MARIKO 8

1Omu biro ebyo embaga eshuba ehurura nyingi. Kyonkai bakaba bataina kyakulya. Yesu ayeta abegesibwabe abagambira ati, 2«Embaga yanganyia. Namara nabo ebiro bishatu mara bataina kakulya. 3Kandabataishura kushuba omuka baina enjara nibakabira omu kihanda, mara abandi barugire harai.» 4Abegesibwabe bamuhorora bati, «Omukate gw'okuliisa abantu bati omw'irungu ogwihyehai?» 5Ababaza baina emikate engahai. Bamuhorora bati, «Mushanju.» 6Aragira embaga kushuntama ahansi. Akwata emikate mushanju. Kayamazire kusiima agibegura agiha abegesibwabe kugigabira abantu. Bagigabirakwo abantu. 7Bakashangwa bainaho n'enfuru zike. Kayamazire kuziha omugisha, aragira nazo kuziha abantu. 8Balya baiguta, obubeguka obwashaagire babushomboza, bigoba entukuru mushanju. 9Abantu bakaba nibelenga omu 4,000. 10Aba nirwo abataishura, aho wenene n'abegesibwabe nikwo kusabara omu bwato bagiire Dalumanuta. 11Abafarisayo baija babanza kuhankana nawe, nibenda k'abakolera ekitangazo, kumulenga. 12Yesu asinda muno omu mwoyo, agamba ati, «Kubaki omuzarwa ogu nigugonza kubona ekitangazo. Nimbagambira amazima, omuzarwa ogu tigulikwija kukolerwa kitangazo.» 13Abasiigaho ashuba omu bwato, asabara agya buseli. 14Omu kaanya ako bashangwa bebirwe kugenda n'emikate; bakaba baina gumoi gwonkai omu bwato. 15Abatatira nagamba ati, «Muramanya mwelinde eitumbyo ly'Abafarisayo n'eitumbyo lya Herode.» 16Abegesibwa bakifumoraho bonene bonkai nibagamba bati, «Titwina mukate.» 17Yesu kayabimanyire abagambira ati, «Kubaki nimugamba okwo mutaina mukate? Timwina kyomwaihiremu, n'okushobokerwa chei? Emitima yanyu ekyagumangaine? 18Mwina amaisho mwaburwa kubona, mwagira amatwi okuhulira kwayanga? Timulikwijuka? 19Orwo nabegabegwire emikate etanu ekaliisa abantu 5,000, obubeguka obwasigaireho kamwaburonzire, bukaijuza entukuru zingahai?» Bamuhorora bati, «Ikumi na ibili.» 20Ati, «Isi emikate mushanju eliisize abantu 4,000, obubeguka obwo muronzire bwijwize entukuru zingahai?» Bamuhorora bati, «Mushanju.» 21Ashuba ababaza ati, «Timukashobokeirwe?» 22Yesu n'abegesibwabe bagoba Betisaida. Arugwayo abantu bamuletera empume, mara bamushaba k'amukwataho. 23Yesu akwata empume omukono, agiturukya omu kyaro. Kayamazire kumuchwa akachwanta omu maisho, akamutaho n'emikono, amubaza nk'aina kyona kyona eky'alikubona. 24Omushaija ainuguka, amugambira okwo alikubona abantu nibatambuka, kyonkai nibashusha emiti. 25Aho atwara emikono amukwata aha maisho. Aleba kurungi kwekomeleza, akira, buli kantu akabona kurungi. 26Amutaishura kushuba omuka, kyonkai amutanga kugaruka omu kyaro. 27Yesu n'abegesibwabe beyongera omu maisho, bagya omu byaro bya Kaisaria Filipi. Bakyali omu muhanda abaza abegesibwabe ati, «Abantu nibagamba bati ndi ohai?» 28Bamugambira bati, «Yohana Omubatiza; abandi nibagamba ngu oli Eliya; anga omoiho omu barangi.» 29Wenene ababaza ati, «Kyonkai inywe nimugira muti inye ndi ohai?» Petero amuhorora ati, «N'iwe Kirisito.» 30Abaragira kutamugamba mu bantu. 31Yesu abanza kubegesa okwo Omwana w'Omuntu naragirwa kushasha naturwa enshonga zingi, okwo abagurusi n'abakuhani bakuru n'abegesa b'Amateka balimwanga bakamwita, kyonkai k'ebiro bilikya bishatu alihimbuka. 32Eki akakibagambira atalikubumbisilira. Petero amutwara aha kabaju abanza kumukunganisa. 33Na Yesu ahinduka alebire abegesibwa, akunganisa Petero ati, «Nshuba enyuma, Sitani! Tolikutekeleza mitekelereze eya Ruhanga, notekeleza emitekelereze ey'abantu.» 34Aho ayeta embaga hamoi n'abegesibwabe, abagambira ati, «K'omuntu alikugonza kumpondera, ayeyange wenene, ayetweke omusarabagwe ampondere. 35Aligonza oburorabwe bulimufera; kandi aliferwa oburorabwe aha rwange n'aha rw'evangeli ogwo aliburokora. 36Kuba omuntu nagasirwaki kulya ensi yona, kyonkai kandi akaferwa oburorabwe? 37Kayamazire kuferwa oburorabwe naba akyainaki? 38Kaishe muntu alinkwatirwa enshoni, n'ebigambo byange akabikwatirwa enshoni omu muzarwa ogu gw'abafakare ogutaina bwesigwa, n'Omwana w'Omuntu halimukwatirwa enshoni orwo alija aina ekitinwa nk'ekya Ishe, abamalaika bamushembire.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\