Soosa zu yela 21

1Niŋi n na, ma nye durinyepaali, a ni saazupaali, ka buŋkura ni teeku lee n ka niŋi. 2Ka ma lee n nye Naawun tiŋŋa, so ba n boona Jiruusilimpaali la n yi Naawun saani dee saazu sigira, a maa pogipaali n niŋi siriya, o sira o naag u. 3Ka ma wumi goo, a yi naalim kogu maa ziya, a tasi n yeli, Ya nyaasi, Naawun tiŋŋa tani nisaaldima saani, ka wune Naawunni ni ba ba saani, ka ba niŋi o toori, 4ka o ti ba da lee n mari sufusaaŋu zaa, ka da lee n kpi, ka da lee n kumi, ka da lee n mari beerim. A kpali bo, yakura zaa baasiya. 5Ka so n zi naalim kogu maa yeli, Ya nyaasi, m maana bunso zaa loobira bimpaala. Ka o lee n yeli ma, Yaseesi m ya n yeli i, sebi a digili, a kpali bo, a niŋini yamonsi. 6Ka o yeli, O maaliya. Mani n niŋi bunso zaa piiligu, a ni a baasigu. Ka seesi konyuuri n gbaa, m ni ŋoo koom ti ba putoom, a yi kosoo, so n mari nyevuya koom. 7So zaa n nyaŋina ni nye yelaa, m niŋi o ba, o mi niŋi m biya. 8Ama so zaa n mari zagsigu, koo, a bi niŋina yeride, koo, a paara bimbeeri zu, koo, a kuura, koo, a niŋina yabeeri, a yi seema dabsi ni pogiba n doora, koo, a niŋina akiibisi, koo, a maana buga, koo, a ŋmaara jiri, ba ni naa ba lobi n niŋi bugum maa ziya, seela kugituula n be la. N ŋa n niŋi kum buyidaana. 9Niŋi n na, malakisi ayapoin n daa n mari katisasi ayapoin n paali toora la yindaana ti yeli ma, Ta m wusi i pebila maa pogipaali. 10Ka o mari m sii gaari zotintaa zu, ka wusi ma Naawun tiŋŋa Jiruusilim n yi saazu sigira, 11a ni Naawun veelim, ka o paaligu ŋmaani kugsumso n mari ligiri ga, a ni digi. 12Ka gondatintaa poli n jili u, ka mari begunoya pii ni ayi, seela malakisi pii ni ayi n be, ka ba sebi Yakubu biisi pii ni bayi la yuya digili begunoya maa. 13Ka begunoya maa ata ba sagbinni, ata ba sazu, ata ba kiŋkagili, ata lee n ba kiŋkagili. 14Ka gondatintaa maa za kugitintaasi pii ni ayi niŋi. A yi a niŋi, ba sebi pebila maa tumusi pii ni bayi la yuya digili. 15Ka so n togsira m saani maa mari suga daa, ba ma n bugsira, o ti bugsi tiŋŋa maa ni o begunoya ni o gondaasi. 16Tiŋŋa maa mari kigboŋfusi anaasi, ka a zaa sagi, ka o bugsi a mayilsi tusiri ni kobsinu, ka o wogilim mi sagi lala. 17Ka malaki maa bugsi gondaasi maa wogilim yaadisi pisiyapoin, a maa seema niriba n bugsira. 18Kugsuma n na ba daa n naa n maali a, ka sugasuma, a maa digi, ba daa n naa n maali tiŋŋa maa puwa. 19Ka kugitintaasi maa mi pili kugsuma ga, a ba pii ni ayi zu, ba boona a jasipa, a ni safaya, a ni agee, a ni amirali, a ni anigisi, a ni kaniliya, a ni kisolayi, a ni beru, a ni topa, a ni kisopee, a ni jasim, a ni amitisi. A seesi n niŋi binzeesi, seesi bimpeela, seesi mokasiri, seesi doo zum, seesi burigu. 21Ka begunoya pii ni ayi maa zaa kukulunsi niŋi kugipeela, a zaa niŋi kugiluŋko, ka tiŋŋa maa soya niŋi sugasuma, a maa digi. 22A yi tiŋŋa maa puwa, m bi nye Naawun dii zaa, a kpali bo, ti duuma Naawunni kpeeŋudaana gbagba ba nisaaniŋi, a ni pebila maa. 23Ka wuluŋu paaligu ni ŋmeriga paaligu bi lee n tiri, a kpali bo, Naawun daama ni pebila maa tira tiŋŋa maa paaligu, 24baligusi zaa ba chaŋina nisaaniŋi. Yiiŋu mi ki vibira, ka begunoya maa ki yo zaa, ka durinye nadima ni ba veelim ni kpe, 26ka baligusi zaa ni naa ba binsuma ni jilima kpe. 27Ama seesi n kpeera maa niŋini seesi yuya ba n sebi n digili pebila maa nyevuya gbaŋŋu maa puu la ko, ka bimbee zaa ni so zaa n niŋina yabeeri, koo, a ŋmaara jiri ki tee n kpe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\