1 Samyèl 28

1Kèk tan apre sa, moun Filisti yo sanble tout sòlda yo pou y'al goumen ak pèp Izrayèl la. Lè sa a, Akich di David: — Ou tou konnen se pou ou pati ansanm avè m ak mesye ou yo pou n'al goumen. 2David reponn li: — Se moun ou mwen ye. Ou pral wè sa m ka fè. Akich di li: — Bon! Apre sa, m'ap fè ou gad kò mwen pou tout tan. 3Samyèl te deja mouri lè sa a, tout pèp Izrayèl la te kriye kont kriye yo pou li. Apre sa, yo antere l lavil Rama kote li te moun. Sayil te mete tout divinò deyò nan peyi a ansanm ak tout moun ki konn rele mò pou pale ak yo. 4Sòlda moun Filisti yo te sanble, yo moute kan yo bò lavil Chounèm. Sayil menm sanble tout sòlda pèp Izrayèl yo, epi li moute kan l sou mòn Gilboa. 5Lè Sayil wè lame moun Filisti yo, li sòti pè, kè l pran bat byen fò. 6Se konsa, li mande Senyè a sa pou l fè. Men, Senyè a pa ba li okenn repons, ni nan rèv, ni avèk ourim yo, ni nan mesay pwofèt yo. 7Lè sa a, Sayil rele moun k'ap sèvi avè l yo, li ba yo lòd sa a: — Al chache kote nou ka jwenn yon fanm ki konn rele mò pou l travay pou mwen. Yo reponn li: — Gen yonn lavil Andò. 8Sayil mete lòt kalite rad sou li, li maske. Li leve, li pati ak de moun pa l. Yo rive kay fanm lan nan mitan lannwit. Sayil di fanm lan: — M pral ba ou non yon mò pou ou rele pou mwen. Rele li pou mwen tanpri, pou m konnen sa ki pral rive m. 9Men, fanm lan di l: — Ou konnen sa wa Sayil te fè a pa vre? Li te mete tout divinò ak tout moun k'ap pale ak mò deyò nan peyi a wi. Poukisa atò w'ap seye pran m nan plan pou fè yo touye m? 10Sayil pran non Bondye fè sèman, li di: — Devan Senyè ki vivan an, mwen fè sèman yo p'ap fè ou anyen pou zafè sa a. 11Fanm lan di l: — Ki moun pou m rele pou ou? Li reponn: — Rele Samyèl pou mwen. 12Lè madanm lan wè Samyèl, li pete rele, li di Sayil: — Poukisa ou twonpe m konsa? Ou se wa Sayil! 13Wa a di l: — Ou pa bezwen pè. Kisa ou wè? Fanm lan di Sayil: — Mwen wè yon lespri k'ap moute sòti anba tè a. 14Wa a di l: — Kisa ou wè li sanble? Fanm lan reponn: — Se yon vye granmoun gason k'ap moute la a. Li vlope nan yon gwo dra. Lè sa a, Sayil vin konnen se te Samyèl. Li tonbe ajenou, li bese tèt li jouk atè. 15Samyèl di Sayil: — Poukisa ou detounen m konsa? Poukisa ou fè m remoute la a en? Sayil di li: — Mwen nan gwo tèt chaje: Moun Filisti yo ap fè m lagè. Epi Bondye vire do ban mwen. Li pa pale avè m ankò, ni nan rèv, ni nan mesay pwofèt yo. Se poutèt sa, mwen fè rele ou pou ou ka fè m konnen sa pou m fè. 16Samyèl di l: — Kounyeya Senyè a vire do ba ou, li tounen lènmi ou, poukisa se mwen menm w'ap mande bagay konsa? 17Senyè a annik fè sa li te di m di ou la: li wete gouvènman an nan men ou, li bay David li pito. 18Ou pat koute sa Senyè a te di ou, ou pat detwi moun Amalèk yo nèt ansanm ak tou sa yo te genyen. Se poutèt sa Senyè a fè ou sa li fè ou jòdi a. 19Li pral lage ou ansanm ak tout pèp Izrayèl la nan men moun Filisti yo. Denmen lè konsa, ni ou menm ni pitit gason ou yo ap menm kote avè m. Senyè a pral lage lame pèp Izrayèl la nan men moun Filisti yo. 20Tande Sayil tande sa, li tonbe tou long atè, li te pè akòz pawòl Samyèl te di l la a. Li te fèb anpil tou, paske li pat manje anyen depi maten. 21Fanm lan al jwenn Sayil atè a, li wè jan Sayil t'ap tranble tèlman li te pè. Li di l konsa: — Tanpri, mèt, tande sa m'ap di ou: Mwen te mete lavi m an danje pou m te fè sa ou te mande m fè a. 22Kounyeya, tanpri, tande sa m'ap di ou. Ou pral fè sa m'a pral di ou la a: Kite m al pare yon ti manje pou ou. W'a manje, w'a pran fòs ankò pou ou ka al fè wout ou. 23Sayil refize, li di li p'ap manje anyen. Men mesye ki te avè l yo ansanm ak fanm lan pale avè l, yo fè l tande rezon. Bout pou bout, li dakò, li leve sot atè a, li chita sou kabann lan. 24Fanm lan te gen yon ti bèf li t'ap angrese lakay li. Li prese touye l. Apre sa, li pran farin, li fè pat avè l, li kwit kèk ti pen san ledven. 25Li pote tout bagay sa yo devan Sayil ak mesye l yo. Yo manje. Lèfini, lannwit lan menm yo leve, yo pati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\