ABAEFESO 5

1Murondore Ruhanga orwo muli bana abagonzibwa. 2Oburora bwanyu bube bw'engonzi, nk'okwo Kirisito yatugondize akatwetambilira, akaba kihongo mara kitambo ky'omugaju eky'okushemelera Ruhanga. 3Nk'okwo abakirisito baragiirwe, obusiyani n'obuhagare obwa buli ngeli anga obujanga omuli inywe bitakuhulirwamu. 4Mutakugamba bya busheegu, mutakujoborwa anga kugamba ebitakomire mu kibunu, ebitalikusana. Ekiliho mugire esiimi. 5Kimanyikege okwo omusiyani anga enjanga, anga olinya afukamira ebihuku taina kutaha mu bukama bwa Kirisito anga bwa Ruhanga. 6Omuntu atababeiyesa bigambo ebitaina mbali bili, enshonga ebi nibyo bisindika Ruhanga kunigalira abantu abatagira muhuliro. 7Kityo mutamanyirangana nabo. 8Mwaturaga omu mwilima, kyonkai kwema mubaire bantu b'Omukama mbwenu muli omu mushana. Kityo murore nk'abantu ab'omushana, 9nobona omushana nigwo gurugwamu kaishe kantu akarungi, akagorogokire mara ak'amazima. 10Mutemu amani mumanye ebishemelera Omukama. 11Ebikorwa by'omwilima ebitarugwamu birungi mutabikora; hakili mubihere orubona. 12Kigambo ky'enshoni kufumora ebigambo eby'abantu bakora bwesheleke. 13Ekintu kyona kyona kakishururwa omushana kiboneka, kuba ekibonekage kyona kyona guba mushana. 14Nikyo bagambira bati, «Sisimuka iwe anagiire, ruga omu bafu; Kirisito aije akwakize.» 15Muralebagenu emirolere yanyu; mutaba bantu abataina bumanyi, mube bantu b'obumanyi. 16Omwanya mugukoze kurungi muno, amakiro aga gabi. 17Mutaba balenga, mushobokerwe ebyo Omukama alikwenda. 18Muleke kutamiira amarwa, etamiiro ejangisa. Ekiliho mwijurwe Mwoyo. 19Efumoro yanyu kube kuhoya ezaburi, etenzi n'empoya z'edini, muhoyere Omukama nimumuhaisiliza n'emitima yanyu yona. 20Buli kanya musiime Ruhanga Isheichwe omw'ibara ly'Omukama waitu Yesu Kirisito, mumusiimire buli matungwa. 21Muhulirangane aha rw'okukunira Kirisito. 22Inywe bakazi muhulire bashaija banyu, nk'okwo mulikuhulira Omukama wenene. 23Omushaija n'iwe aba mutwe gw'omukazi, nk'okwo Kirisito aba mutwe gw'enteko, nigwo mubiligwe, mara n'iwe murokozi w'enteko egyo. 24Nk'okwo enteko ehulira Kirisito, n'abakazi kwakwo bahulire baibabo omuli byona. 25Inywe bashaija mugonze bakazi banyu nk'okwo Kirisito yagondize enteko akagifelekelera, 26abone kugyeza orwo yagyelize n'ekigambokye n'amaizi; 27ashobore kukwasa enteko enshemere, etaina kibara anga mikanya, handiki kyona kyona nk'eki, enteko egyo eshobore kuba ntakatifu obuzira kamogo. 28Abashaija nibaragirwa kugonza abakazi babo nk'okwo bonene balikugonza emibili yabo. Ayakagonza mukaziwe ayegonza wenene. 29Kuba taliho muntu n'omoi anoba mubiligwe, shana aguliisa n'okuguhyahyanira, nka Kirisito okwo aliisa enteko akagihyahyanira, 30kuba tuli ngingo z'omubiligwe. 31Orwo bili biti, omuntu arasigagaho ishe na nyina ajwangane na mukaziwe, bombili babe mubili gumoi. 32Ekyebisho eki ky'amani, mara nikimanyisa Kirisito n'enteko. 33Ahonu buli omoi agonze mukaziwe nk'okwo wenene alikwegonza, kandi n'omukazi ateho aga wenene kukunira mushaijawe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\