Jeremi 18

1Senyè a pale ak Jeremi ankò, li di l konsa: 2— Leve non! Desann kay bòs potri a. Rive la, m'a ba ou yon mesaj. 3Mwen desann vre. Mwen jwenn bòs la k'ap travay yon krich pou li ba li fòm. 4Depi krich li t'ap fè a pat sòti byen, li kraze l, li pran tè a, li fè yon lòt krich avè l jan li te vle fè l la. 5Lè sa a, Senyè a di m konsa: 6— Nou menm pèp Izrayèl, eske mwen pa gendwa fè ak nou sa bòs la fè ak tè a? Nou nan men mwen menm jan tè a nan men bòs k'ap fè krich la, tande! 7Lè mwen pran desizyon pou mwen derasinen yon nasyon osinon yon peyi ki gen wa, pou mwen kraze li, pou mwen detwi li, 8si nasyon an chanje kondit, si li sispann fè mechanste ki lakòz mwen te move a, m'ap chanje lide tou, mwen p'ap fè li sa m'te fè lide li a ankò. 9Yon lòt lè, mwen pran desizyon pou m leve yon nasyon osinon pou m fè gouvènman yon wa kanpe. 10Men, si nasyon an fè sa ki pa fè m plezi, si li pa koute m, mwen p'ap fè tout byen mwen te fè lide fè pou li a. 11Bon! Kounyeya, ou pral pale ak moun peyi Jida yo ansanm ak moun lavil Jerizalèm yo. Men sa Senyè a voye di yo: M'ap pare yon malè pou nou. Mwen fè lide pini nou. Se pou nou chanje, se pou nou kite move pant n'ap swiv la. Chache viv pi byen, manyè sispann fè sa ki mal. 12Y'ap reponn ou: Se tan ou w'ap pèdi! N'ap toujou kenbe tèt ak Bondye. N'ap toujou fè tout vye lide ki nan tèt nou. 13Lè sa a, Senyè a di ankò: — Al mande moun lòt nasyon yo si yo te janm tande yon bagay konsa rive anvan sa? Moun pèp Izrayèl yo fè yon bann bagay moun pa ka gade! 14Eske ou janm wè pa gen lanèj sou wòch nan tèt mòn peyi Liban yo? Eske ou janm wè ti sous dlo fre k'ap desann sòti nan mòn yo cheche? 15Men, pèp mwen an bliye m. Y'ap boule lansan pou zidòl ki pa vo anyen. Kifè yo kite chemen pou yo te swiv la, chemen yo t'ap swiv depi nan tan lontan an, yo pran mache nan raje, kote ki pa gen chemen trase. 16Yo fè peyi a tounen yon savann dezole, tout moun se mete men nan tèt! Tout moun k'ap pase bò la pral sezi wè sa. Yo pral souke tèt yo. 17Se konsa mwen pral gaye yo devan lènmi yo, menm jan van lès gaye pousyè. M'ap vire do ba yo lè malè va tonbe sou yo. M p'ap okipe yo menm. 18Lè sa a, pèp la va di: — Annou moute yon konplo sou do Jeremi. N'a toujou jwenn prèt pou di nou sa Bondye vle. Va toujou gen moun ki gen bon konprann pou ban nou konsèy. Va toujou gen pwofèt pou fè nou konnen mesay Bondye yo. Annou wè! Ann touye l anba kout lang. Nou pa bezwen tande sa l'ap di nou la a. 19Lè sa a, mwen lapriyè, mwen di: — O Senyè! Tande sa m'ap di ou. Koute sa moun ki pa vle wè m yo ap di sou mwen. 20Lè yon moun fè ou byen, eske se mal pou ou fè li? Yo fouye yon twou pou fè m tonbe ladan l. Chonje jan m te kanpe devan ou pou m te pale pou yo, pou m te mande ou pa fè kòlè sou yo. 21Kounyeya, Senyè, se pou ou fè pitit yo mouri grangou. Se pou ou kite yo mouri anba kout nepe. Se pou madanm yo pèdi pitit yo ansanm ak mari yo. Se pou maladi lapès touye mesye yo. Se pou jenn gason yo mouri nan lagè. 22Y'ap rete konsa, w'ap voye yon bann piyajè sou yo. Lè sa a se va rèl nan tout kay yo. Tou sa, paske yo te fouye yon twou pou fè m tonbe ladan l. Yo te mete pèlen pou mwen sou wout mwen. 23Men ou menm, Senyè, ou konnen tout konplo y'ap fè pou touye m'. Pa padonnen mechanste yo. Pa janm padonnen peche yo. Se pou yo tonbe atè devan je ou. Lè ou ankòlè, regle ak yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\