2 PETERO 3

1Abagonzibwa, egi nabahandikira ebarua ya kabili. Ekyo ngendeleire omu barua ezo zombili ni kubasisiimura emitima yanyu etainamu bulyalya, aho nimbaijukya, 2mwijuke eby'entumwa zabagambiire, eby'abarangi abatakatifu barangire hamoi n'omuhango gw'Omukama mara Omurokozi. 3Mubanze mumanye okwo omu biro by'amaheleruka aliija abasheki nibaruura, nibasindikwa obunyama bwabo 4nibagamba bati, ¬ęKayaragaine kwija mbwenu abahai? Manya kwema batat'enkurw'ichwe bafiire, ebintu bitura okwo bikali kwema ensi etonzirwe.¬Ľ 5Nibanga amazima muze mumanye okwo eirai Ruhanga yahangire, eiguru likabaho. Ensi ekaruga omu maizi mara nimwo yarabire. 6Kandi aha kigambo kya Ruhanga ensi eyabaire eliho ekamirwa omutunga gw'amaizi, yahwaho. 7Kyonkai eiguru n'ensi ebiliho mwaha, aha kigambo ekyo kyonene, bikaziibweho kulemwa kugoba aha kiro ky'eiramu orwo abantu abatatina Ruhanga balisilikibwa. 8Abagonzibwa, mutalyanga mazima aga, okwo ahali Mukama ekiro kimoi nikiigana emyaka 1,000, n'emyaka 1,000 neigana ekiro kimoi. 9Ekyo Omukama yaragaine takikelereize, nk'okwo abandi balikulenga. Ekiliho wenene ayegumisiliize inywe, enshonga talikwenda muntu wena wena k'afa kubi. Nagonza abantu bona bechuze. 10Ekiro ekyo Omukama aliiziraho kiliija nk'omushuma. Eiguru lilihwaho nilihinda muno; enyanyinyi, eizoba, n'okwezi bilisosotorwa omuliro, kandi ensi n'ebikagilimu byona bilihya nabyo bihweho. 11Ebi byona kabiraba bili by'okuhwaho bityo, mulebe okwo mulikuragirwa kuba batakatifu mara abalikutina Ruhanga omu ntwaza zanyu, 12mulindiliire ekiro ekyo Omukama aliiziraho mara nimuramiliza ekiro ekyo kya Ruhanga kakigoba. Aha kir'ekyo eiguru lilihya lihweho, kandi enyanyinyi, okwezi, eizoba n'ebindi nk'ebyo bilisosotorwa omuliro. 13Kuhondera okwo yaturaganisize ichwe tulindiliire eiguru elihya n'ensi empya mbali obugorogoki butura. 14Aha rw'ekyo bagonzibwa, orwo mutegeleize ebyo, mutemu amani abashange mutaina kamogo anga katalizi, mara mwina emilembe. 15Mumanye okwo obwegumisiliza bw'Omukama waitu nikwo kurokoka kwaitu. Nikwo na murumuna waitu omugonzibwa Paulo, yabahandikiire kuhondera obumanyibwe obwo yatungirwe; 16omu baruaze zona nikwo alikugamba atyo. Omu barua ezo halimu ebigambo ebindi ebilikuguma kushoboka, eby'abafera n'abalikuyugayuga bahindura kweletera okusilika, nk'okwo bagira ebihandiko ebindi. 17Aha rw'ekyo nainywe bagonzibwa, nk'okwo amakuru ago mushangirwe nimugamanya kwema karai mwelinde, obuhabe bw'abantu babi butakubahabisa mukaruga mbali mukwatire. 18Mweyongere kugira ekisha n'okumanya Omukama mara Omurokozi waitu Yesu Kirisito. Ekitiinwa kibe kya wenene mbwenu n'eirai lyona. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\