa zu, o di peri ma, o ba m saani yuu, a tumina ma tira i. 14Ama e mi bi nye daama sagi, a zu, m ki ti e giruŋŋu maa o tumina ma n ŋa, a kpali bo, m bi kpabira m bobi i, e niŋi yasuŋaa, ama e paara e gbagba sufu n ti i seem. 15A koo, Naawunni n daa n ti e ni nu barigi daba ayi, ka o lee n pori n ti ba e saani, a wara. 16O bi lee n niŋi maa e giruŋŋu, ama o gaari giruŋŋu, ka niŋi ti todaana, a yi Kristu nyaaŋpaariba niŋi, ka ma kpabira u, ka e gba ni kpabira u ga, a kpali bo, o niŋini e giruŋŋu, ka mi niŋina ti duuma yeride. 17A zu, ka e feera maa, m niŋini e zo, e deeg u, a maa seema e n di n dee ma. 18Ama ka o daa n niŋi i yabee zaa, koo, a di sama zaa, m gbagba sama n na la. 19Mani Pool gbagba naa m nuu sebira yelaa, m ni yo sama maa. Ama m ki teesi i maa, seema e n daa n di e nyevuri gbagba samini, a yi m saani la. 20M todaana, m kpabira e moligira ma n ŋa, a kpali ti duuma zu, ka duusira m zu, a yi Kristu niŋi. 21N ŋa ma sebi n tira i, a kpali ni mari tama maa, e n di n niŋi seema ni yeli, ka fe maa, e ni niŋi gaari lala. 22E pa ti niŋina n ŋa, nye dii zaali ma, a kpali bo, m fe maa, e Naawun suusigu la zu, m ni paag e saani. 23Apafira puusira i. M ni nu ba yo dii, a kpali Yeesu Kristu zu. 24M taaba tumtuminiba Maaki, a ni Aritaaka, a ni Deema, a ni Luuka, ba puusira i. 25Ti duuma Yeesu Kristu ti ya barika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\