2 TIMOTEO 2

1Mwana wange Timotheo, ekisha ekyo twigiliirwe aha rw'okushangwa tujwangaine na Yesu Kirisito kikugumise. 2Kandi ebyo wampuliire ningamba omu maisho g'abajulizi batali bake, obyegese bwegesa abantu abalikwesigwa abarashobora nabo kwegesa abandi. 3Oikilize kushasha nk'omwisherukare wa Yesu Kirisito omwesigwa. 4Taliho mwisherukare omu bwisherukarebwe ayetahya omu mirolere y'abatali baisherukare, enshonga wenene omugendelerogwe ni kushemeleza ayamuhandikire omu bwisherukare. 5Omunzani w'emizano y'okwiruka tibamujweka rukinga, shana kayakusindana ahondeire amateka. 6Omulimi w'ekihika niwe asana kuhaba omugabo gwa mbere aha myaka. 7Ebyo ndikugamba obiteke aha mutima, kuba Omukama naija kukuha okushobokerwa byona. 8Oijuke Yesu Kirisito ayahimbukire omu bafu, alikutabuka ahali Daudi, nk'okwo bili omu vangeli eyo ndanga. 9Egyo niyo vangeli eyo balikuntura, nkajwara n'empingo okw'obona enkoramahano. 10Aha rw'ekyo ninteekanira buli kantu aha rw'abantu endonkwa za Ruhanga, babone kurokoka bajwangaine na Yesu Kirisito, babone n'ekitiinwa eky'eirai lyona. 11Ekigambo eki ky'amazima: «Katuraba twafire nawe, tulirora nawe. 12Katulyegumisiliza, kwakwo tulilya nawe engoma. Katulimwetonga, nawe kwakwo alitwetonga. 13Kandi n'orwo tutaba besigwa, wenene aikara ali mwesigwa, aha rw'okuba tahindukana.» 14Ebyo ote nobibaijukya, obaragire nobataho Omukama, bate nibatantara ebigambo by'empaka ebitaina mugasho, aha orw'okuba nk'ebyo binaga abalikubihulira. 15Okore okw'olikushobora kuba murungi ahali Ruhanga, obe mukozi atalikwebabara kantu, n'ekigambo ky'amazima okyegese kabutekire. 16Oyelinde enkuru etainamu kakutiina Ruhanga, nobona enkuru egyo neija kwikara nehindura abantu okutetaho Ruhanga. 17Enkuru egi neija kubatemura nk'ekishebe. Omuli bonene abo halimu Himenayo na Fileto. 18Aba nibo basigiliire amazima bakagamba ngu okuhimbuka kurabaireho. Nibaita okwikiliza kw'abandi. 19Nawe omusingi gwa Ruhanga ogugumire nigwo gwonene gwonene, gwina n'omuhuri ogu: «Omukama namanya abaliba wenene,» kandi, «Kaishe muntu araba namanya okwo wenene aba wa Mukama alekere okufakara.» 20Omu nju mpango tabamu bikwato bya zahabu na feza byonkai. Habamu n'eby'emiti n'eby'eibumba. Haliho ebyo bakoza emilimo ey'ekitinwa, kandi ebindi babikoza emilimo elikugaywa. 21K'omuntu arachwa emize mibi, aho araba kikwato ky'omulimo ogw'ekitinwa, ogutakatifu ogw'omugasho ahali nyin'enju, ekikwato ekyo yakukikoza omulimo gurungi Aha kaanya kona kona. 22Kityo oyetange amairu g'obusigazi, oitanire obugorogoki, okwesiga, engonzi n'emilembe, hamoi na bona abatakira Omukama n'omutima gulikwera. 23Empaka z'obufera ezitaina mugasho ozileke; nomanya okwo zizarukanwamu enkungana. 24Mara omukozi wa Ruhanga naragirwa kutaba muntu wa nkungana. Agilire buli muntu obufura, abe mwegesa ayolekeize, abe mwegumisiliza, 25n'abalikumuhakanisa abahabuze n'obuchulezi. Rundi Ruhanga yakusinga baija bechuza bamanya amazima, 26bahunga aha mutego gwa Sitani ayabaire abazimatiire, babone kukora ebyo Ruhanga ayenda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\