1 TIMOTEO 5

1Otalirotokera mushaija mukuru; omutere ekihika nk'okwo wakugizire sho. Kandi abasigazi obahabure nka barumuna bawe. 2Abakazi bakuru obahabure okw'obon'oti ni banyoko. Abakazi bato obahabure nka banyanyoko, mara bona obahabuze obwera bw'omwoyo. 3Entumbwa ezili ntumbwakwo ozikunire. 4K'entumbwa erashangwa eina abana anga abaijukuru, abana abo babanze bahikye eby'edini elikubaragira kukolera ababo omu maka gabo, kandi bakolere kurungi abazaire babo nk'okwo abazaire bonene babakoleirege kuba ekyo kishemelera Ruhanga. 5Entumbwakazi eli ntumbwakwo mara etaina babo, niw'ogwo alikushuubira Ruhanga, kandi kiro na mushana nesiiba netaka, neshoma enshara. 6Entumbwa elikwekoza eby'obujanga egyo yafire n'orwo elikurora. 7Obaragire otyo, batagira kyobamogwaho. 8Omuntu atalikufaho bamakwatanege, kandi bungi bwa muno k'atafireho kaye, ogwo yayetongire okwikiliza kw'omukirisito mara mubi kukira omutakansi. 9Entumbwa ehandikwe k'eraba yahikize emyaka nkaga, mara eshangwe eshweirwe omushaija omoi, 10kandi babe nibamujulira okwo ali muntu murungi, alezire kurungi abanabe, muntu ow'ekisha, anabisa abakristo amaguru, amaramara abatangirwe, agira ekihika ky'okukora kurungi buli kantu. 11Abakazi bato entumbwa otakunda kubahandika, enshonga kabalikugonza kushwerwa aho Kirisito bamuhwamu. 12Kityo aho bakwatwa omushango gw'okuchwa endagano yabo eya mbere. 13N'ekindi nibabanza kuba banafu, nibararaiga, nibaruga nju egi nibagya nju egi, mara tibalikuba banafu kushai: Nibagonza enkuru, nibetahya n'omu bintu ebitali byabo, nibagamba n'ebitabakwete. 14Kityo nakugondize abakazi bato entumbwa kabashwerwa, bakazara abana, bageleere amaka agali gabo, baleke kuha omubisha obushango bw'okutugambaho kubi. 15Abandi bararaigiire owa Sitani. 16Omukazi wena wena omwikiliza araba ainamu entumbwa omu makwatanege, azijune. Enteko eleke kusikilirwa, eshobore kujuna abali ntumbwakwo. 17Abagurusi abalikutwarage basaine kukuzibwa kabili, okukiraho abalikuchwazikana kuranga evangeli n'okwegesa. 18Ebihandiko Bitakatifu nibigamba biti, «Otalikoma nte munwa k'erashangwaga nelibata engano,» kandi, «Omukozi asaine emperwaye.» 19Batalitoijera mugurusi okaikiliza, shana hazokweho obujulizi bw'abantu babili anga bashatu. 20Kandi abalikuzigilira kufakara obarwanise omu rwatu, n'abandi baije batinireho. 21Ninkuragira k'okwata Amateka aga omu maisho ga Ruhanga na Yesu Kirisito n'abamalaika endonkwa, ogakwate obuzira kigonzi, buli kantu okakoze amazima. 22Otalyanguha kutaho muntu mikono, kandi otalikora mafu ga muntu ondijo. Oyelindega, oikare oli nshemere. 23Oleke okuta nonywa amaizi gonkai. Onywegaho akadivai aha rw'enshonga y'eibunda lyawe n'endwara zawe eza hati hati. 24Amafu ag'abantu abandi gali aha mushana, mara galibaisa. Kandi amafu agandi ago gamanyika nyuma. 25Kutyo n'ebikorwa birungi biba aha mushana; kandi n'orwo byakuba bitali aha mushana, tibiina kugwamu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\