Plenn 1

1Jan lavil Jerizalèm te plen moun yon lè! Gade, jounen jòdi a li chita pou kont li! Li tankou yon fanm ki pèdi mari l. Tout nasyon sou latè te respekte pouvwa li. Li te devan tout lòt lavil yo. Kounyeya, men li tounen esklav! 2Tout lannwit l'ap plede kriye, dlo ap koule nan je l san rete. Nan tout moun ki te renmen l yo, li pa jwenn yonn menm pou konsole l. Tout zanmi l yo trayi l, yo tout fè l lènmi kounyeya. 3Yo depòte moun peyi Jida yo, y'ap peze yo. Y'ap kraze yo anba travay di. Moun peyi Jida yo ap viv nan lòt peyi. Yo pa gen kote pou yo poze kò yo. Tout moun ki pa vle wè yo sènen yo toupatou! Pa gen chape pou yo. 4Chemen ki mennen sou mòn Siyon yo blanch! Pèsonn pa moute al fè sèvis jou fèt yo. Pòtay li yo vid. Prèt yo ap plenn. Tout medam ki konn chante yo nan lafliksyon. Mòn Siyon an nan gwo chagren. 5Lènmi l yo pran pye sou li. Moun ki pa vle wè l yo gen lapè avè l. Senyè a ap fè l soufri pou tout kantite peche li fè yo. Ata timoun piti yo depòte. Lènmi pouse yo mache devan yo! 6Lavil Jerizalèm pèdi tout prestij li. Chèf li yo tankou kabrit mawon ki pa jwenn zèb pou yo manje. Yo pa gen fòs pou yo kouri chape devan moun ki dèyè yo. 7Nan mizè kote yo ye a, nan pwonmennen toupatou sa a, moun lavil Jerizalèm yo chonje tout bèl bagay yo te gen nan tan lontan. Lè moun li yo tonbe anba men lènmi pèsonn pa vin pote yo sekou. Moun ki pa vle wè l yo ap pale sou li. Yo kontan wè jan yo fini avè l. 8Lavil Jerizalèm fè anpil peche! Li bay moun degoutans. Moun ki te gen respè pou li yo, yo pa pran li pou anyen koulyeya. Li kanpe devan yo tankou yon fanm ki toutouni. Li menm l'ap plenn, l'ap bouche figi li afòs li wont. 9Malpwòpte te sou tout rad li, men li pat fè lide kote sa t'ap mennen l. Li tonbe plat atè. Pèsonn pa vin konsole li. Bondye papa m, gade nan ki mizè mwen ye non! Lènmi m yo mete pye sou kou mwen. 10Lènmi l yo vòlò tout bèl bagay li te genyen. Moun Bondye te defann mete pye nan Tanp lan, li wè yo antre ata kote yo mete apa pou Bondye a. 11Tout moun ap plenn, y'ap chache manje pou yo manje! Yo bay tout byen yo pou yo sa jwenn manje, pou yo pa fin mouri. — Granmèt o, voye je ou gade m non! Wè jan y'ap pase m nan betiz! 12Nou tout k'ap pase la a, gade non! Sa pa di nou anyen? Pèsonn pa janm pase sa m'ap pase la a. Se Bondye, Senyè a, ki ankòlè k'ap manyen avè m. 13Li rete anwo, li voye dife sou mwen, yon dife ki boule tout andan mwen. Li tann pèlen pou mwen, li fè m' tonbe atè, li kite m' poukont mwen. M'ap kòde san rete anba soufrans. 14Li make tout peche m yo. Li fè yon pakèt ak yo. Li pandye yo nan kou m. Yo sitèlman lou, m pa kapab ankò! Bondye sèl Mèt la lage m nan men lènmi m yo. M pa ka kenbe tèt ak yo. 15Bondye sèl Mèt la kraze tout vanyan gason m te genyen yo anba pye l. Li sanble yon foul moun pou yo atake m, pou yo touye tout jenn gason m yo. Li kraze moun peyi Jida yo tankou kann nan moulen. 16Se poutèt sa m'ap kriye konsa! Dlo ap ponpe nan je m san rete. Pa gen pèsonn pou konsole m, pèsonn pou ban m kouray. Lènmi m yo gen pye yo sou kou mwen. Moun mwen yo pa gen anyen ankò. 17Mòn Siyon an lonje men l, men, pa gen pèsonn pou ba l kouray. Senyè a rele tout moun ki pa vle wè peyi Jakòb la, pou yo sènen l toupatou. Lavil Jerizalèm tounen malpwòpte nan mitan yo. 18Men, Senyè a gen rezon l nan pla men l paske mwen te refize koute l lè li t'ap pale m! Nou tout moun ki toupatou, koute m! Gade jan m'ap soufri! Yo depòte jenn gason ak jenn fi m yo. 19Mwen rele zanmi m yo. Men, yo pa okipe m menm! Prèt yo ak chèf fanmi yo mouri nan lavil la pandan y'ap chache manje pou yo reprann fòs. 20Senyè, gade jan kè m' sere non! Mwen boulvèse. Kè m' ap fè m' mal paske mwen te fè wòklò. Nan lari y'ap asasinen moun. Anndan kay menm, se pa pale! 21Koute jan m'ap plenn. Pa gen pèsonn pou ban m kouray. Lènmi m yo vin konnen nan ki malè mwen ye. Yo kontan wè se ou menm ki fè m sa. Tanpri, fè jou ou te pwomèt la rive non, pou lènmi m yo ka vin jan mwen ye a. 22Jije yo pou mechanste yo. Pini yo menm jan ou pini m pou peche m yo. M'ap plenn anpil. Kè m ap fann.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\