MATAYO 18

1Omu makiro ago abegesibwa baija ahali Yesu bamubaza bati, «Omuhango omu bukama bw'omw'iguru n'ohai?» 2Ayeta omwana amubateka omugati, 3mara abagambira ati, «Nimbagambira amazima, kamutahindukire mukashusha baana, obukama bw'omw'iguru timulibutahamu. 4Ayetohya nk'omwana ogu niwe muhango omu bukama bw'omw'iguru. 5Mara ayatora omwana nk'ogu omw'ibara lyange atora inye.» 6«Alisitaza omwana muto nk'ogu alikunyesiga akafakara, kyakugasire aha muntu nk'ogwo kumukoma orubengo ruhango omu bikya bakamutokya omu nyanja obuziba. 7Ensi elikabona aha rw'enshonga y'ebilengeso. Ebilengeso tibyakuburwa kwija. Kyonkai alikebona omuntu aleta ebilengeso. 8K'omukono gwawe anga okuguru kwakukufakaza, okutemeho okunage. Hakili otahe omu burora obutalihwaho noburwaho orugingo rumoi anga olemaire kushaga emikono yombili anga amaguru gombili kunagwa omu muliro ogutalihwaho. 9Eliisho lyawe kukufakaza, olinonkoremu olinage. Hakili otahe omu burora obutalihwaho oina eliisho limoi kushaga okunagwa omu muliro ogutalihwaho n'amaisho gombili.» 10«Mwelinde mutaligaya mwana n'omoi. Kambagambire, abamalaika babo omw'iguru buli kiro bali omu mabona ga Tata asingiire omw'iguru. 11[Manyasi Omwana w'Omuntu akaija kurokora ababuzire.] 12Nimulenga mutai? K'omuntu aina entaama 100, emoi ekarugaho ekabura, talikusiga 99 omu mabanga akagya kuhiiga ebuzire? 13Isi k'alikugibona, mbagambire amazima, nagishemelerwa kushaga ekyenda na mwenda. 14Kityo Tata asingiire omw'iguru talikugonza mwana n'omoi ahali aba k'afa kubi.» 15«Ka murumuna wawe arakufakalira, ogende omugambire obufubwe. K'arakuhuliliza, aho murumuna wawe ogwo wamwihyayo. 16Kyonkai k'atakuhuliliize ohiige ondijo anga abandi babili, buli kigambo eky'oramugambira kigireho obujulizi bw'abantu bashatu. 17K'arayanga kubahuliliza, aho ogambire enteko. K'arayanga kuhuliliza n'enteko, aho mpaho mumubone nk'omunyamahanga anga omushoza. 18Nimbagambira amazima, buli kimoi ekyo mulikoma omu nsi n'omw'iguru kilikomwa. Ekyo mulikomorora omu nsi n'omw'iguru kilikomororwa. 19Nimbagambira, kamulyema babili omu nsi mukagira ekyo mwashaba, Tata asingiire omw'iguru alikibakolera. 20Aha rw'okuba mbali beshombokeize babili anga bashatu omw'ibara lyange, ndabaga ndi omugati yabo.» 21Petero aija abaza Yesu ati, «Mukama wange, murumuna wange anfakaliire mugarulire kangahai? Ngobye emirundi mushanju?» 22Yesu amugarukamu ati, «Tindikukugambira mirundi mushanju, shana 70 emirundi 7.» 23«Aha rw'ekyo obukama bw'omw'iguru bwakulengerwa aha mukama ayagondize kubara n'abairube ebyo yabaire ababiikisize. 24Orwo yabandize kubara, bamuletera ayabaire aina eibanjalye ely'etalenta 10,000. 25Kayabuzire kushashura eibanja elyo mukamawe aragira kabamuguza, n'omukaziwe n'abaanabe n'ebyo yabaire ainabyo byona, eibanja lihwe. 26Omwiru abandama ahansi amutagiliza ati, ‹Mukama wange onyegumisilize, ndakushashura etalenta zona.› 27Mukamawe amuganyibwa amugarulira n'eibanja elyo. 28Kyonkai omwiru wenene wenene ogwo, kayaturukire aheru, agwamu omwiru mutahiwe ayabaire aina eibanjalye ely'edinari 100. Amutamu enshumi y'omunigo amugambira ati, ‹Onshashure ebyo ndikukutonga.› 29Omwiru mutahiwe agwa ahansi amutagiliza akwese, ‹Onyegumisilize ndakushashura.› 30Takunda, agenda amufunga kuhika orwo aramushashura. 31Abairu batahibe kubona ebyabaho, obushasi bwija kubaita. Bakwata omuhanda bagya bagambira mukama wabo byona ebyabaho. 32Nikwo mukamawe kumweta akamugambira ati, ‹Iwe mwiru mubi! Nakugarulira eibanja elyo lyona orwo wantagiliza; 33iwe walemwa kugarulira omwiru mutahi wawe nk'okwo inye nakugarulira?› 34Mukamawe anigara, amukwasa abalinzi ba mabusi kuhika orwo arashashura eibanja lyona. 35Nikwo na Tata asingiire omw'iguru alibagira inywena, k'omuntu atagaruliire murumuna obumaramunda.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\