MARIKO 3

1Aho Yesu ataha omu sinagogi, ashangamu omushaija akokosire omukono. 2Baikara bamutaireho amaisho kuleba nk'aramukiza ahali Sabato, baije bamukomeho omushango. 3Yesu ayeta omushaija ogwo ayabaire akokosire omukono ati, «Ija kunu.» 4Bonene abo ababaza ati, «Nikijuburwa ahali Sabato kukora kurungi anga kukora kubi, kurokora omuntu anga kumwita?» Kyonkai besiza. 5Abarabyamu amaisho anigaire, ashasibwa muno okugumangana kw'emitima yabo. Agambira omushaija ati, «Gorora omukono gwawe.» 6Abafarisayo baturuka, aho n'aho bategeka n'ab'omuteko gwa Herode okwo baramwita. 7Yesu n'abegesibwabe bagaruka aha nyanja, n'embaga etali nke kuruga Galilaya emuhondera; baruga na Buyahudi, 8na Yerusalemu na Idumea na buseli bwa Yorudani na bwatana Tiro na Sidoni: Abantu bangi muno bamugoba kuhulira ebyo yakoraga. 9Aha rw'obungi bw'abantu agambira abegesibwabe kumuteekatekera obwato bataija bakamufunza. 10Akaba akilize bangi, kityo ababaire barwaire bona bakaba nibamigangana kumukoraho. 11AmaSitani orwo gakamubonaga gamugwa omu maisho nigakunga gati, «Iwe oli Mwana wa Ruhanga.» 12Kyonkai wenene yagatangaga muno okumugamba. 13Yesu atemba aha ibanga, ayeta abo yabaire nayenda; bamugoba. 14Arondamu 12, nibo yayesire ntumwa ab'okuta nibaikara nawe, n'okubatuma kuranga, 15kandi abaha n'obushobora bw'okubinga Amasitani. 16Eikumi na babili abo Yesu ogwo yaronzire ni Simoni owo yashubire aketa Petero; 17Yakobo na Yohana batabani ba Zebedayo, abo yayesire Boanerige, nikwo kugir'oti baana b'enkuba. 18Haliho na Anderea, na Filipo, na Balitolomayo, na Matayo, na Tomasi na Yakobo eya Alufayo, na Tadeo, na Simoni Omunyakanaani, 19na Yuda Isikariote ayaizire akamubanja. 20Yesu agya omuka, embaga eshuba ehurura, nangu n'okulya tibaliire. 21Aba wenene kabakimanyire bagenda kumukwata, kuba abantu bakaba nibamugamba bati, «Ararukire.» 22Abegesa b'Amateka abarugire Yerusalemu abo bati, «Akwetwe Belizebuli, n'Amasitani agabingisa amani ga mukama wago.» 23Abeta abagambira omu migani ati, «Sitani yakubinga atai Sitani? 24Engoma k'ebeganuka yonene yonkai, esiliika. 25Eka k'ebeganuka yonene yonkai, esiliika. 26Na Sitani k'abinga Sitani, wenene wenkai aba abeganukire; aba atakiina mani, gamuhoire. 27Kandi taliho muntu yakutaha mwa muntu ow'amani akamunyaga ebye atabandize kumuboha. Kayakumara kumuboha nirwo yakumunyaga ebili omwe. 28«Nimbagambira amazima, abantu baligarulirwa amafu gona, nangu n'ebirogoto ebyo balirogota. 29Kyonkai alirogota ahali Mwoyo Mutakatifu taligarulirwa n'akake. Entambaraye elimubaho eirai lyona.» 30Okugamba atyo bakaba bagizire bati, «Ainamu eiSitani.» 31Nyina n'abarumuna baija, batuma ow'okumubetera, kyonkai bemeleire aheru. 32Embaga ekaba emutaire omugati; harugwaho ab'okumugambira bati, «Nyoko na barumuna bawe na banyanyoko bali aheru nibakubaza.» 33Yesu ahorora ati, «Mawe na barumuna bange ni baahai?» 34Anagira amaisho ababaire bashuntamire bamuzingoire, agamba ati, «Leba, mawe na barumuna bange nib'aba abali aha! 35Wena akora ekyo Tata alikwenda n'iwe murumuna wange, n'iwe munyanyazi, n'iwe mawe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\