EBIKORWA EBIKORWA BY'ENTUMWA 25

1Fesito kayagobaire omu mukoa gwa wenene, ebiro bikeire bishatu, aruga Kaisaria agya Yerusalemu. 2Abakuhani bakuru n'Abayahudi enyanwanwa bamumanyisa ebigambo byabo ahali Paulo. 3Bamurumilira k'abakolera ekigonzi akamusindika Yerusalemu, mara aho nibategeka kumuzimbira kumwitira omu muhanda. 4Kyonkai Fesito abagambira okwo Paulo alindiirwe Kaisaria n'okwo alikwenda kugarukayo juba. 5Abagambira ati, «Kityo abatwazi banyu baije tugende hamoi. Omushaija ogwo k'araba aina ekyo yashobize bamutoijere.» 6Kayabamazireho ebiro ebitalikushaga 8 anga 10 yagaruka Kaisaria. Bukeire aikalira entebe y'omuramuzi, aragira kabaleta Paulo. 7Kayagobaire omw'iramuliro, Abayahudi abashangirwe barugire Yerusalemu bamwemelera aha rubaju, bamutaho emishango esikiire kyonkai ebalema kugitongana. 8Paulo ayetonganira ati, «Tinyina kyonashobize aha Mateka g'Abayahudi, anga ahali Rwensinga, anga ahali Kaisari; n'akati.» 9Kyonkai Fesito agonza kugilira Abayahudi ekigonzi agambira Paulo ati, «Wakugondize kugya Yerusalemu nkaba niyo nkuramulira ebi ebyo balikukutoijela?» 10Paulo amugambira ati, «Nyemeleire omu maisho g'entebe ya Kaisari y'eiramu, mbali ndagiirwe kuramulirwa. Naiwe nomanyage okwo tinyina kabi konakoleire Bayahudi. 11Kandaba ndi mushobya nkashangwa nkozire kyona kyona eky'okunyisa, tindikuhiiga kwiruka rufu. Kyonkai ebyo balikuntoijela kahatalimu kilikunkwata, taliho muntu wa kunnaga mu mikono yabo. Ninjuliza owa Kaisari.» 12Ahanyuma Fesito kayamazire kutensa n'orukiikorwe, amuhorora ati, «Wajuliza owa Kaisari, owa Kaisari oragyayo.» 13Aho ebiro kabyabaire byahingwireho, Omukama Agripa na Berinisi baija Kaisaria kunyegeza Fesito. 14Bamarayo ebiro bingi. Nikwo Fesito kugambira omukama ebigambo bya Paulo ati, «Omu kifungo omu Felikisi akasigamu omuntu. 15Kambaire ndi Yerusalemu abakuhani bakuru n'abagurusi b'Abayahudi bamungambiraho nibanshaba kamuramura. 16Mbahorora okwo teba ntwaza ya Baroma kuramura muntu atoijeirwe atakemeleire n'abamutoijeire, akabona bushango kwetongelera aha byo bamutoijeire. 17Orwo bateraniire aha, tinkeleleirwe. Bukeire naikalira entebe yange y'eiramu, naragira na Paulo kabamuleta omw'iramuliro. 18Abatoizi kabemeleire tibamutoijeire mushango gubi nk'okwo mbaire nintekeleza. 19Babaire nibamutoijela aha byo babaire nibahakanaho omu dini yabo, nibamutoijela n'aha muntu omoi, Yesu, ayafire kyonkai Paulo nagamba ngu akahimbuka. 20Kanshobeirwe nkalemwa kushobokerwa empaka ezo, namubaza nka nayenda kugya Yerusalemu kuba niyo aramulirwa aha rw'empaka ezo. 21Paulo wenene aramwire kwikara omu kifungo kuhika orwo omushango gulisharwa Kaisari. Aho naragira kumwikazamu kugoba orwo ndamumutwekera.» 22Agiripa agambira Fesito ati, «Nakugondize kwehulilira omushaija ogwo.» Fesito ati, «Nyenkya oramuhulira.» 23Bukeire Agiripa na Berinisi baija nibekunika, bataha omw'iramuliro, bashembirwe abakuru b'eihe n'abashaija enyanwanwa b'ekigo. Ahanyuma Fesito aragira kabaleta Paulo. 24Fesito agamba ati, «Mukama Agiripa nainywe nywena abo tuli hamoi aha, nimubona omushaija ogu ow'eihanga lyona ly'Abayahudi, Yerusalemu na munu banshabire nibaashana ngu naragirwa afe. 25Inye timboine ntambara y'akozire ey'okumwisa. Mbwenu na wenene okwo ajuliize owa Kaisari, ndamwire kumutweka. 26Kyonkai ekigambo gasho eky'okumuhandikaho kukitwekera mukama wange tinyinakyo. Aha rw'ekyo namuleta omu maisho ganyu, okukiraho iwe, Mukama Agiripa, katuramara kumuleba kurungi mbone eky'okuhandika. 27Enshonga nimbona okwo buli bufera kutweka omufungwa ntolekire mishango ey'alikutoijerwa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\