MARIKO 13

1Ka Yesu yabaire naruga Rwensinga, omwegesibwawe omoi amugambira ati, «Mwegesa, olebe amabare oburungi n'amaju okwo gali katangaza!» 2Yesu amubaza ati, «Amaju gahango aga nogabona? Hanu aha taliho ibare elilisigara ahali linu litajugunyirwe hansi.» 3Yesu ashuntama aha Ibanga ly'Emizeituni alebire Rwensinga. Aho Petero na Yakobo na Yohana baija bonkai bamubaza bati, 4«Otugambire okwo ebi bilikwija kubaho, n'akabonero kabyo orwo ebyo biligobelera.» 5Yesu abanza kubagambira ati, «Mulimanya omuntu atalija akabahabisa. 6Bangi balija omw'ibara lyange nibagamba bati, ‹Ndi Kirisito!› Mara balihabisa bangi. 7Kamulihuliza endashana n'engungungu y'endashana, mutalihwahwana mitima. Ebyo biragiirwe kubaho, kyonkai amaheleruka tigakabaire. 8Aha rw'okuba eihanga lilitabalira elindi, n'engoma elitabalira ngoma ndijo; halibaho emisisi oku na kulinya, eifa aha na halinya; nawe egi eliba eli ntandikiro y'enaku kushai. 9«Inywe ekikuru mwelinde. Balibakwata babatware omu maramuliro. Mulitelerwa omu sinagogi, mulyemelezibwa omu maisho g'abagavana n'abakama nimuturwa inye, kujulira evangeli amazima omu maisho gabo. 10Evangeli elibanza erangwe omu mahanga gona. 11Kabalibakwata bakabatwara omu maramuliro, mutalifa kubi kuhiiga kyomuligamba. Ekyo mulihabwa omu saa egyo mube nikyo mugamba, kuba t'inywe muliba nimugamba. Mwoyo Mutakatifu n'iwe aliba nagambira aha mitwe yanyu. 12Omuntu aliisa omurumuna, ishe mwana aliisa omwana, n'abaana balishenga abazaire babo babaise. 13Mulinobwa abantu bona nibabatura inye. Kyonkai omuntu alyegumisiliza kugoba aha ndekelero ogwo alirokoka 14«Kyonkai kamulibona eihano nyamwita balitaire mbali litasaine kugya (omushomi ashobokerwe), aho aba Buyahudi basingirwe omu mabanga. 15Alishangwa ali aha rushwi rw'enju atalisongoka, anga kutaha mwa wenene kwihyamu kantu. 16Alishangwa ali omu ndimiro ataligaruka kutwara bebo. 17Abakazi baliba baina enda n'abaliba nibonkya omu makiro ago rulibabeera rushengo! 18Mushabe bitalibaho mu kirumo kya mbeho. 19Nobona omu makiro ago halibaho ebiyengo ebitakabagaho kwema Ruhanga atonzire ensi kugoba mwaha, mara tibilizoka rundi. 20K'Omukama atakugufaize biro bya naku ezo, taliho muntu yakurokokire. Ebiro ebyo akabigufaza aha rw'endonkwaze ezo yaronkire. 21K'omuntu alibagambira ati, ‹Leba Kirisito ali aha,› anga ati, ‹Leba ali kulinya!› Mutalibikiliza. 22Abalyehindura Kirisito n'abarangi b'ebishuba balija bakore obubonero n'ebitangazo, nangu kakyakushoboka bahabise n'endonkwa. 23Kyonkai mumanye; nabagambira byona likyali karai. 24«Omu makiro galiinya, ebiyengo byahingwire, eizoba lilibundwa omwilima, n'okwezi tikulyaka, 25n'enyanyinyi zilikuntuka kuruga aha iguru, n'eby'okutangaza eby'omw'iguru bilitengeta. 26Aho abantu balibona Omwana w'Omuntu naletwa omu bichwi aina obushobora bungi n'ekitinwa. 27Alituma abamalaika kuhikanisa endonkwaze kuruga omu nsi zona, kwema ndekelero egi y'ensi kuturuka aha ndijo. 28«Mwegere aha muti gw'omutini: Orwo amatagi gagwo gamara kworoba gakatutura obubabi, mumanya okwo ekyanda kyailira haihi. 29Nikwo orwo mulibona ebi byabaho, mumanye okwo Kirisito ali haihi, akwatiliire kwija. 30Nimbagambira amazima, omuzarwa ogu tigulihwaho ebi byona bitakabaireho. 31Eiguru n'ensi bilichweka, kyonkai ebigambo byange tibilichweka. 32«Kyonkai ekiro ekyo anga esaa egyo taliho muntu alikubimanya, nangu n'abamalaika chei, n'Omwana w'Omuntu chei, shana Tata wenkai. 33Mwelinde, mukeise mara mushome enshara. Mbali akanya kaligobera timulikumanya. 34Esaa egyo neshusha omuntu aija kugya omu rugendo, k'aruga omu nju asiga ahaire abairube emilimo, buli omoi ogwe, mara aragira omukumilizi kuzora amaisho. 35Aha rw'ekyo muzore amaisho orwo mutalikumanya mbali nyin'enju aliizira, nka liliba lili izoba lya bwaigoro anga mu kiro eitumbi, anga aha nkoko makokoroma, anga bwankya, 36atalija akabagwamu kibandagara akashanga munagiire. 37Kandi ebyo ndikugambira inywe nimbigambira abantu bona: Muzore amaisho.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\