Ezayi 38

1Menm epòk sa a, Ezekyas tonbe malad. Li te trape yon maladi ki pa bay chans. Pwofèt Ezayi, pitit Amòt la vin wè li. Li di li: — Men sa Senyè a voye di ou: ou mèt mete lòd nan zafè ou paske ou pral mouri. Pa gen rechap pou ou. 2Ezekyas vire figi li bay panno a fas, li lapriyè Senyè a. 3Li di: — Tanpri, Senyè! Chonje jan mwen te sèvi ou ak tout kè mwen san m pa janm vire do ba ou! Mwen te toujou fè sa ou te vle m fè. Epi li pran kriye kont kriye l. 4Lè sa a, Senyè a pale ak Ezayi, li di l konsa: 5— Tounen al jwenn Ezekyas. W'a di l pou mwen, men sa Senyè a, Bondye David, zansèt ou a, voye di ou: Mwen tande lapriyè ou. Mwen wè jan sa fè ou mal. M'ap kite ou viv kenzan ankò. 6M'ap delivre ou ansanm ak lavil Jerizalèm anba men wa Lasiri a. M'a pran defans lavil la. 7Ezayi reponn li: — Men siy Senyè a pral ba ou pou ka konnen l'ap kenbe pawòl li. 8Gade kadran solèy wa Akaz te fè a. Senyè a pral fè lonbray la fè bak sou dis ti mak. Epi vre, lonbray la mache fè bak sou dènye dis ti mak li te fin depase. 9Men kantik Ezekyas, wa a, te chante lè li refè apre maladi li a: 10Mwen t'ap di nan kè m se mwatye nan lavi m ase mwen viv. Gade mwen gentan pral mouri. Mwen rive nan pòt pou m antre kote mò yo ye a. M'ap mouri anvan lè m. 11Mwen te kwè mwen pa t'ap janm gen chans ankò pou m te wè Senyè a sou latè kote moun vivan yo ye a, ni pou m te wè pèsonn ankò nan moun k'ap viv sou latè. 12Tankou yon ti kay jaden, yo rache m, yo demoli m pote m ale. Yo koupe lavi m tankou yo koupe fil nan metye moun k'ap tise twal yo. Sòti nan maten rive aswè, m'ap deperi. 13Tout lannwit m'ap rele anba doulè. Tankou yon lyon, Bondye t'ap kraze tout zo nan kò m. Sòti nan maten rive nan aswè, m'ap deperi. 14M'ap plenn tou piti tankou ranmye. M'ap plenyen tankou yon toutrèl. Je m bouke tank m'ap gade syèl la. Senyè, mwen pa kapab ankò! Vin fè kichòy pou mwen non! 15Kijan pou m pale avè l? Sa pou m di l? Se Senyè a k'ap fè travay li. Malgre tout lapenn sa a ki nan kè m lan, m'a debat ak lavi a jouk mwen mouri. 16Senyè! nan bon kè ou, ou fè m jwi lavi. Souf lavi a nan mwen toujou. W'ap geri m, w'ap ban m lavi. 17Ou wete m nan kè sere m te ye a. Se ou menm ki wete m nan bouch twou a. Ou voye tout peche m yo jete dèyè do ou. 18Yo pa fè lwanj ou kote mò yo ye a. Non. Moun mouri pa ka fè fèt pou ou! Moun ki deja desann kote mò yo ye a pa ka konte sou ou pou ou kenbe pawòl ou. 19Se moun ki vivan ase ki ka fè lwanj ou tankou mwen menm jòdi a. Granmoun va fè pitit yo konnen jan ou toujou kenbe pawòl! 20Senyè a delivre m! N'a fè mizik sou tout enstriman mizik nou yo n'a chante nan kay Senyè a pandan tout lavi nou. 21Ezayi mande pou yo fè yon konprès figfrans mete sou kote wa a malad la pou li ka geri. 22Lè sa a, wa Ezekyas mande: — Kisa k'ap fè mwen konnen m'ka ale nan tanp lan ankò?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\