Aroom 15

1A zu, ti seesi n mari tama la, o daga ti da niŋina ti gbagba kiperi, ama ti moligira ti taaba, seesi n ka tama la. 2Lala n na ya cheli so zaa o tumina o todaana, a moligira u. 3A kpali bo, Kristu gba daa n bi niŋina o ko kiperi, a maa seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili, ni seesi n tuura Naawunni, ba tuubu maa loobi n niŋi maa, ba tuura ma ni. 4Ya nyaasi. Bunso zaa ba n daa n sebi n digili Naawun buku puu la, ba sebi a ni, ba ti wusi ti, ka duusi ti zuuri, ti ti naa kenyiti mari tama. 5Naawunni, so n tira kenyiti, ka duusira zuuri, o ti ya mari naŋgbanlunko, a paara seema Yeesu Kristu n daa n niŋina la, 6ya zaa ya kpeesira Naawunni, so n niŋi ti duuma Yeesu Kristu ba, a ni naŋgbanlunko. 7A zu, ya deegira taaba, a maa seema Kristu n dee ya la. N ŋa tira Naawunni jilima. 8Ya nyaasi. Kristu daa n ti tumina Juusi dima saani, a kpali Naawun yamonsi zu, o ti noseesi Naawunni n daa n ti Juusi dima yaadima kusu zaa la loobi yamonsi, 9a ni baligusi gba ba kpeesira u, a kpali seema o n zora ba nimbaa, a maa seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili, ni m ni kpeesira Naawunni, a yi baligusi puwa, ka yiimi n tira u. 10A ni, Ya baligusi, a ni ya Juusi dima, ya mari pupeelim, a ni naŋgbanlunko. 11A ni, Ya baligusi zaa, a ni niriba zaa, ya kpeesira ti duuma. 12Ka Naawun chaame Azaya daa n yeli kusu zaa, ni Jesi yaŋŋu ni nyisigi, ka loobi n niŋi baligusi naaba, ka ba ni niŋina u yeride. 13Naawunni, so n tira tama, o ti ya mari pupeelim, a ni niŋgbirimaasim, a yi ya Yeesu yeride niŋinisim puwa, ya ti mari tama ga, a kpali o sii maa daama zu. 14M taaba, m gbagba baŋiya maa, ya niŋina yasuma ga, ka baŋŋi Yeesu yela nene, a tee n wusira taaba. 15Halli lala, m naani dabilimtiri sebi n ti ya, m ti teesi ya n ŋa. M niŋini n ŋa, a kpali barikaso Naawunni n daa n naa n ti ma, 16m ti tumina Yeesu Kristu, a yi baligusi puwa, a wusira Naawun baarusuma, o sii maa o ti ba paara o zu nene. 17A zu n na, a kpali m paara Yeesu Kristu zu, m kpabira m togsira seema ni tumi n tira Naawunni. 18Ama m ki yeli yaso zaa, ama yaseesi Kristu n daa n ti ma niŋi, ka yeli, o ti baligusi paara o zu, 19a ni seema o n ti ma o sii daama, ka ti ma niŋina mamaachi yela. Lala n na ma wusi Yeesu Kristu baarusuma nene, a yi Jiruusilim tiŋŋa puwa, a ti paa Alirika paaligu puwa, 20a kpabira m wusira baarusuma maa, a yi seela niso zaa na n bi wumi a, m da deegira m todaana ziya. 21A maa seema kusu zaa ba n daa n sebi n digili, ni seesi n daa n bi wumi o yela ni wumi, ka baŋŋi o yela maa gbina. 22M daa n yi kpabira m ta ya saani, ama m bi nye daama, a kpali m tuma ŋa zu. 23Ama pimpariŋa n na, ma baasi tuma maa, ka na gutira jemanso m di n ti puusi ya. 24A zu, m kpabira m dee ya saani, a wara Sipeeni paaligu, m ni ya ti puusi taaba beela, ka ya ti moligi ma, a yi m chaŋinisim maa puwa. 25Pimpariŋa m warini Jiruusilim tiŋŋa puwa, m wa ti moligi Naawun niriba. 26A kpali bo, Yeesu nyaaŋpaariba, a yi Masidoona ni Giriiki paaligusi lobi ligiri ti Naawun niriba nandaandima, a yi Jiruusilim, ma mari ligiri maa wara. 27Barima n ŋme ba sufusi ba niŋi n ŋa, ka lala daga, a kpali bo, Naawun niriba, a yi Jiruusilim n daa n ti baligusi baŋŋi Naawun barika yela, a zu, o daga baligusi maa gba nyisi ba bini moligira ba. 28M pa naa ligiri maa ti ba baasi, m ni dee ya saani gaari Sipeeni paaligu. 29M mi baŋŋi maa, ka m pa ti ta ya saani, Kristu barikasi n na ma ni ma n ta ga. 30M taaba, a kpali ti duuma Yeesu Kristu, a ni taaba kpabirisim, so Naawun sii n tira la zu, m suusira ya ni, ya paasi m niŋi, a yi suusi Naawunni tira ma maa, 31o moligi ma a yi Judiya paaligu dimseesi n bi niŋina Yeesu yeride la puwa, ka lee n ti Yeesu nyaaŋpaariba, a yi Jiruusilim tiŋŋa puwa, ba dee ligiri maa, a ni pupeelim. 32A zu, ka Naawunni sagiya, m ni ta ya saani, a ni pupeelim, ya ti duusi m zu. 33Naawunni ti ya zaa niŋgbirimaasim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\