1 ABAKORINTO 14

1Munyikire kugira engonzi, n'amatungwa g'omwoyo mugaitanire muno, okukiraho mushobore kuba barangi. 2Omuntu agamba orulimi rw'okutangaza tagambira bantu, agambira Ruhanga; aha rw'enshonga taliho amushobokerwa, kuba agamba ebyebisho ayemirwemu Mwoyo. 3Kyonkai omurangi agambira abantu kubombeka, kubagumisa n'okubamaramara. 4Alikugamba orulimi rw'okutangaza ayeyombeka wenene wenkai, kyonkai omurangi ayombeka enteko. 5Mbwenu nakugondize inywena kamugamba endimi z'okutangaza, nangu mushaageho mube barangi. Omurangi nashaga agamba endimi z'okutangaza, shana kahakubaho omushoborozi, enteko ebone kwombekwa omu mwoyo. 6Mbwenu inywe barumuna bange, kanakwizire okwo ningamba endimi ez'okutangaza, nakubagasireki, kantabagambire bya kushurulirwa anga bumanyi anga burangi anga bya kubegesa? 7Nangu n'ebikwato by'omuziki ebitagira burora, tulenge omulere anga enanga: Kabitataishwire maraka agalikushoboka, omuntu aramanya atai oruhoya orulikuhoywa? 8K'eikondere lirataishura eiraka elitalikushoboka, arayetekatekera endashana n'ohai? 9Na inywe kutyo: Kamuragamba endimi z'okutangaza, kyonkai ebyo mwagamba bitashobokire, omuntu aramanya atai ebilikugambwa? Manya aho muraba nimugambira omuyaga. 10Obuzira kulengeshanyia omu nsi habamu endimi zingi eza buli ngeli, mara tabaho rutagira nshonga. 11Kyonkai kantamanyire nshonga ya rulimi ndaba ndi munyamahanga aha muntu alikugamba, n'alikugamba araba ali munyamahanga ahali inye. 12Na inywe kutyo: Orwo mulikwitanira ebirungi bya Mwoyo, mube nimwitanira bwoli okwombeka enteko. 13Aha rw'ekyo alikugamba orulimi rw'okutangaza ashabe obushobora bw'okushoborora eby'alikugamba. 14Kandashoma enshara omu rulimi rw'okutangaza, omwoyo gwange nigwo gulikushoma enshara, kyonkai amagezi gange tigalikushobokerwa kantu. 15Nkoreki? Omwoyo gwange gushome enshara, kwakwo n'amagezi gange gashome enshara. Omwoyo gwange guhoye, n'amagezi gange kwakwo gahoye. 16K'orasiimisa Ruhanga omwoyo, omuntu owa buli kiro atalikushobokerwa aragamba ati «Amina» orwo oramara kusiima? 17Wakusiima kurungi, kyonkai omuntu ondijo aburwa kugasirwa omu mwoyo. 18Ninkisiimira Ruhanga kubona ningamba endimi kubashaaga inywena. 19Kyonkai hakili kugamba ebigambo bitanu ebyo ndikushobokerwa omu nteko, mbone kwegesa abandi kushaaga okugamba ebigambo 10,000 eby'endimi z'okutangaza. 20Barumuna bange, muleke kutekeleza nk'abaana: Omu mikolere y'ebibi mube nkelemeke, kyonkai omu mitekelereze mukure. 21Omu Mateka kikahandiikwa kiti, «Eihanga eli ndiligambira omu kanwa k'abantu ab'endimi z'okutangaza n'omu minwa y'abanyamahanga narwo tibalimpuliiliza, nikwo Omukama alikugamba.» 22Kityo endimi z'okutangaza tikabonero ka balikwesiga; kabonero k'abalikwanga kwikiliza. Kandi oburangi ti kabonero k'abalikwanga kwikiliza; kabonero k'abalikwesiga. 23Aha rw'ekyo k'enteko yona eraterana mara bona bakagamba endimi z'okutangaza, ab'aheru anga abalikwanga kwikiliza kabaratahamu tibabete bararu? 24Kyonkai bona kabaraba barangi, k'omuntu atalikwikiliza anga ow'aheru arataahamu, eby'arahulira biramumanyisa okwo ali mufakare. 25Enaama za wenene ez'omu mwoyo ziramanyikaagwe ahansi ajumaire, afukamire Ruhanga mara agambe bugamba okwo mazimakwo Ruhanga asingiire omuli inywe. 26Mbwenu tugire tutai barumuna? Kamuterana buli muntu aleta oruhoya, ondijo eky'okwegesa, ondijo ekyo ashuruliirwe, ondijo agamba orulimi rw'okutangaza, n'ondijo ashoborora ebyagambwa omu ndimi z'okutangaza. Byona ebyo bikorwe kwombeka abantu omu myoyo. 27Kaharabaho ab'okugamba endimi z'okutangaza, babili bonkai anga buzima bashatu, mara bagambe nibaihyana. Kandi habeho omushoborozi. 28Kyonkai kaharaba hataliho mushoborozi, aho bona abalikugamba endimi z'okutangaza besize omu nteko, babyegambire bonene bonkai, babigambire na Ruhanga. 29Abarangi babili anga bashatu bagambe, kandi abasigaire baramure ebilikugambwa. 30K'omuntu araba aliho ashuntamire akashurulirwa ekigambo, ayaba nagamba mbere ayesize. 31Inywena mwakubasha omoi omoi omoi, abantu bona babone kwega n'okutebwamu ekihika. 32Abaina amatungwa g'oburangi bagatwaze kurungi. 33Kuba Ruhanga taba Ruhanga wa katabure, aba w'emilembe. Nk'okwo kili omu nteko zona z'abakirisito, 34abakazi nibaragirwa kwesiza omu nteko. Tibalikujuburwa kugamba. Bagire omuhuliro, nangu n'Amateka nikwo galikugamba. 35Kaharaba haliho ekyo balikwenda kumanya, kabaragoba omuka babaze baibabo. Nobona ky'enshoni omukazi kugamba omu nteko. 36Isi ekigambo kya Ruhanga kikatabuka omuli inywe? Anga inywe n'inywe mukihulire nywenkai? 37K'omuntu araba nayelenga kuba murangi, anga kugira amatungwa agandi ag'omu mwoyo, amanye okwo ebyo ndikubahandikira nimbahandikira omuhango gw'Omukama. 38Eki k'omuntu araba atalikukibona, na wenene Ruhanga talikumubona. 39Kityo barumuna bange, mugonze muno okuba barangi, kandi okugamba endimi z'okutangaza mutakukutanga. 40Ekiliho byona bikorwe okwo biragiirwe, mara obuzira tabangu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\